Rregullore


04-2024 PËR NDRYSHIMIN DHE KORRIGJIMIN E RREGULLORES (AAC) NR. 02/2024 MBI ORGANIZIMIN E BRENDSHËM DHE SISTEMATIZIMIN E VENDEVE TË PUNËS NË AUTORITETIN E AVIACIONIT CIVIL TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS
03-2024 për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 07/2020 për aftësimin profesional për punonjësit të cilët kryejnë detyra që ndikojnë në sigurinë e operimeve në aerodrome dhe certifikimin e organizatave për aftësime profesionale
02-2024 mbi organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Autoritetin e Aviacionit Civil të Republikës së Kosovës
01-2024 mbi rregullat e përbashkëta për funksionimin e shërbimeve ajrore
10-2023 për përcaktimin e masave për zbatimin e Rregullores (AAC) nr. 09/2017 lidhur me skemën e përbashkët evropiane të klasifikimit të rrezikut
09-2023 për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 06/2015 në lidhje me detyrat e certifikimit, mbikëqyrjes dhe zbatimit të autoriteteve kompetente në implementimin e rregullave në lidhje me organizatat e përfshira në projektimin dhe prodhimin e fluturakëve të përdorur për aviacion sportiv dhe rekreativ
08-2023 për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 08/2018 lidhur me zbatimin e kërkesave më proporcionale për mjetet ajrore që përdoren për aviacion sportiv dhe rekreativ
07-2023 për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 01/2018 mbi kërkesat për ofruesit e shërbimeve në lidhje me trajnimin dhe vlerësimin e kompetencës për personelin e elektronikës të sigurisë të trafikut ajror (ATSEP)
06-2023 që ndryshon Rregulloren (AAC) nr. 15/2017 në lidhje me futjen e kërkesave të reja shtesë të vlefshmërisë ajrore
05-2023 për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 12/2015 në lidhje me listën e transportuesve ajrorë të cilëve u është ndaluar të operojnë ose i nënshtrohen kufizimeve operacionale brenda Republikës së Kosovës
04-2023 për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 06/2015 në lidhje me sistemet e menaxhimit dhe sistemet e raportimit të ndodhive që do të vendosen nga organizatat projektuese dhe prodhuese, si dhe procedurat e aplikuara nga Agjencia, për korrigjimin e kësaj Rregulloreje dhe të derogimit prej disa kërkesave
03-2023 që ndryshon Rregulloren (AAC) nr. 06/2015 në lidhje me zbatimin e kërkesave më proporcionale për mjetet ajrore që përdoren për aviacion sportiv dhe rekreativ
02-2023 për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 01/2019 në lidhje me zbatueshmërinë e kërkesave për gjetjen e një mjeti ajror në rrezik
01-2023 për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 17/2017 në lidhje me dispozitat për operime në çfarëdo kushte të motit dhe në lidhje me definicionin për SNOWTAM
08-2022 për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 09/2020 për përcaktimin e kërkesave të përbashkëta për ofruesit e shërbimeve të menaxhimit të trafikut ajror/navigimit ajror dhe funksioneve tjera të rrjetit të menaxhimit të trafikut ajror dhe mbikëqyrjen e tyre, në lidhje me kërkesat e raportimit dhe kanalet e raportimit ndërmjet organizatave, dhe kërkesat për shërbimet meteorologjike
07-2022 për plotësimin e Rregullores (AAC) nr. 09/2017 për raportimin, analizën dhe përcjelljen e ndodhive në aviacionin civil, në lidhje me skemën e përbashkët evropiane të klasifikimit të rrezikut
