Formularët


Aerodromet

AACK-AGA-FRM 10 Aplikacion për certifikim të organizatës për aftësime profesionale
AACK-AGA-FRM 23 Kërkesë për ndryshimin e propozuar në aerodromin e certifikuar
AACK-AGA-FRM 22 Deklarata e përputhshmërisë
AACK-AGA-FRM 21 Aerodrome Manual Checklist (eng)
AACK-AGA-FRM 20 Operations Basis (OB) checklist (eng)
AACK-AGA-FRM 19 Certification Basis (CB) checklist (eng)
AACK-AGA-FRM 15 Aplikacion për regjistrim të aerodromit
AACK-AGA-FRM 11 Formular aplikimi për aprovim si furnizues i shërbimeve në tokë apo si vetëshërbyes
AACK-AGA-FRM 04 Aplikacion për Aprovim të Aerodromit
AACK-AGA-FRM 01 Aplikacion për certifikatë të aerodromit

Aerodromet e aprovuara

AACK-AGA-FRM 04 Aplikacion për Aprovim të Aerodromit

Aerodromet e certifikuara

AACK-AGA-FRM 23 Kërkesë për ndryshimin e propozuar në aerodromin e certifikuar
AACK-AGA-FRM 22 Deklarata e përputhshmërisë
AACK-AGA-FRM 21 Aerodrome Manual Checklist (eng)
AACK-AGA-FRM 20 Operations Basis (OB) checklist (eng)
AACK-AGA-FRM 19 Certification Basis (CB) checklist (eng)
AACK-AGA-FRM 01 Aplikacion për certifikatë të aerodromit

Aerodromet e regjistruara

AACK-AGA-FRM 15 Aplikacion për regjistrim të aerodromit

Ofruesit e shërbimeve në tokë

AACK-AGA-FRM 11 Formular aplikimi për aprovim si furnizues i shërbimeve në tokë apo si vetëshërbyes

Furnizimi i aeroplanëve me karburant

AACK-AGA-FRM 11 Formular aplikimi për aprovim si furnizues i shërbimeve në tokë apo si vetëshërbyes

Dronët

AACK/DSF/GEN-FRM 24 Formularë aplikimi për regjistrimin e sistemeve të mjeteve ajrore pa pilot (SAP)
AACK/DSF/GAT-FRM 25 Deklaratë për fluturimet me sistem të mjetit ajror pa pilot
AACK/DSF/GAT-FRM 26 Formular aplikimi për operim me sistem të mjetit ajror pa pilot (SAP)
AACK/DSF/GAT-FRM 27 Formularë aplikimi për provim teorik për sistem të mjeteve ajrore pa pilot (SAP)

Konsultim Publik

FRM 1 Formular për konsultim publik

Licencimi i personelit

AAC-DSF-GAT-FRM 11 Aprovimi për fluturimin solo
AAC-DSF-GAT-FRM 09 Aplikacion për lëshimin e licencës
AAC-DSF-GAT-FRM 08 Formularë aplikimi për lëshimin/vazhdimin/përtëritjen e autorizimit të ekzaminuesit
AAC-DSF-GAT-FRM 05 Aplikacion për provim për marrjen e licencave dhe gradimeve
AAC-DSF-GAT-FRM 03 Aplikacion për konvertimin e licencës së huaj
AAC-DSF-GAT-FRM 02 Aplikacion për njohjen e licencës së huaj
AAC-DFS-GAT-FRM 23 Formularë aplikimi për provim teorik dhe praktik - HPL
AACK-SHNA-NSA FRM 6 Aplikacion për Licencë të Kontrollorit të Trafikut Ajror
140 Application for Maintenance Training Organisation (MTO) Part-147
139 Application for Initial-Amendment-Renewal of Part-66 Aircraft Maintenance License (AML)
138 Application for Approval to Use a Qualified Flight Synthetic Training Device (FSTD A-H)
137 Application for Approval of Training Programme-s
136 Application for Approval of an Helicopter for JAR FCL Training
135 Application for Approval of an Aeroplane for JAR FCL Training
033 Application for Accreditation of Language Proficiency Assessment Body

