Publikimet Teknike


Aerodromet

TP 27 Procedurat për ndryshime në aerodrom
AACK-SSP-MAN Programi Shtetëror i Sigurisë së Aviacionit Civil të Republikës së Kosovës
TP 26 Safety Management System (SMS) for Service Providers (eng)
TP 25 Ndriçimi aeronautik në tokë siguria dhe mirëmbajtja
TP 24 Matja dhe vlerësimi i karakteristikave të fërkimit në sipërfaqen e pistës (shfuqizuar)
TP 21 Menaxhimi i rrezikut në platformë
TP 20 Menaxhimi i rrezikut të goditjeve nga bota shtazore në aerodrom
TP 18 Furnizimi i aeroplanëve me karburant
TP 16 Kriteret dhe procedurat për aprovimin e shërbimeve në tokë
TP 03 Zonat Mbrojtëse të Aerodromit
DOK Fushat Ajrore në Republikën e Kosovës

Aerodromet e aprovuara

TP 27 Procedurat për ndryshime në aerodrom
TP 25 Ndriçimi aeronautik në tokë siguria dhe mirëmbajtja
TP 24 Matja dhe vlerësimi i karakteristikave të fërkimit në sipërfaqen e pistës (shfuqizuar)
TP 21 Menaxhimi i rrezikut në platformë
TP 20 Menaxhimi i rrezikut të goditjeve nga bota shtazore në aerodrom
TP 03 Zonat Mbrojtëse të Aerodromit

Aerodromet e certifikuara

TP 27 Procedurat për ndryshime në aerodrom
TP 26 Safety Management System (SMS) for Service Providers (eng)
TP 25 Ndriçimi aeronautik në tokë siguria dhe mirëmbajtja
TP 24 Matja dhe vlerësimi i karakteristikave të fërkimit në sipërfaqen e pistës (shfuqizuar)
TP 21 Menaxhimi i rrezikut në platformë
TP 20 Menaxhimi i rrezikut të goditjeve nga bota shtazore në aerodrom
TP 03 Zonat Mbrojtëse të Aerodromit

Ofruesit e shërbimeve në tokë

TP 16 Kriteret dhe procedurat për aprovimin e shërbimeve në tokë

Furnizimi i aeroplanëve me karburant

TP 18 Furnizimi i aeroplanëve me karburant
TP 16 Kriteret dhe procedurat për aprovimin e shërbimeve në tokë

Zonat mbrojtëse të aerodromit

TP 03 Zonat Mbrojtëse të Aerodromit

Licencimi i personelit

TP 30 Katalogu i pyetjeve të testit teorik për licencë dhe autorizime të pilotit për mjete ajrore mikro të lehta
TP 22 Katalogu i pyetjeve të testit teorik për licencë të pilotit të paraglajdit apo privilegjeve të instruktorit
TP 22 Katalogu i pyetjeve të testit teorik për licencë të pilotit të paraglajdit apo privilegjeve të instruktorit

Student

TP 22 Katalogu i pyetjeve të testit teorik për licencë të pilotit të paraglajdit apo privilegjeve të instruktorit

Mjekësia e aviacionit

TP 26 Sistemi i menaxhimit të sigurisë (SMS) - Udhëzues për Qendrat Aeromjekësore (AeMC)

Operimet dhe vlefshmëria ajrore

AACK-SSP-MAN Programi Shtetëror i Sigurisë së Aviacionit Civil të Republikës së Kosovës

Operimet ajrore

TP 31 Katalogu i pyetjeve të testit të njohurisë për operim me Sistem të mjetit ajror pa pilot (SAP)
TP 29 Certifikata e Operatorit Ajror (COA) Variantet/Rishikimet/Ndryshimet
TP 07 Certifikata e Operatorit Ajror (COA) – Certifikimi i Parë
TP 09 SMS Guidance Material for the Development of SMS Policy Manual

Mallrat e rrezikshme

TP 23 Kushtet dhe mënyra e transportimit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit
TP 17 Approval of Dangerous Goods Training Programmes

Vlefshmëria ajrore

TP 10 SMS Manual for Maintenance and Flight Operations Organizations
TP 11 Instructions for Preparation of Continuing Airworthiness Management Exposition

Raportimi i ndodhive

MU Material Udhëzues për Raportimin, analizën dhe përcjelljen e ndodhive në aviacionin civil

Rregullimi ekonomik i aviacionit

TP 16 Kriteret dhe procedurat për aprovimin e shërbimeve në tokë

Miratimi dhe mbikëqyrja ekonomike e operatorëve

TP 16 Kriteret dhe procedurat për aprovimin e shërbimeve në tokë

Shërbimet e navigacionit ajror

TP 32 Operational Concept Document
AACK-SSP-MAN Programi Shtetëror i Sigurisë së Aviacionit Civil të Republikës së Kosovës
TP 26 Safety Management System (SMS) for Service Providers (eng)
TP 15 SAM – System Safety Assesment
TP 13 SAM – Functional Hazard Identification
TP 12 Air Navigation System Safety Assessment Methodology – SAM

Shërbimet e navigacionit ajror (SHNA)

TP 14 SAM – Preliminary System Safety Assessment