Aerodromet


Bazuar në Ligjin Nr. 03/L-51 për Aviacionin Civil, “Aerodrom” quhet një zonë e caktuar mbi tokë ose ujë (duke përfshirë të gjitha ndërtesat, instalimet dhe pajisjet) e cila përdoret plotësisht apo pjesërisht për aterrimin, ngritjen dhe lëvizjen sipërfaqësore të avionëve.

Ashtu si është e përshkruar në Ligjin për Aviacionin Civil, Konventa e Çikagos mbi Aviacionin Ndërkombëtar Civil kërkon që të gjitha aerodromet në dispozicion për shfrytëzim publik civil, që janë nën juridiksionin e një shteti, të sigurojnë kushte uniforme për avionët që do ta shfrytëzojnë atë. Për më tepër, çdo shtet duhet të sigurojë që aerodromet janë në përputhje me “Standardet dhe Praktikat e Rekomanduara (SARPs)” të Organizatës Ndërkombëtare të Aviacionit Civil – ICAO.

Në Republikën e Kosovës, Autoriteti i Aviacionit Civil (AAC) është përgjegjës për certifikim, aprovim dhe regjistrim të aerodromeve në dispozicion për shfrytëzim civil, përfshirë edhe heliportet. Për të verifikuar dhe siguruar zbatimin e plotë të legjislacionit të aplikueshëm vendor dhe ndërkombëtar, inspektorët e aerodromeve bëjnë mbikëqyrje të vazhdueshme të sigurisë së aeordromeve përmes auditimeve, inspektimeve dhe monitorimit të aktiviteteve të tyre.

Varësisht nga natyra e operimeve dhe shkalla e shfrytëzimit, aerodromet civile kategorizohen në aerodrome të certifikuara, aerodrome të aprovuara dhe aerodrome të regjistruara.

Rregulloret


01-2023 për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 17/2017 në lidhje me dispozitat për operime në çfarëdo kushte të motit dhe në lidhje me definicionin për SNOWTAM
10-2021 për ndryshimin e Rregullores (AAC) Nr. 17/2017 në lidhje me kushtet dhe procedurat për deklarimin nga organizatat përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve të menaxhimit të platformës
06-2021 për ndryshimin e Rregullores (AAC) 17/2017 në lidhje me sigurinë e pistës dhe të dhënat aeronautike
07-2020 Për aftësimin profesional për punonjësit të cilët kryejnë detyra që ndikojnë në sigurinë e operimeve në aerodrome dhe certifikimin e organizatave për aftësime profesionale
06-2019 Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores nr. 17/2017 për dispozitat dhe procedurat administrative në lidhje me aerodromet
04-2011 (konsoliduar) Rregullore 04/2011 amenduar me Rregulloren 05/2019 (versioni i konsoliduar)
05-2019 Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores nr. 4/2011 për qasjen në tregun e shërbimeve në tokë
03-2019 Shënjimi i pengesave
02-2019 Gjobat dhe masat administrative të shqiptuara nga Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës
10-2018 Për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores nr. 3/2012 mbi aerodromet e aprovuara
09-2018 Mbi zonat mbrojtëse të aerodromit
05-2018 Për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores nr. 02/2015 për tarifat e ngarkuara nga Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës
17-2017 Dispozitat dhe procedurat administrative në lidhje me aerodromet
11-2017 Përcaktimi i listës që klasifikon ndodhitë në aviacionin civil që detyrimisht raportohen në bazë të Rregullores së AAC-së nr. 09/2017
09-2017 Raportimi, analiza dhe përcjellja e ndodhive në aviacionin civil
04-2016 Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores 05-2010 Mbi zonat mbrojtëse të aeroportit (e shfuqizuar me Rregulloren Nr. 09/2018)
09-2015 Aerodromet e regjistruara
03-2015 Tarifat e aeroportit
02-2015 Tarifat e ngarkuara nga AACK (e ndryshuar dhe plotësuar me Rregulloren Nr. 5/2018)
03-2014 Ngritja dhe aterrimi i helikopterëve jashtë zonave të aerodromeve
01-2014 Aftësimi profesional i punonjësve të aerodromit dhe autorizimi i organizatave për aftësime profesionale
02-2013 Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores 2-2010 për shënjimin e pengesave (e shfuqizuar me Rregulloren Nr. 03/2019)
04-2012 Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores 01-2008 për aerodromet (e shfuqizuar me Rregulloren Nr.17/2017 për dispozitat dhe procedurat administrative në lidhje me aerodromet)
03-2012 Aerodromet e aprovuara (e ndryshuar dhe plotësuar me Rregulloren Nr. 10/2018)
08-2011 Autorizimet dhe kredencialet e inspektoreve
04-2011 Qasja ne tregun e sherbimeve ne toke
05-2010 Zonat mbrojtëse të aerodromit - Ndryshuar dhe plotësuar me Rregulloren 4/2016 (shfuqizuar me Rreg. nr. 09/2018)
02-2010 Shenjimi i pengesave (e shfuqizuar me Rregulloren Nr. 03/2019)
01-2009 Raportimi i ndodhive ne aviacionin civil (shfuqizuar nga Rregullorja nr. 09/2017)
01-2008 Aerodromet (e shfuqizuar me Rregulloren Nr.17/2017 për dispozitat dhe procedurat administrative në lidhje me aerodromet)