Mjekësia e aviacionit

AACK-DSF-MED-FRM 03 Kërkesë për rishqyrtimin e aftësisë shëndetësore
CAAK.FSD.AMS-FRM 002 INSTRUCTION PAGE FOR COMPLETION OF THE MEDICAL APPLICATION FORM
CAAK.FSD.AMS-FRM 001 Application form Medical Check
AACK-DSF-AMS-AME-01 Kërkesë për aprovim për ekzaminues të autorizuar mjekësor (AME)
AACK-DSF-MED-FRM 11 Raporti mjekesor për CC

Operimet dhe vlefshmëria ajrore

AACK-DSF-OPS-FRM 33 Air Operator Certificate (AOC) – Variation/ Revision/Change
AACK/DSF/GEN-FRM 24 Formularë aplikimi për regjistrimin e sistemeve të mjeteve ajrore pa pilot (SAP)
AACK/DSF/GAT-FRM 25 Deklaratë për fluturimet me sistem të mjetit ajror pa pilot
AACK/DSF/GAT-FRM 26 Formular aplikimi për operim me sistem të mjetit ajror pa pilot (SAP)
AACK/DSF/GAT-FRM 27 Formularë aplikimi për provim teorik për sistem të mjeteve ajrore pa pilot (SAP)

Operimet ajrore

AACK-DSF-OPS-FRM 33 Air Operator Certificate (AOC) – Variation/ Revision/Change
AACK-DSF-GAT-FRM 22 Application form for GAT VFR approval
AACK-DSF-OPS-FRM 01 Application for an Air Operator Certificate (AOC)
CAAK-EASA Form 4 Details of Management Personnel
FRM 03 Application for ETOPS Approval
FRM 02 Application for RNAV Approval
FRM 01 Application for RVSM Approval

Mallrat e rrezikshme

AACK/DSF/DG-FRM 01 Aplikacion për aprovimin/lirimin e bartjes së mallrave të rrezikshme nën rrethana të veçanta
AACK/DSF/DG-FRM 02 Aplikacion për leje për bartjen e armëve, municionit, eksplozivëve, gazrave të dëmshme ose helmuese, karburanteve nukleare dhe materialeve radioaktive
AACK/DSF/DG-FRM 03 Aplikacion për lëshimin/ripërtëritjen e certifikatës për mallrat e rrezikshme
AACK/DSF/DG-FRM 04 Aplikacion për pranimin e koordinatorit për mallrat e rrezikshme
AACK/DSF/DG-FRM 05 Aplikacion për certifikimin e ofruesve të trajnimit
AACK/DSF/DG-FRM 06 Aplikacion për aprovimin e programit të trajnimit për mallrat e rrezikshme
AACK/DSF/DG-FRM 07 Aplikacion për alokimin e numrave të regjistrimit të pjesëmarrësve
AACK/DSF/DG-FRM 08 Aplikacion për pranimin e instruktorit për mallrat e rrezikshme
AACK/DSF/DG-FRM 09 Raport për transportin e mallrave të rrezikshme
AACK/DSF/DG-FRM 10 Aplikacion për aprovimin e transportit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit
AACK/DSF/DG-FRM 11 Aplikacion dhe listë kontrolluese për aprovimin e segmentit të mallrave të rrezikshme të manualit të operimeve

Transporti ajror komercial (CAT)