06-2022 që ndryshon dhe korrigjon Rregulloren (AAC) nr. 01/2019 që përcakton kërkesat teknike dhe procedurat administrative në lidhje me operimet ajrore në bazë të Rregullores së AAC-së nr. 03/2009, në lidhje me kërkesat për planifikimin dhe menaxhimin e karburantit/energjisë, dhe në lidhje me kërkesat për programet mbështetëse dhe vlerësimin psikologjik të ekuipazhit të fluturimit, si dhe testimin e substancave psikoaktive
05-2022 për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 05/2015 e cila përcakton kërkesat teknike dhe procedurat administrative që ndërlidhen me ekuipazhin ajror të aviacionit civil në pajtueshmëri me Rregulloren (AAC) nr. 05/2020
04-2022 për ndryshimin e Rregullores (AAC) Nr. 05/2015 që përcakton kriteret teknike dhe procedurat administrative në lidhje me ekuipazhin ajror të aviacionit civil në përputhje me Rregulloren (AAC) Nr. 05/2020
03-2022 për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 05/2015 lidhur me deklarimin e organizatave për ofrimin e trajnimeve
02-2022 për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 05/2015 lidhur me vlefshmërinë në mënyrë automatike të licencave të ekuipazhit të fluturimit të bashkimit dhe trajnimit për ngritje dhe aterrim
01-2022 për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 01/2020, Rregullores (AAC) nr. 17/2017 dhe Rregullores (AAC) nr. 09/2020 në lidhje me kërkesat për menaxhimin e trafikut ajror/shërbimet e navigimit ajror, projektimin e strukturave të hapësirës ajrore dhe cilësinë e të dhënave, sigurinë e pistës dhe shfuqizimin e Rregullores (AAC) nr. 08/2015
10-2021 për ndryshimin e Rregullores (AAC) Nr. 17/2017 në lidhje me kushtet dhe procedurat për deklarimin nga organizatat përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve të menaxhimit të platformës
09-2021 per ndryshimin e Rregullores (AAC) nr.05/2015 ne lidhje me kerkesat per kompetencen e ekuipazhit te fluturimit dhe metodat e trajnimit, dhe ne lidhje me raportimin, analizen dhe percjelljen e ndodhive ne aviacionin civil
03-2014 mbi ngritjen dhe aterrimin e helikopterëve jashtë zonave të aerodromeve
08-2021 për ndryshimin e Rregullores së AAC-së 07/2018 që përcakton kërkesat për identifikimin e avionëve për survejim për qiellin e vetëm evropian dhe Rregullores së AAC-së 03/2018 duke vendosur kërkesat për performancën dhe ndërveprimin e survejimit për qiellin e vetëm evropian
07-2021 për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 01/2019 në lidhje me kërkesat për kompetencën e ekuipazhit të fluturimit dhe metodat e trajnimit dhe shtyrjen e datave të zbatimit të masave të caktuara në kontekstin e pandemisë COVID-19
04-2021 për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 12/2015 për sa i përket listës së transportuesve ajrorë të cilët janë të ndaluar të operojnë ose janë subjekt i kufizimeve operacionale brenda Republikës së Kosovës
06-2021 për ndryshimin e Rregullores (AAC) 17/2017 në lidhje me sigurinë e pistës dhe të dhënat aeronautike
05-2021 Rregullore (AAC) nr. 05/2021 për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 04/2020 për kushtet dhe metodat e transportit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit
01-2021 Për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores nr. 01/2017 për sistemet e mjeteve ajrore pa pilot (SAP)
01-2017 (konsoliduar) Rregullore nr. 01/2017 për sistemet e mjeteve ajrore pa pilot (SAP), ndryshuar dhe plotësuar me Rregulloren (AAC) nr. 01/2021 (versioni i konsoliduar)
