Menaxhmenti i AAC-së


Eset Berisha

Eset F. Berisha, është Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës. Ka lindur në Prishtinë ku edhe kreu shkollimin fillestar dhe të mesëm, ndërsa studimet themelore i kreu në Kolegjin “Fama” në Prishtinë në vitin 2008. Është pëfitues i bursës për studime post-diplomike në fushën e integrimeve evropiane nga Komisioni Evropian në njërën nga pesë shkollat e ekselencës për studime evropiane “Centre International de Formation Europeéne”, Nice të Francës, ku edhe emori titullin master i studimeve evropiane, me specializim në të drejtën e BE-së.

Në vitin 2016 ka përfituar bursë nga MASHT dhe USAID programi për transformim të lidershipit, për të ndjekur studimet post-diplomike në fushën e sundimit të ligjit dhe të drejtës humanitare ndërkombëtare pranë American University, Washington College of Law, ku e mori diplomën në fushën e sundimit të ligjit dhe të drejtës ndërkombëtare humanitare.

Ka përfunduar provimin e Jurisprudencës në vitin 2015 pranë Ministrisë së Drejtësisë dhe ka ndjekur dhe përfunduar një numër të programeve profesionale në fushën e së drejtës së aviacionit në Universitetin e Lajdenit, në Holandë dhe në IATA, në Gjenevë, Zvicër dhe nw fushwn e avokatisw pranw American University, Washington College of Law. Është autor i një botimi për revistën periodike të DePaul University, Institute of Air Law, Chicago, USA, nw tetor 2013, lidhur me sfidat e funksionimit të aviacionit civil në Kosovë.

Karrierën në funksione administrative e filloi në vitin 2001 pranë misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, ndërsa në vitin 2007 iu bashkua Zyrës së Përfaqësuesit Civil Ndërkombëtar, përgjegjëse për zbatimin e statusit përfundimtar të Kosovës.

Nga viti 2010 deri në vitin 2016 ka ushtruar funksionin e Këshilltarit ligjor për aviacion – Udhëheqës i Zyrës për Çështje Juridike dhe Rregullatore në Autoritetin e Aviacionit Civil të Kosovës. Për një vit ka qenë i angazhuar në sektorin privat të profesioneve të lira ligjore, ndërsa prej vitit 2017 deri në vitin 2019 ka qenë i angazhuar si Këshilltar i lartë Politik në Kabinetin e Ministrit të Infrastrukturës dhe Transportit të Qeverisë së Republikës së Kosovës.

Flet rrjedhshëm gjuhën shqipe, serbe dhe angleze, ndërsa ka njohuri të mira të gjuhës gjermane.

 

Xhelil Bekteshi
Xhelil Bekteshi është Zv. drejtor i përgjithshëm i Autoritetit të Aviacionit Civil. Ka lindur në Prishtinë, aty ku kreu shkollimin fillor, të mesëm dhe universitar. Studimet themelore dhe ato postdiplomike i ka mbaruar në Universitetin Publik të Prishtinës (tani “Hasan Prishtina”) Fakulteti Ekonomik, drejtimi Menaxhment dhe Informatikë ndërsa studimet post diplomike në fushën e Marketingut.

Angazhimin në punë e ka filluar që nga shtatori 2002, në Komunë të Prishtinës, si Koordinator për buxhet dhe financa, në Drejtorinë për Financa dhe Pronë. Gjatë kësaj periudhe është marrë edhe me procesin e integrimeve evropiane, si zyrtar për koordinim të integrimeve evropiane.

Në dhjetor të vitit 2009, caktohet ushtrues detyre i Drejtorit në Drejtorinë për Pronë. Më pas, emërohet  në pozitën Drejtor i Drejtorisë së Financave dhe Pronës në Komunë të Prishtinës, të cilën e mbajti deri në fund të vitit 2013.

Në periudhë një vjeçare ka qenë këshilltar politik i ministrit të Ministrisë së Infrastrukturës në Qeverinë e Republikës së Kosovës, pastaj Sekretar i Përgjithshëm në Ministri të Infrastrukturës, ndërsa aktualisht është Zëvendësdrejtor i përgjithshëm në AAC.

Po ashtu ka qenë pjesëmarrës i disa konferencave, seminareve, vizitave studimore, takimeve me karakter vendor dhe ndërkombëtar.

