Menaxhmenti i AAC-së


Burim Dinarama

Z. Burim Dinarama është U.D. i Drejtorit të Përgjithshëm të Autoritetit të Aviacionit Civil.

Z. Burim Dinarama më herët ka ushtruar detyrën e Drejtorit të Departamentit të Aerodromeve, në të cilën pozitë është emëruar në shtator të vitit 2011. Z. Dinarama është punësuar në Zyrën Rregullatore të Aviacionit Civil, organin paraardhës të AAC-së së Kosovës, në vitin 2006 dhe ka vazhduar punën në AAC pas themelimit të tij në vitin 2009. Eksperiencën e parë në fushën e aviacionit civil e filloi në vitin 2001 kur deri në vitin 2004 ka qenë përgjegjës për zbatimin e projekteve kryesore të infrastrukturës në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës. Para kësaj kohe ka ushtruar përgjegjësi të ndryshme në sektorin e ndërtimit, kryesisht në ndërtimin e rrugëve dhe urave, në projekte të ndryshme të financuara nga Komisioni Evropian dhe Qeveria e Kosovës.

Është bartës i shumë proceseve të rëndësishme në Autoritetin e Aviacionit Civil, siç janë certifikimi i Aeroportit të Prishtinës, certifikimi i ofruesve të shërbimeve në tokë, certifikimi i furnizuesit me karburant, aprovimi i heliportit të parë në Kosovë, etj. Gjithashtu, në kuadër të bashkëpunimit rajonal, së bashku me kolegët nga Autoriteti i Aviacionit Civil i Republikës së Shqipërisë dhe ai i Republikës së Kosovës, ka udhëhequr certifikimin e Aeroportit të Tiranës, si dhe ka qenë pjesëmarrës në një numër të konsiderueshëm të auditimeve dhe inspektimeve në Republikën e Shqipërisë dhe në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Z. Dinarama është i diplomuar si inxhinier i ndërtimit në Universitetin e Prishtinës.

 

Arianit Islami

Arianit Islami është Drejtor i Departamentit të Shërbimeve të Navigacionit Ajror. Ai është një profesionist më përvojë të gjerë mbi 20 vjeçare në aviacion, të përcjellë me përgatitje të shquar akademike. Prej vitit 1999 ka ushtruar përgjegjësi të ndryshme si zyrtar i lartë në sektorin e aviacionit civil, fillimisht në pozita të ndryshme në industri, e pastaj në anën e rregullatorit ku edhe mban pozitën e Drejtorit të Departamentit të Shërbimeve të Navigacionit Ajror. Si ekspert i lëmisë, nga viti 2009 ishte angazhuar si ligjërues i lëndës “Sistemet e Menaxhimet të Sigurisë (SMS)”, fillimisht në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike dhe Kolegjin e Shkencave të Aplikuara Teknike “Tempulli”, pastaj edhe si ligjërues në progamin “Advanced Master Safety Management in Aviation” të organizuar nga Universiteti i Aviacionit Civil të Francës (ENAC). Z. Islami është inxhinier i diplomuar i elektroteknikës nga Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike në Universitetin e Prishtinës, ndërsa ka magjistruar në Universitetin e Aviacionit Civil të Francës (ENAC) në degën e komunikimit, navigimit dhe vëzhgimit të bazuar në satelit. Aktualisht është kandidat për doktoraturë në Laboratorin e ENAC dhe Universitetin Paul Sabatier në Tulluz, Francë. Z. Islami, gjithashtu ka ndjekur një varg trajnimesh profesionale ne aviacion. Në vitin 2003 ka marrë diplomë me lëvdatë në menaxhimin e shërbimeve të navigacionit ajror dhe diplomë në menaxhimin e aviacionit civil nga Instituti i Aviacionit për Trajnim dhe Zhvillim (IATA) me qendra në Montreal, Gjenevë dhe Singapor. Poashtu është i certifikuar si auditor i sigurisë nga Instituti i EUROCONTROL-it për Shërbime të Navigacionit Ajror si dhe ka përfunduar me sukses të gjitha trajnimet e kërkuara për kryerjen e punëve për të cilat është përgjegjës. Nga viti 2009 është pjesë e ekipit auditues për certifikimin e ofruesve të shërbimeve të navigacionit ajror dhe verifikimin e implementimit të sistemeve të menaxhimit të sigurisë. Në këtë cilësi ka qenë i ftuar të marrë pjesë në auditime edhe në vendet në rajon, përkatësisht në Shqipëri dhe Maqedoni, në kuadër të marrëveshjeve rajonale, si dhe ndërkombëtarisht në Francë dhe Polinezinë Franceze, në kuadër të projektit të binjakëzimit.