AACK-DSF-OPS-FRM 33 Air Operator Certificate (AOC) – Variation/ Revision/Change

Vlefshmëria ajrore

AACK/DSF/AIW-FRM 004a Kërkesa për lëshimin e Certifikatës së Vlefshmërisë Ajrore (CofA)
AACK/DSF/AIW/EASA Form 21 Kërkesa për leje për fluturim (PtF)
AACK/DSF/AIW-FRM 009a Kërkesa për lëshimin e certifikatës së zhurmës
AACK/DSF/AIW-FRM 010 Kërkesa për lëshimin e Certifikatës së Verifikimit të Vlefshmërisë Ajrore (ARC)
AACK/DSF/AIW-FRM 012a Kërkesa për aprovimin e programit të mirëmbajtjes së mjetit ajror
AACK/DSF/AIW-FRM 012b Programi i mirëmbajtjes - Lista e përputhshmërisë Pjesa M
AACK/DSF/AIW-FRM 013 Kërkesa për ndarjen e kodit Mode S
AACK/DSF/AIW-FRM 017 Kërkesa për aprovimin e devijimit nga programi i mirëmbajtjes së mjetit ajror
AACK/DSF/AIW-FRM 023a Kërkesa për aprovimin e sistemit të librit teknik të mjetit ajror
AACK/DSF/AIW-FRM 023b Pjesa M - Lista e përputhshmërisë e sistemit të librit teknik
AACK/DSF/AIW/EASA Form 2 Kërkesa për aprovimin e organizatës Pjesa M & Pjesa 145
AACK/DSF/MAI-FRM 004a Kërkesa për aprovimin e kontratës për mirëmbajtje të mjetit ajror
AACK/DSF/MAI-FRM 004b Kontrata për mirëmbajtje - lista e përputhshmërisë Pjesa M
AACK/DSF/MAI-FRM 005a Kërkesa për aprovimin e CAME / MOE / MOM
AACK/DSF/MAI-FRM 005b Lista e përputhshmërisë për Manualin për menaxhimin e vlefshmërisë ajrore të vazhdueshme (CAME - Pjesa M)
AACK/DSF/MAI-FRM 005c Lista e përputhshmërisë për Manualin e organizatës për mirëmbajtje të mjeteve ajrore (MOE - Pjesa 145)
AACK/DSF/MAI-FRM 005d Lista e përputhshmërisë për Manualin e organizatës për mirëmbajtje të mjeteve ajrore (MOM - Pjesa M)
AACK/DSF/AIW/EASA Form 4 Kërkesa për pranimin e personelit menaxhues (EASA Formulari 4)

Regjistri i mjeteve ajrore

AACK/DSF/AIW/REG-FRM 01 Kërkesë për regjistrimin e mjetit ajror në Regjistrin e Mjeteve Ajrore Civile të Kosovës
AACK/DSF/AIW/REG-FRM 02 Kërkesë për largimin e mjetit ajror nga Regjistri i Mjeteve Ajrore Civile të Kosovës

Raportimi i ndodhive

AACK/DSF/OR-FRM 01 Raport i ndodhisë (operimi dhe mirëmbajtja e mjeteve ajrore, aerodromet)
AACK/DSF/OR-FRM 02 Raport i ndodhisë së lidhur me shërbimin e trafikut ajror
AACK/DSF/OR-FRM 03 Raport i ndodhisë së lidhur me inxhinierinë e shërbimit të trafikut ajror
AACK/DSF/OR-FRM 04 Raport i ndodhisë me mallrat e rrezikshme
AACK/DSF/OR-FRM 05 Raport i ndodhisë së goditjes së shpezëve

Raportimi i obligueshëm

AACK/DSF/OR-FRM 01 Raport i ndodhisë (operimi dhe mirëmbajtja e mjeteve ajrore, aerodromet)
AACK/DSF/OR-FRM 02 Raport i ndodhisë së lidhur me shërbimin e trafikut ajror
AACK/DSF/OR-FRM 03 Raport i ndodhisë së lidhur me inxhinierinë e shërbimit të trafikut ajror
AACK/DSF/OR-FRM 04 Raport i ndodhisë me mallrat e rrezikshme
AACK/DSF/OR-FRM 05 Raport i ndodhisë së goditjes së shpezëve

Shërbimet e navigacionit ajror

AACK-SHNA-NSA FRM 6 Aplikacion për Licencë të Kontrollorit të Trafikut Ajror
AACK-SHNA-NSA FRM 2 ANSP change notification