 

Kushtrim Musa
Kushtrim Musa është Drejtor i Departamentit të Sigurisë së Fluturimeve. Në këtë pozitë është emëruar në janar të vitit 2009. Z. Musa me profesion është pilot profesional dhe instruktor i fluturimeve i diplomuar në North American Institute of Aviation në Karolinën Jugore në SHBA në vitin 1998. Në karrierën e tij të pilotit profesional ka arritur të akumuloj 2000 orë fluturimi me Fulton Flight Services Inc. me seli në Atlanta. Prej vitit 2000 ka ushtruar përgjegjësi të ndryshme në sektorin e aviacionit civil. Në vitin 2003 ka marrë diplomë në menaxhimin e aviacionit civil nga Asociacioni i Transportit Ajror Ndërkombëtar (IATA) në Montreal, Kanada. Në vitin 2005 z. Musa certifikohet si Menaxher profesional i sigurimit të aviacionit (AVSEC PM) nga Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil (ICAO) dhe Universiteti Concordia në Montreal, Kanada. Në vitin 2006 ai emërohet Shef i standardeve të fluturimit dhe sigurimit të aviacionit civil në Zyrën Rregullatore të Aviacionit Civil. Në vitin 2012 emërohet në pozitën e Sekretarit të Komisionit Kombëtar të Sigurimit të Aviacionit Civil nga Ministri i Punëve të Brendshme i Republikës së Kosovës.

 

Lendita Kika
Lendita Kika-Berisha është Drejtoreshë e Departamentit të Sigurisë dhe Cilësisë në Autoritetin e Aviacionit Civil. Është auditore e certifikuar ndërkombëtarisht sipas ISO 9001:2015 për sistem të menaxhimit të cilësisë si dhe mbanë kredencialet e AAC-së për inspektor të aerodromeve. Para se të themelohet njësia për siguri dhe cilësi në AAC, znj. Kika Berisha ka qenë drejtor i Departamentit të Aerodromeve për pesë vite. Prej vitit 2005 është e punësuar në Zyrën Rregullatore të Aviacionit Civil, në Departamentin e Aerodromeve.

Përvoja paraprake shënon pesë vite në industrinë e aviacionit, duke qenë e punësuar për tri vite në kompaninë ajrore Swiss International Airlines si zëvendës menaxher i përfaqësisë në Kosovë, një vit në Austrian Airlines dhe një vit në Departamentin e Operimeve Ajrore dhe Kontrollit të Lëvizjes në Misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë.

Është e magjistruar në administrim biznesi të aviacionit, në Universitetin e Danubit në Austri dhe ka ndjekur trajnime të shumta në aviacion dhe për standardet ISO në institute ndërkombëtare të trajnimit, si: IATA, UKCAA, Singapore Aviation Academy, JAA TO, Swiss Aviation Academy, TUV etj.

 

Burim Dinarama
Burim Dinarama është Drejtor i Departamentit të Aerodromeve. Në këtë pozitë është emëruar në shtator te vitit 2011. Z. Dinarama është punësuar në Autoritetin e Aviacionit Civil  të Kosovës që nga  themelimi i tij në vitin 2009,ndërsa më herët ka punuar në Zyrën Rregullatore të Aviacionit civil nga viti 2006. Eksperiencën e parë në fushën e aviacionit civil e filloi prej vitit 2001 kur deri nëvitin 2004 ka qenë përgjegjës për zbatimin e projekteve kryesore të infrastrukturës në Aeroportin Ndërkombëtar te Prishtinës. Para kësaj kohe ka ushtruar përgjegjësi të ndryshme në sektorin e ndërtimit, kryesisht në ndërtimin e rrugëve  dhe urave në projekte të ndryshme të financuara nga Komisioni Evropian  dhe Qeveria e Kosovës. Është bartës i shumë proceseve të rëndësishme në Departamentin e Aerodromeve siç është certifikimi i Aeroportit të Prishtinës,certifikimi i ofruesve të shërbimeve në tokë, certifikimi i furnizuesit me karburant, aprovimi i heliportit të parë në Kosovë etj. Është i diplomuar si inxhinier i ndërtimit në Universitetin e Prishtinës.