09-2020 Për përcaktimin e kërkesave të përbashkëta për ofruesit e shërbimeve të menaxhimit të trafikut ajror/navigimit ajror dhe funksioneve tjera të rrjetit të menaxhimit të trafikut ajror dhe mbikëqyrjen e tyre
08-2020 Që përcakton rregullat e hollësishme për operimin e veloreve në përputhje me Rregulloren (AAC) nr. 05/2020
07-2020 Për aftësimin profesional për punonjësit të cilët kryejnë detyra që ndikojnë në sigurinë e operimeve në aerodrome dhe certifikimin e organizatave për aftësime profesionale
06-2020 Kushtet dhe mënyra e përdorimit të paraglajdëve dhe deltaplanëve
05-2020 Për rregullat e përbashkëta në fushën e aviacionit civil dhe themelimin e Agjencisë së Bashkimit Evropian për Sigurinë e Aviacionit dhe ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 10/2015 dhe shfuqizimin e Rregullores (AAC) nr. 11/2009, Rregullores (AAC) nr. 03/2009 dhe Rregullores (AAC) nr. 6/2009
04-2020 Për kushtet dhe metodat e transportit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit
03-2020 Për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 12/2015 për sa i përket listës së transportuesve ajrorë të cilët janë të ndaluar të operojnë ose janë subjekt i kufizimeve operacionale brenda Republikës së Kosovës
02-2020 Përcaktimi i kërkesave të përdorimit të hapësirës ajrore dhe procedurat e operimit në lidhje me navigimin e bazuar në performancë
01-2020 Vendosja e rregullave të përbashkëta ajrore dhe dispozitave operacionale në lidhje me shërbimet dhe procedurat në navigimin ajror dhe ndryshimin e Rregullores (AAC) 07/2012, Rregullores (AAC) 03/2016, Rregullores (AAC) 15/2010 dhe Rregullores (AAC) 08/2017
08-2019 Përcaktimi i rregullave të hollësishme për operimin e balonave në përputhje me Rregulloren (AAC) nr. 3/2009
07-2019 Ndryshimi i Rregullores (AAC) nr. 4/2017 sa i përket fshirjes së shablloneve për autorizimet e lëshuara për operatorët e vendeve të treta dhe për specifikimet e ndërlidhura
06-2019 Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores nr. 17/2017 për dispozitat dhe procedurat administrative në lidhje me aerodromet
04-2011 (konsoliduar) Rregullore 04/2011 amenduar me Rregulloren 05/2019 (versioni i konsoliduar)
05-2019 Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores nr. 4/2011 për qasjen në tregun e shërbimeve në tokë
04-2019 Mbi vendosjen e kërkesave për ndarjen e kanaleve të komunikimit me zë për Qiellin e Vetëm Europian
03-2019 Shënjimi i pengesave
02-2019 Gjobat dhe masat administrative të shqiptuara nga Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës
01-2019 Përcaktimi i kërkesave teknike dhe procedurave administrative në lidhje me operimet ajrore në bazë të Rregullores së AAC-së nr. 03/2009
11-2018 Mbi parashutizmin
10-2018 Për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores nr. 3/2012 mbi aerodromet e aprovuara
09-2018 Mbi zonat mbrojtëse të aerodromit
08-2018 Për vlefshmërinë e vazhdueshme ajrore të mjeteve ajrore dhe produkteve, pjesëve dhe pajisjeve aeronautike, si dhe për aprovimin e organizatava dhe personelit të përfshirë në këto detyra
07-2018 E cila përcakton kërkesat për identifikimin e avionëve për survejim për qiellin e vetëm evropian
06-2018 Për ndryshimin e Rregullores së AAC-së nr. 3/2009 në lidhje me kërkesat thelbësore për mbrojtjen e mjedisit
05-2018 Për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores nr. 02/2015 për tarifat e ngarkuara nga Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës
04-2018 Për menaxhimin e sigurisë
03-2018 Për përcaktimin e kërkesave për performancën dhe interoperatibilitetin e mbikëqyrjes (survejimit) për qiellin e vetëm evopian
