Aerodromet


Bazuar në Ligjin Nr. 03/L-51 për Aviacionin Civil, “Aerodrom” quhet një zonë e caktuar mbi tokë ose ujë (duke përfshirë të gjitha ndërtesat, instalimet dhe pajisjet) e cila përdoret plotësisht apo pjesërisht për aterrimin, ngritjen dhe lëvizjen sipërfaqësore të avionëve.

Ashtu si është e përshkruar në Ligjin për Aviacionin Civil, Konventa e Çikagos mbi Aviacionin Ndërkombëtar Civil kërkon që të gjitha aerodromet në dispozicion për shfrytëzim publik civil, që janë nën juridiksionin e një shteti, të sigurojnë kushte uniforme për avionët që do ta shfrytëzojnë atë. Për më tepër, çdo shtet duhet të sigurojë që aerodromet janë në përputhje me “Standardet dhe Praktikat e Rekomanduara (SARPs)” të Organizatës Ndërkombëtare të Aviacionit Civil – ICAO.

Në Republikën e Kosovës, Autoriteti i Aviacionit Civil (AAC) është përgjegjës për certifikim, aprovim dhe regjistrim të aerodromeve në dispozicion për shfrytëzim civil, përfshirë edhe heliportet. Për të verifikuar dhe siguruar zbatimin e plotë të legjislacionit të aplikueshëm vendor dhe ndërkombëtar, inspektorët e aerodromeve bëjnë mbikëqyrje të vazhdueshme të sigurisë së aeordromeve përmes auditimeve, inspektimeve dhe monitorimit të aktiviteteve të tyre.

Varësisht nga natyra e operimeve dhe shkalla e shfrytëzimit, aerodromet civile kategorizohen në aerodrome të certifikuara, aerodrome të aprovuara dhe aerodrome të regjistruara.

Rregulloret


03-2019 Shënjimi i pengesave
02-2019 Gjobat dhe masat administrative të shqiptuara nga Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës
10-2018 Për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores nr. 3/2012 mbi aerodromet e aprovuara
09-2018 Mbi zonat mbrojtëse të aerodromit
05-2018 Për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores nr. 02/2015 për tarifat e ngarkuara nga Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës
17-2017 Dispozitat dhe procedurat administrative në lidhje me aerodromet
11-2017 Përcaktimi i listës që klasifikon ndodhitë në aviacionin civil që detyrimisht raportohen në bazë të Rregullores së AAC-së nr. 09/2017
09-2017 Raportimi, analiza dhe përcjellja e ndodhive në aviacionin civil
04-2016 Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores 05-2010 Mbi zonat mbrojtëse të aeroportit (e shfuqizuar me Rregulloren Nr. 03/2019)
09-2015 Aerodromet e regjistruara
03-2015 Tarifat e aeroportit
02-2015 Tarifat e ngarkuara nga AACK (e ndryshuar dhe plotësuar me Rregulloren Nr. 5/2018)
03-2014 Ngritja dhe aterrimi i helikopterëve jashtë zonave të aerodromeve
01-2014 Aftësimi profesional i punonjësve të aerodromit dhe autorizimi i organizatave për aftësime profesionale
02-2013 Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores 2-2010 për shënjimin e pengesave (e shfuqizuar me Rregulloren Nr. 03/2019)
04-2012 Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores 01-2008 për aerodromet (e shfuqizuar me Rregulloren Nr.17/2017 për dispozitat dhe procedurat administrative në lidhje me aerodromet)
03-2012 Aerodromet e aprovuara (e ndryshuar dhe plotësuar me Rregulloren Nr. 10/2018)
08-2011 Autorizimet dhe kredencialet e inspektoreve
04-2011 Qasja ne tregun e sherbimeve ne toke
05-2010 Zonat mbrojtëse të aerodromit - Ndryshuar dhe plotësuar me Rregulloren 4/2016 (shfuqizuar me Rreg. nr. 09/2018)
02-2010 Shenjimi i pengesave (e shfuqizuar me Rregulloren Nr. 03/2019)
01-2009 Raportimi i ndodhive ne aviacionin civil (shfuqizuar nga Rregullorja nr. 09/2017)
01-2008 Aerodromet (e shfuqizuar me Rregulloren Nr.17/2017 për dispozitat dhe procedurat administrative në lidhje me aerodromet)

Publikimet Teknike


TP 27 Procedurat për ndryshime në aerodrome (eng)
AACK-SSP-MAN Programi Shtetëror i Sigurisë së Aviacionit Civil të Republikës së Kosovës
TP 25 Ndriçimi aeronautik në tokë siguria dhe mirëmbajtja (eng)
TP 24 Matja dhe vlerësimi i karakteristikave të fërkimit në sipërfaqen e pistës (eng)
TP 21 Menaxhimi i rrezikut në platformë (eng)
TP 20 Menaxhimi i rrezikut të goditjeve nga bota shtazore në aerodrom (eng)
TP 18 Furnizimi i aeroplanëve me karburant (eng)
TP 16 Kriteret dhe procedurat për aprovimin e shërbimeve në tokë
TP 03 Zonat Mbrojtëse të Aerodromit (eng)
DOK Fushat Ajrore në Republikën e Kosovës

Formularët


AACK-AGA-FRM 23 Kërkesë për ndryshimin e propozuar në aerodromin e certifikuar
AACK-AGA-FRM 22 Deklarata e përputhshmërisë
AACK-AGA-FRM 21 Aerodrome Manual Checklist (eng)
AACK-AGA-FRM 20 Operations Basis (OB) checklist (eng)
AACK-AGA-FRM 19 Certification Basis (CB) checklist (eng)
AACK-AGA-FRM 15 Aplikacion për regjistrim të aerodromit
AACK-AGA-FRM 11 Formulari për aprovim si furnizues për shërbime në tokë apo si vetëshërbyes
AACK-AGA-FRM 10 Aplikacion për autorizim për punë të organizatës për aftësime profesionale
AACK-AGA-FRM 04 Aplikacion për Aprovim të Aerodromit
AACK-AGA-FRM 01 Aplikacion për certifikatë të aerodromit

Tarifat


15.A-A1 Certifikata Klasa A - 20.000 €
15.A-A2 Certifikata Klasa B - 10.000 €
15.A-A3 Certifikata Klasa C - 5.000 €

Raportet


Kontaktet


 

Burim Dinarama
Drejtor
Tel: +381 38 248 629 ext.113
burim.dinarama@caa-ks.org

 

Emir Hiseni
Inspektor i aerodromeve
Tel: +381 38 248 629 ext.122
emir.hiseni@caa-ks.org

 

Minir Istrefi
Inspektor i aerodromeve
Tel: +381 38 248 629 ext.129
minir.istrefi@caa-ks.org

 

Alban Ramabaja
Inspektor i aerodromeve
Tel: +381 38 248 629 ext.107
alban.ramabaja@caa-ks.org