Sinjalizuesit


Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës në bazë të Ligjit Nr. 06L-085 për mbrojtjen e sinjalizuesve ka caktuar zyrtarin përgjegjës brenda institucionit për ti përmbushur obligimet sipas dispozitave në fuqi për çdo veprim për tu informuar më hollësisht të bashkëlidhur në link gjeni Udhëzuesin për Sinjalizim dhe Ligjin për mbrojtje të sinjalizuesve.

Zyrtari kontaktues: 038 248 629 lok.106

 

Dokumenta te bashkangjitura:

Rregulloret


Publikimet Teknike


Formularët


Tarifat


Raportet


Kontaktet