Menaxhimi i sigurisë dhe cilësisë në AAC


Menaxhimi i sigurisë

Sistemi për menaxhim të sigurisë brenda AAC-së funksionon duke u bazuar në kërkesat për autoritetet rregullatore të aviacionit civil që vijnë nga Rregulloret e BE-së dhe në standardet për Programin Shtetëror të Sigurisë (PShS) nga Aneksi 19 i ICAO-së, “Menaxhimi i Sigurisë”.

Në kuadër të Programit Shtetëror të Sigurisë janë të formalizuara nivele të ndryshme për trajtimin e qështjeve të sigurisë. Në nivel të shtetit nga Kryeministri është emëruar dhe funksionon Komiteti i PShS-së ndërsa në nivel të AAC-së për trajtimi të qështjeve të sigurisë është emëruar Këshilli i Sigurisë. Drejtori i Përgjithshëm i AAC-së është person i emëruar përgjegjës për zbatimin e PShS-së brenda Republikës së Kosovës.

AAC ka hartuar politikën e sigurisë, ka fuqizuar legjislacionin e nevojshëm, vlerëson gjithnjë nivelin e plotësimit të standardeve për menaxhim të sigurisë (GAP analiza), ka funksionalizuar sistemin për raportim, analizim dhe distribuim të ndodhive në aviacion, ka emëruar, trajnuar dhe akredituar inspektorë për mbikqyrje të sigurisë, certifikon dhe licencon opertatorë të industrisë së aviacionit civil dhe promovon sigurinë brenda kësaj industrie.

Menaxhimi i cilësisë

AAC ka ngritur dhe certifikuar sistemin për menaxhim të cilësisë brenda organizatës që nga viti 2013. Certifikata e fundit është lëshuar në nëntor të vitit 2016 nga TÜV Austria në bazë të Standardit ISO 9001:2015.

Sistemi i menaxhimit i shërben AAC-së për një menaxhim më efikas të proceseve të punës dhe të organizatës në përgjithësi.

AAC identifikon dhe përshkruan të gjitha proceset e punës, i  realizon, evidenton rezultatet dhe bën matjen e realizimit krahas planifikimeve dhe objektivave, planifikon punën në bazë të objektivave strategjike, planifikon menaxhimin e rrezikut dhe matë kënaqshmërinë e përdoruesve të brendshëm dhe të jashtëm.  Përmirësimi i vazhduesheshëm është parim që e percjell punën e AAC-së.

Politikat

Politika e Sigurisë së Aviacionit Civil të Kosovës

Republika e Kosovës promovon dhe rregullon sigurinë e aviacionit civil brenda vendit. Jemi të përkushtuar për zhvillim dhe zbatim të strategjive efektive, kornizës rregullatore dhe proceseve të punës për t’u siguruar se aktivitetet e aviacionit civil nën mbikëqyrjen tonë arrijnë nivelin më të lartë të mundshëm të sigurisë.

Për të arritur këtë ne do të:

  • Vendosim standarde kombëtare që janë në përputhshmëri me standardet, praktikat e rekomanduara dhe procedurat e ICAO-s dhe me legjislacionin e BE-së që ndërlidhet me sigurinë e aviacionit.
  • Kemi qasje të bazuar në të dhëna dhe në performancë gjatë rregullimit të sigurisë  dhe mbikëqyrjes së industrisë, sa herë që kjo të jetë e mundshme.
  • Identifikojmë trendet e sigurisë brenda aviacionit civil dhe do të kemi një qasje të bazuar në vlerësim të rrezikshmërisë kur adresojmë çështje të një shqetësimi apo nevoje më të madh për siguri.
  • Monitorojmë dhe matim në vazhdimësi performancën e sigurisë të sistemit tonë të aviacionit përmes indikatorëve të mbledhur të sigurisë në nivel shteti, si dhe përmes indikatorëve të performancës së sigurisë nga ofruesit e shërbimeve
  • Bashkëpunojmë dhe konsultohemi me industrinë e aviacionit për adresim të çështjeve të sigurisë dhe për ngritje të nivelit të sigurisë.
  • Promovojmë praktikat më të mira të sigurisë dhe një kulturë pozitive të sigurisë së organizatës në përputhje me parimet e kulturës së drejtë ‘just culture’ brenda industrisë dhe komunitetit të aviacionit civil, të bazuar në parimet e shëndosha të menaxhimit të  sigurisë;
  • Nxisim mbledhjen e informatave të sigurisë, analizimin dhe shkëmbimin e tyre në mes të organizatave relevante të industrisë dhe ofruesve të shërbimeve, me qëllim që këto informata të përdoren vetëm për qëllim të menaxhimit të sigurisë.
  • Alokojmë burime të mjaftueshme financiare dhe njerëzore për menaxhim dhe mbikëqyrje të sigurisë.
  • Pajisim personelin me aftësi dhe ekspertizë të duhur për ushtrim të përgjegjësive për menaxhim dhe mbikëqyrje të sigurisë me kompetencë.

Politika e Cilësisë

Është politikë e Autoritetit të Aviacionit Civil të Republikës së Kosovës (AAC) të krijojë, zbatojë dhe mirëmbajë një sistem për menaxhim të cilësisë brenda organizatës, përmes të cilit sigurohet realizimi i plotë i detyrave të AAC-së, me qëllim të garantimit të një ambienti të sigurt dhe konkurrues në aviacionin civil në Republikën e Kosovës.

Për ne, shfrytëzuesit e shërbimeve tona janë shumë të rëndësishëm, prandaj, ne përpiqemi që të ofrojmë shërbime sa më cilësore, duke matur kënaqshmërinë e tyre, duke përmirësuar vazhdimisht efektivitetin dhe efikasitetin e punës sonë, duke monitoruar performancën tonë kundrejt objektivave të vendosura dhe duke promovuar përfshirjen e punëtorëve në të gjitha proceset e punës.

Është obligim i menaxhmentit dhe i secilit punëtor në AAC që gjatë gjithë kohës t’u përmbahen legjislacionit në fuqi dhe procedurave të dokumentuara të punës, të përshkruara në manualin e cilësisë dhe dokumentet tjera të ndërlidhura.

Vlerësimet apo sugjerimet tuaja në lidhje me shërbimet e AAC-së ju lutemi dërgoni në Departamentin për Siguri dhe Cilësi:  lendita.kika@caa-ks.org