Konsultim Publik


AAC-ja nxjerr akte nënligjore në mbështetje të dispozitave të Ligjit për Aviacionin Civil.

Gjatë procesit të hartimit të akteve nënligjore, AAC-ja aplilkon një proces transparent të konsultimit të publikut, me ç’rast ofrohen mundësi për të gjitha palët e interesuara t’i japin vërejtjet, sugjerimet dhe komentet e tyre. Këto informacione më pas analizohen nga strukturat e AAC-së brenda një afati të caktuar dhe adresohen në mënyrën e duhur. Është obligim i të gjitha strukturave të AAC-së të cilat propozojnë një akt nënligjor që të marrin në konsideratë vërejtjet e palëve të interesit.

Ne veprojmë kështu, sepse besojmë se vetëm me njohjen e nevojave reale të palëve të interesit, hisedarëve dhe publikut të gjerë, mund të rregullohet një fushë e caktuar. Me anë të këtij procesi AAC-ja fiton njohuri konkrete për gjendjen dhe situatën e palëve të interesit, nevojën për veprime si dhe përshtatshmërinë e masave që planifikohen të ndërmerren.

Pas përfundimit të procesit të konsultimit të publikut aktet nënligjore nënshkruhen nga drejtori i përgjithshëm dhe vihen në fuqi.

Në konsultim publik:

Të kaluara:

Rregulloret


Publikimet Teknike


Formularët


FRM 1 Formular për konsultim publik

Tarifat


Raportet


01-2022 Për konsultimin publik të palëve të interesit
06-2020 Për konsultimin publik të palëve të interesit
05-2020 Për konsultimin publik të palëve të interesit
04-2020 Për konsultimin publik të palëve të interesit
03-2020 Për konsultimin publik të palëve të interesit
07-2019 Për konsultimin publik të palëve të interesit
05-2019 Për konsultimin publik të palëve të interesit
03-2019 Për konsultimin publik të palëve të interesit
02-2019 Për konsultimin publik të palëve të interesit
01-2019 Për konsultimin publik të palëve të interesit
12-2018 Për konsultimin publik të palëve të interesit
11-2018 Për konsultimin publik të palëve të interesit
10-2018 Për konsultimin publik të palëve të interesit
09-2018 Për konsultimin publik të palëve të interesit
08-2018 Për Konsultimin Publik Të Palëve Të Interesit
07-2018 Për konsultimin publik të palëve të interesit
03-2018 Për konsultimin publik të palëve të interesit
19-2017 Për konsultimin publik të palëve të interesit
17-2017 Për Konsultimin Publik Të Palëve Të Interesit
16/2017 Për konsultimin publik të palëve të interesit
15/2017 Për konsultimin publik të palëve të interesit
14/2017 Për konsultimin publik të palëve të interesit
13/2017 Për konsultimin publik të palëve të interesit
12/2017 Për Konsultimin Publik Të Palëve Të Interesit
11-2017 Për konsultimin publik të palëve të interesit
10/2017 Për konsultimin publik të palëve të interesit
09/2017 Për konsultimin publik të palëve të interesit
08-2017 Për konsultimin publik të palëve të interesit
07-2017 Për konsultimin publik të palëve të interesit
06-2017 Për konsultimin publik të palëve të interesit
05-2017 Për konsultimin publik të palëve të interesit
4/2017 Për Konsultimin Publik Të Palëve Të Interesit
03-2017 Për konsultimin publik të palëve të interesit
2/2017 Për Konsultimin Publik Të Palëve Të Interesit
1/2017 për konsultimin publik të palëve të interesit
Raport nr. 3/2015 Për konsultimin publik të palëve të interesit
1 Projekt-rregullore mbi aerodromet e regjistruara
Raport nr. 1/2015 Mbi konsultimin publik të palëve të interesit
7/2014 Për konsultimin publik të palëve të interesit
Raport nr. 6/2014 Për konsultimin publik të palëve të interesit
Projekt-rregullore nr. 8/2014 Projekt-rregullore nr. 8/2014 mbi kushtet dhe menyrën e transportit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit
Raport nr. 5/2014 Për konsultimin publik të palëve të interesit
Raport nr. 4/2014 Për konsultimin publik të palëve të interesit
Raport nr. 3/2014 Për konsultimin publik të palëve të interesit
Raport nr. 2/2014 Për konsultimin publik të palëve të interesit
1/2014 Për konsultimin publik të palëve të interesit
2 Procesverbali nga mbledhja për konsultim publik
Raport nr. 5/2013 Për konsultimin publik të palëve të interesit
4/2013 Për konsultimin publik të palëve të interesit
2/2013 Për konsultimin publik të palëve të interesit
3/2013 Për konsultimin publik të palëve të interesit
Raport nr. 1/2013 Për konsultimin publik të palëve të interesit
Raport nr. 02/2012 Për konsultimin publik të palëve të interesit
Raport nr. 1/2012 Për konsultimin publik të palëve të interesit

Kontaktet