Licencimi i personelit


Çdokush që dëshiron të bëhet pilot, qoftë për aeroplan, helikopter, mjet ajror mikro-të-lehtë, velor, planer apo balonë me ajër të nxehtë, duhet të kalojë një trajektore trajnimi të përcaktuar qartë. Kjo përfshin ligjërata teorike, si dhe trajnimin praktik në mjetit ajror në fjalë. Trajnimi përfundon me një provim.

AAC-ja është përgjegjëse për lëshimin, ripërtëritjen dhe revokimin e licencave për:

  • Ekuipazh të fluturimit (licenca të pilotëve dhe provimeve teorike, ekuipazhit të kabinës, organizatave trajnuese, organizatave vlerësuese për aftësi të gjuhëve, organizatave të aprovuara për trajnime në simulator, etj.);
  • Personel të mirëmbajtjes së mjeteve ajrore (licenca për Pjesën-66 dhe provimet teorike, organizata për Pjesën-147, etj.);
  • Licenca të kontrollorëve të trafikut ajror dhe organizatave për trajnimin të kontrollorëve të trafikut ajror;
  • Licenca të dispeçerëve të fluturimit dhe Oficerëve për operime ajrore; dhe
  • Certifikata mjekësore.

Licencat lëshohen në bazë të programeve të kryera të trajnimit, të cilat mbahen për secilin lloj të personelit të aviacionit, pas një procesi të ekzaminimit të plotë. Pasi të jetë lëshuar, licenca duhet të ripërtërihet pas një periudhe të caktuar kohore të përcaktuar me legjislacionin përkatës. Detajet për rregullat për këtë lloj aktiviteti mund të gjenden veç e veç për secilin lloj të personelit të aviacionit duke klikuar mbi emrin e aktivitetit në rregulloren përkatëse.

Rregulloret


03-2022 për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 05/2015 lidhur me deklarimin e organizatave për ofrimin e trajnimeve
09-2021 per ndryshimin e Rregullores (AAC) nr.05/2015 ne lidhje me kerkesat per kompetencen e ekuipazhit te fluturimit dhe metodat e trajnimit, dhe ne lidhje me raportimin, analizen dhe percjelljen e ndodhive ne aviacionin civil
16-2017 Ndryshimi i Rregullores së AAC-së nr. 5/2015 në lidhje me trajnimin, testimin dhe kontrollin periodik të pilotëve për navigim të bazuar në performancë
09-2017 Raportimi, analiza dhe përcjellja e ndodhive në aviacionin civil
07-2015 për vlefshmërinë ajrore të vazhdueshme të mjeteve ajrore dhe prodhimeve pjesëve dhe pajisjeve aeronautike
05-2015 qe percakton kerkesat teknike dhe procedurat administrative ne lidhje me personelin e ekuipazhit ajror te aviacionit
04-2014 Zbatimi i Aneksit 1 - Licencimi i Personelit
04-2010 Licencat dhe autorizimet - pilotet e helikoptereve - shfuqizuar me Rregulloren nr. 5/2015
01-2010 Rregullorja mbi kërkesat mjekësore për licencimin e ekuipazhit të fluturimit (JAR-FCL3) - shfuqizuar me Rregulloren nr. 5/2015
07-2009 Licencat dhe autorizimet - pilotet e aeroplaneve - shfuqizuar me Rregulloren nr. 5/2015
03-2009 Rregullat e perbashketa ne fushen e aviacionit civil

Publikimet Teknike


TP 30 Katalogu i pyetjeve të testit teorik për licencë dhe autorizime të pilotit për mjete ajrore mikro të lehta
TP 22 Katalogu i pyetjeve të testit teorik për licencë të pilotit të paraglajdit apo privilegjeve të instruktorit
TP 22 Katalogu i pyetjeve të testit teorik për licencë të pilotit të paraglajdit apo privilegjeve të instruktorit

Formularët


AAC-DSF-GAT-FRM 11 Aprovimi për fluturimin solo
AAC-DSF-GAT-FRM 09 Aplikacion për lëshimin e licencës
AAC-DSF-GAT-FRM 08 Formularë aplikimi për lëshimin/vazhdimin/përtëritjen e autorizimit të ekzaminuesit
AAC-DSF-GAT-FRM 05 Aplikacion për provim për marrjen e licencave dhe gradimeve
AAC-DSF-GAT-FRM 03 Aplikacion për konvertimin e licencës së huaj
AAC-DSF-GAT-FRM 02 Aplikacion për njohjen e licencës së huaj
AAC-DFS-GAT-FRM 23 Formularë aplikimi për provim teorik dhe praktik - HPL
AACK-SHNA-NSA FRM 6 Aplikacion për Licencë të Kontrollorit të Trafikut Ajror
140 Application for Maintenance Training Organisation (MTO) Part-147
139 Application for Initial-Amendment-Renewal of Part-66 Aircraft Maintenance License (AML)
138 Application for Approval to Use a Qualified Flight Synthetic Training Device (FSTD A-H)
137 Application for Approval of Training Programme-s
136 Application for Approval of an Helicopter for JAR FCL Training
135 Application for Approval of an Aeroplane for JAR FCL Training
033 Application for Accreditation of Language Proficiency Assessment Body

Tarifat


Raportet


Kontaktet