Rregullimi ekonomik i aviacionit


AAC-ja siguron që politikat e aeroporteve dhe ofruesve të shërbimeve të navigacionit ajror (OSHNA) në vendosjen e çmimeve të mos diskriminojnë pa arsye ndonjë klasë të shfrytëzuesve të aeroporteve apo shërbimeve të navigacionit ajror, apo të mos e përdorin në mënyrë të padrejtë pozitën kushtëzuese të tyre në raport me shfrytëzuesit për shkak të fuqisë së monopolit të tyre. Kjo përgjegjësi përmbushet përmes vlerësimit dhe miratimit të tarifave të aeroporteve dhe ofruesve të shërbimeve të navigacionit ajror, duke siguruar që ato të jenë në përputhje me parimet e ICAO-s për mos-diskriminim, transparencë, lidhshmërinë me shpenzimet dhe konsultimin me shfrytëzuesit, si dhe në përputhje me legjislacionin përkatës të BE-së në fushën e rregullimit ekonomik të aeroporteve dhe ofruesve të shërbimeve të navigacionit ajror.

AAC-ja poashtu siguron që operatorët që aplikojnë për të ofruar shërbime në tokë në aeroportet e Republikës së Kosovës janë të qëndrueshëm financiarisht.

Rregulloret


04-2011 (konsoliduar) Rregullore 04/2011 amenduar me Rregulloren 05/2019 (versioni i konsoliduar)
05-2019 Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores nr. 4/2011 për qasjen në tregun e shërbimeve në tokë
05-2018 Për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores nr. 02/2015 për tarifat e ngarkuara nga Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës
03-2016 Përcaktimi i skemës së përbashkët të tarifave për shërbimet e navigacionit ajror
03-2015 Tarifat e aeroportit
02-2015 Tarifat e ngarkuara nga AACK (e ndryshuar dhe plotësuar me Rregulloren Nr. 5/2018)
07-2012 Kushtet për ofrimin e shërbimeve të navigacionit ajror
04-2011 Qasja ne tregun e sherbimeve ne toke
01-2011 Tarifat e aeroportit, shfuqizuar nga Rregullorja 03/2015

Publikimet Teknike


TP 16 Kriteret dhe procedurat për aprovimin e shërbimeve në tokë

Formularët


Tarifat


01-2011 Tarifat e aeroportit, shfuqizuar nga Rregullorja 03/2015

Raportet


Kontaktet


 

Besnike Ukmata
Drejtor
Departamenti për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Rregullim Ekonomik të Aviacionit
Tel: +383 38 200 74 269
besnike.ukmata@caa-ks.org

 

Granit Berisha
Zyrtar për rregullim ekonomik të aeroporteve dhe shërbimeve të navigacionit ajror
Departamenti për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Rregullim Ekonomik të Aviacionit
Tel: +383 38 200 74 271
granit.sh.berisha@caa-ks.org