Formularët


Aerodromet

AACK-AGA-FRM 10 Aplikacion për certifikim të organizatës për aftësime profesionale
AACK-AGA-FRM 23 Kërkesë për ndryshimin e propozuar në aerodromin e certifikuar
AACK-AGA-FRM 22 Deklarata e përputhshmërisë
AACK-AGA-FRM 21 Aerodrome Manual Checklist (eng)
AACK-AGA-FRM 20 Operations Basis (OB) checklist (eng)
AACK-AGA-FRM 19 Certification Basis (CB) checklist (eng)
AACK-AGA-FRM 15 Aplikacion për regjistrim të aerodromit
AACK-AGA-FRM 11 Formular aplikimi për aprovim si furnizues i shërbimeve në tokë apo si vetëshërbyes
AACK-AGA-FRM 04 Aplikacion për Aprovim të Aerodromit
AACK-AGA-FRM 01 Aplikacion për certifikatë të aerodromit

Aerodromet e aprovuara

AACK-AGA-FRM 04 Aplikacion për Aprovim të Aerodromit

Aerodromet e certifikuara

AACK-AGA-FRM 23 Kërkesë për ndryshimin e propozuar në aerodromin e certifikuar
AACK-AGA-FRM 22 Deklarata e përputhshmërisë
AACK-AGA-FRM 21 Aerodrome Manual Checklist (eng)
AACK-AGA-FRM 20 Operations Basis (OB) checklist (eng)
AACK-AGA-FRM 19 Certification Basis (CB) checklist (eng)
AACK-AGA-FRM 01 Aplikacion për certifikatë të aerodromit

Aerodromet e regjistruara

AACK-AGA-FRM 15 Aplikacion për regjistrim të aerodromit

Ofruesit e shërbimeve në tokë

AACK-AGA-FRM 11 Formular aplikimi për aprovim si furnizues i shërbimeve në tokë apo si vetëshërbyes

Furnizimi i aeroplanëve me karburant

AACK-AGA-FRM 11 Formular aplikimi për aprovim si furnizues i shërbimeve në tokë apo si vetëshërbyes

Dronët

AACK/DSF/GEN-FRM 24 Formularë aplikimi për regjistrimin e sistemeve të mjeteve ajrore pa pilot (SAP)
AACK/DSF/GAT-FRM 25 Deklaratë për fluturimet me sistem të mjetit ajror pa pilot
AACK/DSF/GAT-FRM 26 Formular aplikimi për operim me sistem të mjetit ajror pa pilot (SAP)
AACK/DSF/GAT-FRM 27 Formularë aplikimi për provim teorik për sistem të mjeteve ajrore pa pilot (SAP)

Konsultim Publik

FRM 1 Formular për konsultim publik

Licencimi i personelit

AAC-DSF-GAT-FRM 11 Aprovimi për fluturimin solo
AAC-DSF-GAT-FRM 09 Aplikacion për lëshimin e licencës
AAC-DSF-GAT-FRM 08 Formularë aplikimi për lëshimin/vazhdimin/përtëritjen e autorizimit të ekzaminuesit
AAC-DSF-GAT-FRM 05 Aplikacion për provim për marrjen e licencave dhe gradimeve
AAC-DSF-GAT-FRM 03 Aplikacion për konvertimin e licencës së huaj
AAC-DSF-GAT-FRM 02 Aplikacion për njohjen e licencës së huaj
AAC-DFS-GAT-FRM 23 Formularë aplikimi për provim teorik dhe praktik - HPL
AACK-SHNA-NSA FRM 6 Aplikacion për Licencë të Kontrollorit të Trafikut Ajror
140 Application for Maintenance Training Organisation (MTO) Part-147
139 Application for Initial-Amendment-Renewal of Part-66 Aircraft Maintenance License (AML)
138 Application for Approval to Use a Qualified Flight Synthetic Training Device (FSTD A-H)
137 Application for Approval of Training Programme-s
136 Application for Approval of an Helicopter for JAR FCL Training
135 Application for Approval of an Aeroplane for JAR FCL Training
033 Application for Accreditation of Language Proficiency Assessment Body

