Konsultim Publik


AAC-ja nxjerr akte nënligjore në mbështetje të dispozitave të Ligjit për Aviacionin Civil.

Gjatë procesit të hartimit të akteve nënligjore, AAC-ja aplilkon një proces transparent të konsultimit të publikut, me ç’rast ofrohen mundësi për të gjitha palët e interesuara t’i japin vërejtjet, sugjerimet dhe komentet e tyre. Këto informacione më pas analizohen nga strukturat e AAC-së brenda një afati të caktuar dhe adresohen në mënyrën e duhur. Është obligim i të gjitha strukturave të AAC-së të cilat propozojnë një akt nënligjor që të marrin në konsideratë vërejtjet e palëve të interesit.

Ne veprojmë kështu, sepse besojmë se vetëm me njohjen e nevojave reale të palëve të interesit, hisedarëve dhe publikut të gjerë, mund të rregullohet një fushë e caktuar. Me anë të këtij procesi AAC-ja fiton njohuri konkrete për gjendjen dhe situatën e palëve të interesit, nevojën për veprime si dhe përshtatshmërinë e masave që planifikohen të ndërmerren.

Pas përfundimit të procesit të konsultimit të publikut aktet nënligjore nënshkruhen nga drejtori i përgjithshëm dhe vihen në fuqi.

 

Në konsultim publik:

 

Të kaluara:

Rregulloret


Publikimet Teknike


Formularët


FRM 1 Formular për konsultim publik

Tarifat


Raportet


08-2018 Për Konsultimin Publik Të Palëve Të Interesit
07-2018 Për konsultimin publik të palëve të interesit
03-2018 Për konsultimin publik të palëve të interesit
19/2017 Raport nr. 19/2017 mbi konsultimin publik të palëve të interesit
17-2017 Për Konsultimin Publik Të Palëve Të Interesit
16-2017 Për Konsultimin Publik Të Palëve Të Interesit
15-2017 Për Konsultimin Publik Të Palëve Të Interesit
14-2017 Për Konsultimin Publik Të Palëve Të Interesit
13-2017 Për Konsultimin Publik Të Palëve Të Interesit
12-2017 Për Konsultimin Publik Të Palëve Të Interesit
11-2017 Për Konsultimin Publik Të Palëve Të Interesit
10/2017 Për konsultimin publik të palëve të interesit
9/2017 Për Konsultimin Publik Të Palëve Të Interesit
8/2017 Për Konsultimin Publik Të Palëve Të Interesit
7/2017 Për Konsultimin Publik Të Palëve Të Interesit
6/2017 Për Konsultimin Publik Të Palëve Të Interesit
5/2017 Për Konsultimin Publik Të Palëve Të Interesit
4/2017 Për Konsultimin Publik Të Palëve Të Interesit
3/2017 Për Konsultimin Publik Të Palëve Të Interesit
2/2017 Për Konsultimin Publik Të Palëve Të Interesit
1/2017 për konsultimin publik të palëve të interesit
Raport nr. 3/2015 Për konsultimin publik të palëve të interesit
1 Projekt-rregullore mbi aerodromet e regjistruara
Raport nr. 1/2015 Mbi konsultimin publik të palëve të interesit
7/2014 Për konsultimin publik të palëve të interesit
Raport nr. 6/2014 Për konsultimin publik të palëve të interesit
Projekt-rregullore nr. 8/2014 Projekt-rregullore nr. 8/2014 mbi kushtet dhe menyrën e transportit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit
Raport nr. 5/2014 Për konsultimin publik të palëve të interesit
Raport nr. 4/2014 Për konsultimin publik të palëve të interesit
Raport nr. 3/2014 Për konsultimin publik të palëve të interesit
Raport nr. 2/2014 Për konsultimin publik të palëve të interesit
1/2014 Për konsultimin publik të palëve të interesit
2 Procesverbali nga mbledhja për konsultim publik
Raport nr. 5/2013 Për konsultimin publik të palëve të interesit
4/2013 Për konsultimin publik të palëve të interesit
2/2013 Për konsultimin publik të palëve të interesit
3/2013 Për konsultimin publik të palëve të interesit
Raport nr. 1/2013 Për konsultimin publik të palëve të interesit
Raport nr. 02/2012 Për konsultimin publik të palëve të interesit
Raport nr. 1/2012 Për konsultimin publik të palëve të interesit

Kontaktet