02-2018 Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores nr. 1/2012 për kushtet dhe mënyren e përdorimit të deltaplanëve dhe paraglajdëve
01-2018 Mbi Kërkesat Për Ofruesit E Shërbimeve Në Lidhje Me Trajnimin Dhe Vlerësimin E Kompetencës Për Personelin E Elektronikës Të Sigurisë Të Trafikut Ajror (ATSEP)
19/2017 Që përcakton kërkesat teknike dhe procedurat administrative në lidhje me licencat dhe certifikatat e kontrollorëve të trafikut ajror
18-2017 Ndryshimi i Rregullores së AAC-së nr. 05/2015 e cila përcakton kërkesat teknike dhe procedurat administrative në lidhje me ekuipazhin ajror të aviacionit civil
17-2017 Dispozitat dhe procedurat administrative në lidhje me aerodromet
16-2017 Ndryshimi i Rregullores së AAC-së nr. 5/2015 në lidhje me trajnimin, testimin dhe kontrollin periodik të pilotëve për navigim të bazuar në performancë
15-2017 Specifikacionet shtesë të vlefshmërisë ajrore për llojin e caktuar të operimeve dhe për ndryshimin e Rregullores së AAC-së nr. 4/2015
14-2017 Ndryshimi i Rregullores së AAC-së nr. 4/2015 në lidhje me kërkesat për regjistruesit e fluturimit, pajisjet për lokalizim nënujor dhe sistemet për gjurmimin e mjeteve ajrore
13-2017 Ndryshimi i Rregullores së AAC-së nr. 6/2015 për zbatimin e kërkesave themelore për mbrojtjen e mjedisit
12-2017 Ndryshimi i Rregullores nr. 6/2015 në lidhje me fluturimet testuese
11-2017 Përcaktimi i listës që klasifikon ndodhitë në aviacionin civil që detyrimisht raportohen në bazë të Rregullores së AAC-së nr. 09/2017
10-2017 Ndryshimi i Rregullores së AAC-së nr. 04/2015 në lidhje me operimet nga transportuesit ajrorë të Bashkimit Evropian të mjeteve ajrore të regjistruar në një vend të tretë
09-2017 Raportimi, analiza dhe përcjellja e ndodhive në aviacionin civil
08-2017 Rregullat e përbashkëta për menaxhimin e fluksit të trafikut ajror
07-2017 Metodat e punës së Agjencisë Evropiane të Sigurisë së Aviacionit për kryerjen e inspektimeve të standardizimit dhe për monitorimin e implementimit të rregullave të Aneksit të Rregullores së AAC-së nr. 3/2009
06-2017 Ndryshimi i rregullores së AAC-së Nr. 3/2009 në lidhje me Rregullat e përbashkëta në fushën e aviacionit civil dhe themelimin e Agjencisë Evropiane të Sigurisë së Aviacionit
05-2017 Rregullat e hollësishme mbi gjobat dhe pagesat ndëshkuese periodike në pajtim me Rregulloren e AAC-së nr. 03/2009
04-2017 Përcaktimi i kërkesave teknike dhe procedurave administrative lidhur me operimet ajrore të operatorëve të vendeve të treta në pajtim me Rregulloren e AAC-së nr. 3/2009
03-2017 Tarifat dhe detyrimet e vendosura nga EASA
02-2017 Përcaktimi i kërkesave për përdorimin e hapësirës së përbashkët ajrore dhe procedurat operative për shmangien e përplasjeve në ajër
01-2017 (konsoliduar) Rregullore nr. 01/2017 për sistemet e mjeteve ajrore pa pilot (SAP), ndryshuar dhe plotësuar me Rregulloren (AAC) nr. 01/2021 (versioni i konsoliduar)
01-2017 Sistemet e mjeve ajrore pa pilot (SAP)
04-2016 Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores 05-2010 Mbi zonat mbrojtëse të aeroportit (e shfuqizuar me Rregulloren Nr. 09/2018)
03-2016 Përcaktimi i skemës së përbashkët të tarifave për shërbimet e navigacionit ajror
02-2016 për zbatimin e Shtojces 10 në Konventën Ndërkombëtare mbi Aviacionin Civil për telekomunikacionin aeronautik
01-2016 Plotësimi i Rregulloreve nr. 8/2009, 9/2009, 10/2009 dhe 11/2009