Mjekësia e aviacionit

AACK-DSF-MED-FRM 03 Kërkesë për rishqyrtimin e aftësisë shëndetësore
CAAK.FSD.AMS-FRM 002 INSTRUCTION PAGE FOR COMPLETION OF THE MEDICAL APPLICATION FORM
CAAK.FSD.AMS-FRM 001 Application form Medical Check
AACK-DSF-AMS-AME-01 Kërkesë për aprovim për ekzaminues të autorizuar mjekësor (AME)
AACK-DSF-MED-FRM 11 Raporti mjekesor për CC

Operimet dhe vlefshmëria ajrore

AACK-DSF-OPS-FRM 33 Air Operator Certificate (AOC) – Variation/ Revision/Change
AACK/DSF/GEN-FRM 24 Formularë aplikimi për regjistrimin e sistemeve të mjeteve ajrore pa pilot (SAP)
AACK/DSF/GAT-FRM 25 Deklaratë për fluturimet me sistem të mjetit ajror pa pilot
AACK/DSF/GAT-FRM 26 Formular aplikimi për operim me sistem të mjetit ajror pa pilot (SAP)
AACK/DSF/GAT-FRM 27 Formularë aplikimi për provim teorik për sistem të mjeteve ajrore pa pilot (SAP)

Operimet ajrore

AACK-DSF-OPS-FRM 33 Air Operator Certificate (AOC) – Variation/ Revision/Change
AACK-DSF-GAT-FRM 22 Application form for GAT VFR approval
AACK-DSF-OPS-FRM 01 Application for an Air Operator Certificate (AOC)
CAAK-EASA Form 4 Details of Management Personnel
FRM 03 Application for ETOPS Approval
FRM 02 Application for RNAV Approval
FRM 01 Application for RVSM Approval

Mallrat e rrezikshme

AACK/DSF/DG-FRM 01 Aplikacion për aprovimin/lirimin e bartjes së mallrave të rrezikshme nën rrethana të veçanta
AACK/DSF/DG-FRM 02 Aplikacion për leje për bartjen e armëve, municionit, eksplozivëve, gazrave të dëmshme ose helmuese, karburanteve nukleare dhe materialeve radioaktive
AACK/DSF/DG-FRM 03 Aplikacion për lëshimin/ripërtëritjen e certifikatës për mallrat e rrezikshme
AACK/DSF/DG-FRM 04 Aplikacion për pranimin e koordinatorit për mallrat e rrezikshme
AACK/DSF/DG-FRM 05 Aplikacion për certifikimin e ofruesve të trajnimit
AACK/DSF/DG-FRM 06 Aplikacion për aprovimin e programit të trajnimit për mallrat e rrezikshme
AACK/DSF/DG-FRM 07 Aplikacion për alokimin e numrave të regjistrimit të pjesëmarrësve
AACK/DSF/DG-FRM 08 Aplikacion për pranimin e instruktorit për mallrat e rrezikshme
AACK/DSF/DG-FRM 09 Raport për transportin e mallrave të rrezikshme
AACK/DSF/DG-FRM 10 Aplikacion për aprovimin e transportit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit
AACK/DSF/DG-FRM 11 Aplikacion dhe listë kontrolluese për aprovimin e segmentit të mallrave të rrezikshme të manualit të operimeve

Transporti ajror komercial (CAT)