 

Kushtrim Musa

Kushtrim Musa është Drejtor i Departamentit të Sigurisë së Fluturimeve. Në këtë pozitë është emëruar në janar të vitit 2009. Z. Musa me profesion është pilot profesional dhe instruktor i fluturimeve i diplomuar në North American Institute of Aviation në Karolinën Jugore në SHBA në vitin 1998. Në karrierën e tij të pilotit profesional ka arritur të akumuloj 2000 orë fluturimi me Fulton Flight Services Inc. me seli në Atlanta. Prej vitit 2000 ka ushtruar përgjegjësi të ndryshme në sektorin e aviacionit civil. Në vitin 2003 ka marrë diplomë në menaxhimin e aviacionit civil nga Asociacioni i Transportit Ajror Ndërkombëtar (IATA) në Montreal, Kanada. Në vitin 2005 z. Musa certifikohet si Menaxher profesional i sigurimit të aviacionit (AVSEC PM) nga Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil (ICAO) dhe Universiteti Concordia në Montreal, Kanada. Në vitin 2006 ai emërohet Shef i standardeve të fluturimit dhe sigurimit të aviacionit civil në Zyrën Rregullatore të Aviacionit Civil. Në vitin 2012 emërohet në pozitën e Sekretarit të Komisionit Kombëtar të Sigurimit të Aviacionit Civil nga Ministri i Punëve të Brendshme i Republikës së Kosovës.

 

Lendita Kika

Lendita Kika-Berisha është Drejtoreshë e Departamentit të Sigurisë dhe Cilësisë në Autoritetin e Aviacionit Civil. Është auditore e certifikuar ndërkombëtarisht sipas ISO 9001:2015 për sistem të menaxhimit të cilësisë si dhe mbanë kredencialet e AAC-së për inspektor të aerodromeve. Para se të themelohet njësia për siguri dhe cilësi në AAC, znj. Kika Berisha ka qenë drejtor i Departamentit të Aerodromeve për pesë vite. Prej vitit 2005 është e punësuar në Zyrën Rregullatore të Aviacionit Civil, në Departamentin e Aerodromeve.

Përvoja paraprake shënon pesë vite në industrinë e aviacionit, duke qenë e punësuar për tri vite në kompaninë ajrore Swiss International Airlines si zëvendës menaxher i përfaqësisë në Kosovë, një vit në Austrian Airlines dhe një vit në Departamentin e Operimeve Ajrore dhe Kontrollit të Lëvizjes në Misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë.

Është e magjistruar në administrim biznesi të aviacionit, në Universitetin e Danubit në Austri dhe ka ndjekur trajnime të shumta në aviacion dhe për standardet ISO në institute ndërkombëtare të trajnimit, si: IATA, UKCAA, Singapore Aviation Academy, JAA TO, Swiss Aviation Academy, TUV etj.

 

Besnike Ukmata

Besnike Ukmata është Drejtoreshë e Departamentit të Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Rregullimit Ekonomik në Autoritetin e Aviacionit Civil që nga themelimi i tij në vitin 2009. Përgjegjësi të ngjashme ka ushtruar edhe në kuadër të Zyrës Rregullatore të Aviacionit Civil prej vitit 2005-2008. Dy vite (2003-2005) ka punuar në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës dhe ka shërbyer, mes tjerash edhe si Menaxhere e projektit për korporatizimin e aeroportit si dhe Sekretare e kompanisë. Është e magjistruar në menaxhimin e biznesit në aviacion, në Universitetin e Danubit, Austri dhe ka ndjekur një numër të madh të trajnimeve profesionale në institucione ndërkombëtare për trajnime në fushën e aviacionit. Asaj i janë deleguar nga Drejtori i Përgjithshëm përgjegjësitë e Zyrtarit për Integrime Evropiane në AAC. Znj. Ukmata është pikë fokale e Komisionit Evropian në Republikën e Kosovës lidhur me obligimet dhe zbatimin e Marrëveshjes për Hapësirën e Përbashkët Evropiane të Aviacionit në vendin tonë.

 

Alban Ramabaja 

Alban Ramabaja është U.D. i Drejtorit të Departamentit të Aerodromeve. Z. Ramabaja është profesionist i fushës, me përvojë mbi 20 vjeçare në aviacion, me përgatitje akademike në inxhinierinë e komunikacionit dhe transportit si dhe me kualifikime të shumta profesionale në fushën e aviacionit dhe transportit.