14-2015 Prioritizimi i inspektimeve në platformë të mjeteve ajrore që përdorin aeroportet e Komunitetit
13-2015 Mbledhja dhe shkëmbimi i informatave mbi sigurinë e mjeteve ajrore të cilat përdorin aeroportet e Komunitetit
12-2015 Themelimi i listës së Komunitetit të Transportuesve Ajror të cilët i nënshtrohen ndalimit të operimeve
11-2015 Percaktimi i rregullave implementuese per listen e komunitetit te transportuesve ajrore te cilet i nenshtrohen ndalimit te operimeve brenda Komunitetit
10-2015 Themelimi i listës së komunitetit të transportuesve ajror të cilët i nënshtrohen ndalimit të operimeve brenda komunitetit dhe në lidhje me informimin e aviopasagjerëve për identitetin e transportuesit ajror
09-2015 Aerodromet e regjistruara
08-2015 Kërkesat e cilësisë së të dhënave dhe informatave aeronautike për qiellin e vetëm evropian
07-2015 për vlefshmërinë ajrore të vazhdueshme të mjeteve ajrore dhe prodhimeve pjesëve dhe pajisjeve aeronautike
06-2015 rregullat implementuese për certifikimin e vlefshmërisë ajrore dhe certifikimin mjedisor të mjeteve ajrore
05-2015 qe percakton kerkesat teknike dhe procedurat administrative ne lidhje me personelin e ekuipazhit ajror te aviacionit
04-2015 (shfuqizuar) Rregullore mbi kerkesat teknike dhe procedurat administrative ne lidhje me operimet ajrore - Ndryshuar nga 10/2017, 14/2017 dhe 15/2017
03-2015 Tarifat e aeroportit
02-2015 Tarifat e ngarkuara nga AACK (e ndryshuar dhe plotësuar me Rregulloren Nr. 5/2018)
01-2015 Rregullore për ndryshimin e Rregullores nr. 8/2014 për kushtet dhe mënyrën e transportimit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit
09-2014 Hartat aeronautike
08-2014 Kushtet dhe menyra e transportit te mallrave te rrezikshme permes ajrit - Ndryshuar nga Rregullorja 01/2015
07-2014 Operimi i mjeteve ajrore (Shtojca 6 e ONAC)
05-2014 Vlefshmeria ajrore (Anneksi 8)
04-2014 Zbatimi i Aneksit 1 - Licencimi i Personelit
03-2014 Ngritja dhe aterrimi i helikopterëve jashtë zonave të aerodromeve
02-2014 Zbatimi i Aneksit 3 në Konventën Ndërkombëtare mbi Aviacionin Civil për Shërbime Meteorologjike
01-2014 Aftësimi profesional i punonjësve të aerodromit dhe autorizimi i organizatave për aftësime profesionale
06-2013 Rregullat në ajër
05-2013 Zbatimi i Shtojcës 15 në Konventën Ndërkombëtare të Aviacionit Civil për AIS
04-2013 Zbatimi i Aneksit 11 në Konventën Ndërkombëtare për Aviacionin Civil mbi ATS
03-2013 Njësitë matëse që përdoren në operimet nga ajri dhe toka
02-2013 Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores 2-2010 për shënjimin e pengesave (e shfuqizuar me Rregulloren Nr. 03/2019)
01-2013 Zbatimi i Sistemit per Menaxhimin e Sigurise (SMS)
07-2012 Kushtet për ofrimin e shërbimeve të navigacionit ajror
06-2012 Mbikëqyrja e sigurisë në menaxhimin e trafikut ajror dhe shërbimet e navigacionit ajror
05-2012 Rregullat për licencën e kontrollorëve të trafikut ajror dhe certifikimet tjera
04-2012 Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores 01-2008 për aerodromet (e shfuqizuar me Rregulloren Nr.17/2017 për dispozitat dhe procedurat administrative në lidhje me aerodromet)
01-2012 Kushtet dhe menyra e perdorimit te deltaplaneve dhe paraglajdeve
03-2012 Aerodromet e aprovuara (e ndryshuar dhe plotësuar me Rregulloren Nr. 10/2018)
11-2011 Ndryshimi dhe plotesimi i Rregullores 02-2009
10-2011 Aprovimi i procedurave te fluturimit duke perfshire SID dhe STAR
08-2011 Autorizimet dhe kredencialet e inspektoreve