 

Besnike Ukmata

Besnike Ukmata është Drejtoreshë e Departamentit të Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Rregullimit Ekonomik në Autoritetin e Aviacionit Civil që nga themelimi i tij në vitin 2009.  Përgjegjësi të ngjashme ka ushtruar edhe në kuadër të Zyrës Rregullatore të Aviacionit Civil prej vitit 2005-2008.  Dy vite (2003-2005) ka punuar në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës dhe ka shërbyer, mes tjerash edhe si Menaxhere e projektit për korporatizimin e aeroportit si dhe Sekretare e kompanisë. Është e magjistruar në menaxhimin e biznesit në aviacion, në Universitetin e Danubit, Austri dhe ka ndjekur një numër të madh të trajnimeve profesionale në institucione ndërkombëtare për trajnime në fushën e aviacionit. Asaj i janë deleguar nga Drejtori i Përgjithshëm përgjegjësitë e Zyrtarit për Integrime Evropiane në AAC. Znj. Ukmata është pikë fokale e Komisionit Evropian në Republikën e Kosovës lidhur me obligimet dhe zbatimin e Marrëveshjes për Hapësirën e Përbashkët Evropiane të Aviacionit në vendin tonë.

 

Arianit Islami
Arianit Islami është Drejtor i Departamentit të Shërbimeve të Navigacionit Ajror. Në këtë pozitë është emëruar në janar të vitit 2009.  Prej vitit 1999 ka ushtruar përgjegjësi të ndryshme në sektorin e aviacionit civil, duke përfshirë edhe atë të Shefit të shërbimeve të navigacionit ajror. Prej vitit 2009 është ligjërues i lëndës “Sistemet e Menaxhimet të Sigurisë (SMS)”, fillimisht në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike dhe mandej edhe në Kolegjin e Shkencave të Aplikuara Teknike “Tempulli”. Z. Islami është inxhinier i diplomuar i elektroteknikës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike në Universitetin e Prishtinës. Ka magjistruar në  Universitetin e Aviacionit Civil të Francës në degën e komunikimit, navigimit dhe vëzhgimit të bazuar në satelit. Në vitin 2003 ka marr diplomë me lëvdatë në menaxhimin e shërbimeve të navigacionit ajror dhe diplomë në menaxhimin e aviacionit civil nga Instituti i Aviacionit për Trajnim dhe Zhvillim (IATA) me qendra në Montreal, Gjenevë dhe Singapor. Poashtu është i certifikuar si auditor i sigurisë nga Instituti i EUROCONTROL-it për Shërbime të Navigacionit Ajror si dhe ka përfunduar me sukses të gjitha trajnimet e kërkuara për kryerjen e punëve për të cilat është përgjegjës. Nga viti 2009 është pjesë e ekipit auditues për implementimin e sistemeve të menaxhimit të sigurisë dhe certifikimin e ofruesve të shërbimeve të navigacionit ajror në Shqipëri dhe më vonë edhe në Maqedoni. Është pjesë e ekipit hulumtues për aplikime në menaxhimin e trafikut ajror, në laboratorin MAIAA, pranë Universitetit të Aviacionit Civil të Francës.

 

Hysa Matoshi
Hysa Matoshi është Drejtoreshë e Departamentit të Administratës dhe Burimeve Njerëzore në Autoritetin e Aviacionit Civil të Kosovës. Në këtë pozitë është emëruar në qershor të vitit 2017.

Studimet Universitare i përfundoi në Kolegjin “Fama” në Prishtinë në Fakultetin Juridik drejtimi Kriminalistikë në vitin 2009 dhe mori titullin Bachelor i Kriminalistikës.

Studimet pasuniversitare Master i kreu në Kolegjin Universitar “Fama” në Prishtinë në Fakultetin Juridik drejtimi Juridiko-Penal në vitin 2013.

Në vitin 2016 përfundoi provimin e Jurisprudencës.

Nga viti 2002 deri në vitin 2017 punoi në Policinë e Kosovës, fillimisht si zyrtar policor, pastaj në vitin 2004 u gradua në gradën Rreshter,  në vitin 2006 u gradua me gradën Toger, dhe në vitin 2013 u gradua në gradën Kapiten. Gjatë kësaj periudhe ka mbajt pozita të ndryshme në kudër të Policisë së Kosovës, pozita e fundit ka qen Shef i Sektorit për Zhvillimin e Trajnimeve.

Gjatë kësaj periudhe të punës në Policinë e Kosovës ka përfunduar një numër të konsiderueshëm të kurseve dhe trajnimeve, duke filluar nga ato bazike, të avancuara e deri te ato më të specializuara dhe menaxheriale.

Po ashtu nga Policia e Kosovës është shpërblyer me Mirënjohje për punë individuale, Mirënjohje për punë grupore, Medalje Policore për Lavdim, Medalje për shërbim të Besnikërisë, gjithashtu nga Kolegji Universitar Fama është shpërblyer me Mirënjohje për rezultat të dalluar gjatë studimeve.