Përvoja e tij në aviacion ka filluar nga viti 2001, në ANP “Adem Jashari” në pozita të ndryshme që lidhen me operimet e aeroplanëve në tokë, dhe si instruktor për disa trajnime profesionale, kurse 6 vitet e fundit, deri në vitin 2013 ishte menaxher i operimeve në platformë dhe shërbimeve për kargo.

Gjatë punës së tij në industrinë e aviacionit, Alban Ramabaja shquhet për angazhimin shumëvjeçar në të gjitha proceset e ndërtimit të strukturave organizative dhe atyre të standardeve e sistemeve të menaxhimit të sigurisë dhe cilësisë në aeroport.

Më tutje, që nga viti 2013, Alban Ramabaja është angazhuar si Inspektor i Aerodromeve në AAC, ku ka qenë i angazhuar në të gjitha proceset kyçe të zhvillimit të aviacionit civil në Republikën e Kosovës, si certifikimi i aerodromit të ANP “Adem Jashari”, certifikimi i ofruesve të shërbimeve në tokë, si dhe aprovimi i programeve profesionale të organizatave trajnuese në fushën e sigurisë së aerodromeve. Vitet e fundit, z. Ramabaja poashtu ishte angazhuar si Këshilltar për Aviacionin Civil në kabinetin e MMPHI-së, i deleguar nga Autoriteti i Aviacionit Civil sipas Ligjit për Aviacionin Civil, për koordinim ndërinstitucional në proceset dhe projektet specifike të Qeverisë për aviacionin civil.

Alban Ramabaja ka edhe përvojë rajonale dhe ndërkombëtare në fushën e industrisë së aviacionit. Sipas marrëveshjes ndërinstitucionale ai mori pjesë në procesin e certifikimit të aerodromit të Aeroportit Ndërkombëtar të Tiranës “Nënë Tereza” në mbështetje të kolegëve të AAC-së së Shqipërisë. Kurse përvoja e tij ndërkombëtare shquhet në pjesëmarrjen në Programin për Ekselencën Operacionale në ekipin këshillëdhënës për kompaninë “Saudi Ground Services – SGS’ në Aeroportin Ndërkombëtar të Riadit, në Arabinë Saudite. Angazhimi i tij ka qenë kryesisht në analizimin dhe studimin e sistemeve operacionale dhe të sigurisë, si dhe të proceseve të ndryshme të aeroportit për ofrimin e shërbimeve në tokë, në zhvillimin dhe përmirësimin e tyre, e poashtu edhe në Master Projektin e aeroportit të ri, në fushën e planifikimit të infrastrukturës së këtij aeroporti.

 

Hysa Matoshi

Hysa Matoshi është Drejtoreshë e Departamentit të Administratës në Autoritetin e Aviacionit Civil të Kosovës. Në këtë pozitë është emëruar në qershor të vitit 2017.

Studimet Universitare i përfundoi në Kolegjin “Fama” në Prishtinë në Fakultetin Juridik drejtimi Kriminalistikë në vitin 2009 dhe mori titullin Bachelor i Kriminalistikës.

Studimet pasuniversitare Master i kreu në Kolegjin Universitar “Fama” në Prishtinë në Fakultetin Juridik drejtimi Juridiko-Penal në vitin 2013.

Në vitin 2016 përfundoi provimin e Jurisprudencës.

Nga viti 2002 deri në vitin 2017 punoi në Policinë e Kosovës, fillimisht si zyrtar policor, pastaj në vitin 2004 u gradua në gradën Rreshter,  në vitin 2006 u gradua me gradën Toger, dhe në vitin 2013 u gradua në gradën Kapiten. Gjatë kësaj periudhe ka mbajt pozita të ndryshme në kudër të Policisë së Kosovës, pozita e fundit ka qen Shef i Sektorit për Zhvillimin e Trajnimeve.

Gjatë kësaj periudhe të punës në Policinë e Kosovës ka përfunduar një numër të konsiderueshëm të kurseve dhe trajnimeve, duke filluar nga ato bazike, të avancuara e deri te ato më të specializuara dhe menaxheriale.

Po ashtu nga Policia e Kosovës është shpërblyer me Mirënjohje për punë individuale, Mirënjohje për punë grupore, Medalje Policore për Lavdim, Medalje për shërbim të Besnikërisë, gjithashtu nga Kolegji Universitar Fama është shpërblyer me Mirënjohje për rezultat të dalluar gjatë studimeve.