07-2011 Tarifat e ngarkuara nga AACK, shfuqizuar nga Rregullorja 02/2015
07-2011 Tarifat e ngarkuara nga AACK, shfuqizuar nga Rregullorja 02/2015
05-2011 Perdorimi i substancave te ndaluara
04-2011 Qasja ne tregun e sherbimeve ne toke
03-2011 Kalibrimi i instalimeve aeronautike nga ajri
01-2011 Tarifat e aeroportit, shfuqizuar nga Rregullorja 03/2015
18-2010 Rregullat e përbashkëta për përdorimin fleksibil të hapësirës ajrore
17-2010 Krijimi i një ndërmarrje të përbashkët për SESAR
16-2010 Vendosja e kërkesave për aplikimin e protokolit për transmetimin e porosive të fluturimit
15-2010 Vendosja e kërkesave për procedurat e planeve të fluturimit në fazën e para-fluturimit në QVE
13-2010 Amandamenti i Rregullores 4-2008 - shfuqizuar me Rregullorën 5/2012
12-2010 Certifikimi i ofruesit te sherbimeve te navigimit ajror
11-2010 Metodat e punes per inspektimet standardizuese te Agjencise Evropiane mbi Sigurine e Aviacionit
10-2010 Rregullat per organizimin dhe perberjen e Bordit te Apelit te Agjencise Evropiane mbi Sigurine e Aviacionit
09-2010 Rregullore 09-2010 Rregullat implementuese për shpërndarje palëve të interesuara të informatave për ndodhitë në aviacionin civil, shfuqizuar nga Rregullorja 09/2017
08-2010 Rregullat implementuese per integrim ne bazen qendrore te informatave per ndodhite ne aviacionin civil, shfuqizuar nga Rregullorja 09/2017
07-2010 Vendosja e kërkesave mbi ndarjen e kanaleve të komunikimit ajër-tokë për QVE
06-2010 Mbi vendosjen e kërkesave për aplikimin e sistemeve automatike për transmetimin e porosive të fluturimit
05-2010 Zonat mbrojtëse të aerodromit - Ndryshuar dhe plotësuar me Rregulloren 4/2016 (shfuqizuar me Rreg. nr. 09/2018)
04-2010 Licencat dhe autorizimet - pilotet e helikoptereve - shfuqizuar me Rregulloren nr. 5/2015
03-2010 Rregullore e Autoriteteve të Përbashkëta të Aviacionit (JAR) mbi kërkesat dhe procedurat administrative të aplikueshme në transportin komercijal ajror - helikopterët - shfuqizuar me Rregulloren nr. 4/2015
02-2010 Shenjimi i pengesave (e shfuqizuar me Rregulloren Nr. 03/2019)
01-2010 Rregullorja mbi kërkesat mjekësore për licencimin e ekuipazhit të fluturimit (JAR-FCL3) - shfuqizuar me Rregulloren nr. 5/2015
14-2009 Vendosja e sistemit për garantimin e sigurisë së softuer-it që duhet të implementohet nga OSHNA
13-2009 Mbikëqyrja e sigurisë në menaxhimin e trafikut ajror - shfuqizuar me Rregullorën nr. 6/2012
12-2009 Kërkesat e përbashkëta për ofrimin e shërbimeve të navigacionit ajror - shfuqizuar me Rregullorën nr. 7/2012
11-2009 Ndërveprueshmëria e rrjetit të menaxhimit të trafikut ajror evropian - Plotësuar nga Rregullorja 01/2016
10-2009 Organizimi dhe shfrytezimi i hapësirës ajrore në Qiellin e Vetëm Evropian - Plotësuar nga Rregullorja 01/2016
09-2009 Ofrimi i shërbimeve të navigacionit ajror në Qiellin e Vetëm Evropian - Plotësuar nga Rregullorja 01/2016
08-2009 Vendosja e kornizës për krijimin e Qiellit të Vetëm Evropian - Plotësuar nga Rregullorja 01/2016
07-2009 Licencat dhe autorizimet - pilotet e aeroplaneve - shfuqizuar me Rregulloren nr. 5/2015
05-2009 Vlefshmeria ajrore e vazhdueshme e aeroplaneve dhe prodhimeve aeronautike, pjeseve, si dhe aprovimi i organizatave dhe personelit te perfshire ne keto detyra - shfuqizuar me Rregulloren 7/2015
04-2009 Rregullat zbatuese për sigurinë e aviacionit dhe certifikimin mjedisor të avionëve dhe prodhimeve, pjesëve dhe pajisjeve të ngjashme, si dhe për çertifikimin e organizatave të dizenjimit dhe prodhimit - shfuqizuar me Rregulloren nr. 6/2015