AACK-DSF-OPS-FRM 33 Air Operator Certificate (AOC) – Variation/ Revision/Change

Vlefshmëria ajrore

AACK/DSF/AIW-FRM 004a Kërkesa për lëshimin e Certifikatës së Vlefshmërisë Ajrore (CofA)
AACK/DSF/AIW/EASA Form 21 Kërkesa për leje për fluturim (PtF)
AACK/DSF/AIW-FRM 009a Kërkesa për lëshimin e certifikatës së zhurmës
AACK/DSF/AIW-FRM 010 Kërkesa për lëshimin e Certifikatës së Verifikimit të Vlefshmërisë Ajrore (ARC)
AACK/DSF/AIW-FRM 012a Kërkesa për aprovimin e programit të mirëmbajtjes së mjetit ajror
AACK/DSF/AIW-FRM 012b Programi i mirëmbajtjes - Lista e përputhshmërisë Pjesa M
AACK/DSF/AIW-FRM 013 Kërkesa për ndarjen e kodit Mode S
AACK/DSF/AIW-FRM 017 Kërkesa për aprovimin e devijimit nga programi i mirëmbajtjes së mjetit ajror
AACK/DSF/AIW-FRM 023a Kërkesa për aprovimin e sistemit të librit teknik të mjetit ajror
AACK/DSF/AIW-FRM 023b Pjesa M - Lista e përputhshmërisë e sistemit të librit teknik
AACK/DSF/AIW/EASA Form 2 Kërkesa për aprovimin e organizatës Pjesa M & Pjesa 145
AACK/DSF/MAI-FRM 004a Kërkesa për aprovimin e kontratës për mirëmbajtje të mjetit ajror
AACK/DSF/MAI-FRM 004b Kontrata për mirëmbajtje - lista e përputhshmërisë Pjesa M
AACK/DSF/MAI-FRM 005a Kërkesa për aprovimin e CAME / MOE / MOM
AACK/DSF/MAI-FRM 005b Lista e përputhshmërisë për Manualin për menaxhimin e vlefshmërisë ajrore të vazhdueshme (CAME - Pjesa M)
AACK/DSF/MAI-FRM 005c Lista e përputhshmërisë për Manualin e organizatës për mirëmbajtje të mjeteve ajrore (MOE - Pjesa 145)
AACK/DSF/MAI-FRM 005d Lista e përputhshmërisë për Manualin e organizatës për mirëmbajtje të mjeteve ajrore (MOM - Pjesa M)
AACK/DSF/AIW/EASA Form 4 Kërkesa për pranimin e personelit menaxhues (EASA Formulari 4)

Regjistri i mjeteve ajrore

AACK/DSF/AIW/REG-FRM 01 Kërkesë për regjistrimin e mjetit ajror në Regjistrin e Mjeteve Ajrore Civile të Kosovës
AACK/DSF/AIW/REG-FRM 02 Kërkesë për largimin e mjetit ajror nga Regjistri i Mjeteve Ajrore Civile të Kosovës

Raportimi i ndodhive

AACK/DSF/OR-FRM 01 Raport i ndodhisë (operimi dhe mirëmbajtja e mjeteve ajrore, aerodromet)
AACK/DSF/OR-FRM 02 Raport i ndodhisë së lidhur me shërbimin e trafikut ajror
AACK/DSF/OR-FRM 03 Raport i ndodhisë së lidhur me inxhinierinë e shërbimit të trafikut ajror
AACK/DSF/OR-FRM 04 Raport i ndodhisë me mallrat e rrezikshme
AACK/DSF/OR-FRM 05 Raport i ndodhisë së goditjes së shpezëve

Raportimi i obligueshëm

AACK/DSF/OR-FRM 01 Raport i ndodhisë (operimi dhe mirëmbajtja e mjeteve ajrore, aerodromet)
AACK/DSF/OR-FRM 02 Raport i ndodhisë së lidhur me shërbimin e trafikut ajror
AACK/DSF/OR-FRM 03 Raport i ndodhisë së lidhur me inxhinierinë e shërbimit të trafikut ajror
AACK/DSF/OR-FRM 04 Raport i ndodhisë me mallrat e rrezikshme
AACK/DSF/OR-FRM 05 Raport i ndodhisë së goditjes së shpezëve

Shërbimet e navigacionit ajror

AACK-SHNA-NSA FRM 6 Aplikacion për Licencë të Kontrollorit të Trafikut Ajror
AACK-SHNA-NSA FRM 2 ANSP change notification