Publikimet Teknike


TP 27 Procedurat për ndryshime në aerodrom
AACK-SSP-MAN Programi Shtetëror i Sigurisë së Aviacionit Civil të Republikës së Kosovës
TP 26 Safety Management System (SMS) for Service Providers (eng)
TP 25 Ndriçimi aeronautik në tokë siguria dhe mirëmbajtja
TP 24 Matja dhe vlerësimi i karakteristikave të fërkimit në sipërfaqen e pistës (shfuqizuar)
TP 21 Menaxhimi i rrezikut në platformë
TP 20 Menaxhimi i rrezikut të goditjeve nga bota shtazore në aerodrom
TP 18 Furnizimi i aeroplanëve me karburant
TP 16 Kriteret dhe procedurat për aprovimin e shërbimeve në tokë
TP 03 Zonat Mbrojtëse të Aerodromit
DOK Fushat Ajrore në Republikën e Kosovës

Formularët


AACK-AGA-FRM 10 Aplikacion për certifikim të organizatës për aftësime profesionale
AACK-AGA-FRM 23 Kërkesë për ndryshimin e propozuar në aerodromin e certifikuar
AACK-AGA-FRM 22 Deklarata e përputhshmërisë
AACK-AGA-FRM 21 Aerodrome Manual Checklist (eng)
AACK-AGA-FRM 20 Operations Basis (OB) checklist (eng)
AACK-AGA-FRM 19 Certification Basis (CB) checklist (eng)
AACK-AGA-FRM 15 Aplikacion për regjistrim të aerodromit
AACK-AGA-FRM 11 Formular aplikimi për aprovim si furnizues i shërbimeve në tokë apo si vetëshërbyes
AACK-AGA-FRM 04 Aplikacion për Aprovim të Aerodromit
AACK-AGA-FRM 01 Aplikacion për certifikatë të aerodromit

Tarifat


15.A-A1 Certifikata Klasa A - 20.000 €
15.A-A2 Certifikata Klasa B - 10.000 €
15.A-A3 Certifikata Klasa C - 5.000 €

Raportet


Kontaktet


 

Burim Dinarama
Drejtor
Tel: +383 38 248 629 ext.113
burim.dinarama@caa-ks.org

 

Emir Hiseni
Inspektor i aerodromeve
Tel: +383 38 248 629 ext.122
emir.hiseni@caa-ks.org

 

Minir Istrefi
Inspektor i aerodromeve
Tel: +383 38 248 629 ext.129
minir.istrefi@caa-ks.org

 

Alban Ramabaja
Inspektor i aerodromeve
Tel: +383 38 248 629 ext.107
alban.ramabaja@caa-ks.org