03-2009 Rregullat e perbashketa ne fushen e aviacionit civil
02-2009 Regjistrimi dhe shenjezimi i mjeteve ajrore - ndryshuar dhe plotësuar nga Rregullorja 11/2011
01-2009 Raportimi i ndodhive ne aviacionin civil (shfuqizuar nga Rregullorja nr. 09/2017)
04-2008 Licenca e kontrollit te trafikut ajror - shfuqizuar me Rregullorën nr. 5/2012
01-2008 Aerodromet (e shfuqizuar me Rregulloren Nr.17/2017 për dispozitat dhe procedurat administrative në lidhje me aerodromet)
02-2008 Rregullore mbi organizimin e orarit të punës së anëtarëve të ekuipazheve të avionëve

Rregullore


04-2024 PËR NDRYSHIMIN DHE KORRIGJIMIN E RREGULLORES (AAC) NR. 02/2024 MBI ORGANIZIMIN E BRENDSHËM DHE SISTEMATIZIMIN E VENDEVE TË PUNËS NË AUTORITETIN E AVIACIONIT CIVIL TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS
03-2024 për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 07/2020 për aftësimin profesional për punonjësit të cilët kryejnë detyra që ndikojnë në sigurinë e operimeve në aerodrome dhe certifikimin e organizatave për aftësime profesionale
02-2024 mbi organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Autoritetin e Aviacionit Civil të Republikës së Kosovës
01-2024 mbi rregullat e përbashkëta për funksionimin e shërbimeve ajrore
10-2023 për përcaktimin e masave për zbatimin e Rregullores (AAC) nr. 09/2017 lidhur me skemën e përbashkët evropiane të klasifikimit të rrezikut
09-2023 për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 06/2015 në lidhje me detyrat e certifikimit, mbikëqyrjes dhe zbatimit të autoriteteve kompetente në implementimin e rregullave në lidhje me organizatat e përfshira në projektimin dhe prodhimin e fluturakëve të përdorur për aviacion sportiv dhe rekreativ
08-2023 për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 08/2018 lidhur me zbatimin e kërkesave më proporcionale për mjetet ajrore që përdoren për aviacion sportiv dhe rekreativ
07-2023 për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 01/2018 mbi kërkesat për ofruesit e shërbimeve në lidhje me trajnimin dhe vlerësimin e kompetencës për personelin e elektronikës të sigurisë të trafikut ajror (ATSEP)
06-2023 që ndryshon Rregulloren (AAC) nr. 15/2017 në lidhje me futjen e kërkesave të reja shtesë të vlefshmërisë ajrore
05-2023 për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 12/2015 në lidhje me listën e transportuesve ajrorë të cilëve u është ndaluar të operojnë ose i nënshtrohen kufizimeve operacionale brenda Republikës së Kosovës
04-2023 për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 06/2015 në lidhje me sistemet e menaxhimit dhe sistemet e raportimit të ndodhive që do të vendosen nga organizatat projektuese dhe prodhuese, si dhe procedurat e aplikuara nga Agjencia, për korrigjimin e kësaj Rregulloreje dhe të derogimit prej disa kërkesave
03-2023 që ndryshon Rregulloren (AAC) nr. 06/2015 në lidhje me zbatimin e kërkesave më proporcionale për mjetet ajrore që përdoren për aviacion sportiv dhe rekreativ
02-2023 për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 01/2019 në lidhje me zbatueshmërinë e kërkesave për gjetjen e një mjeti ajror në rrezik
01-2023 për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 17/2017 në lidhje me dispozitat për operime në çfarëdo kushte të motit dhe në lidhje me definicionin për SNOWTAM
08-2022 për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 09/2020 për përcaktimin e kërkesave të përbashkëta për ofruesit e shërbimeve të menaxhimit të trafikut ajror/navigimit ajror dhe funksioneve tjera të rrjetit të menaxhimit të trafikut ajror dhe mbikëqyrjen e tyre, në lidhje me kërkesat e raportimit dhe kanalet e raportimit ndërmjet organizatave, dhe kërkesat për shërbimet meteorologjike
07-2022 për plotësimin e Rregullores (AAC) nr. 09/2017 për raportimin, analizën dhe përcjelljen e ndodhive në aviacionin civil, në lidhje me skemën e përbashkët evropiane të klasifikimit të rrezikut
06-2022 që ndryshon dhe korrigjon Rregulloren (AAC) nr. 01/2019 që përcakton kërkesat teknike dhe procedurat administrative në lidhje me operimet ajrore në bazë të Rregullores së AAC-së nr. 03/2009, në lidhje me kërkesat për planifikimin dhe menaxhimin e karburantit/energjisë, dhe në lidhje me kërkesat për programet mbështetëse dhe vlerësimin psikologjik të ekuipazhit të fluturimit, si dhe testimin e substancave psikoaktive
05-2022 për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 05/2015 e cila përcakton kërkesat teknike dhe procedurat administrative që ndërlidhen me ekuipazhin ajror të aviacionit civil në pajtueshmëri me Rregulloren (AAC) nr. 05/2020
04-2022 për ndryshimin e Rregullores (AAC) Nr. 05/2015 që përcakton kriteret teknike dhe procedurat administrative në lidhje me ekuipazhin ajror të aviacionit civil në përputhje me Rregulloren (AAC) Nr. 05/2020
03-2022 për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 05/2015 lidhur me deklarimin e organizatave për ofrimin e trajnimeve
02-2022 për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 05/2015 lidhur me vlefshmërinë në mënyrë automatike të licencave të ekuipazhit të fluturimit të bashkimit dhe trajnimit për ngritje dhe aterrim
01-2022 për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 01/2020, Rregullores (AAC) nr. 17/2017 dhe Rregullores (AAC) nr. 09/2020 në lidhje me kërkesat për menaxhimin e trafikut ajror/shërbimet e navigimit ajror, projektimin e strukturave të hapësirës ajrore dhe cilësinë e të dhënave, sigurinë e pistës dhe shfuqizimin e Rregullores (AAC) nr. 08/2015
10-2021 për ndryshimin e Rregullores (AAC) Nr. 17/2017 në lidhje me kushtet dhe procedurat për deklarimin nga organizatat përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve të menaxhimit të platformës
09-2021 per ndryshimin e Rregullores (AAC) nr.05/2015 ne lidhje me kerkesat per kompetencen e ekuipazhit te fluturimit dhe metodat e trajnimit, dhe ne lidhje me raportimin, analizen dhe percjelljen e ndodhive ne aviacionin civil
03-2014 mbi ngritjen dhe aterrimin e helikopterëve jashtë zonave të aerodromeve
08-2021 për ndryshimin e Rregullores së AAC-së 07/2018 që përcakton kërkesat për identifikimin e avionëve për survejim për qiellin e vetëm evropian dhe Rregullores së AAC-së 03/2018 duke vendosur kërkesat për performancën dhe ndërveprimin e survejimit për qiellin e vetëm evropian
07-2021 për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 01/2019 në lidhje me kërkesat për kompetencën e ekuipazhit të fluturimit dhe metodat e trajnimit dhe shtyrjen e datave të zbatimit të masave të caktuara në kontekstin e pandemisë COVID-19
04-2021 për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 12/2015 për sa i përket listës së transportuesve ajrorë të cilët janë të ndaluar të operojnë ose janë subjekt i kufizimeve operacionale brenda Republikës së Kosovës
06-2021 për ndryshimin e Rregullores (AAC) 17/2017 në lidhje me sigurinë e pistës dhe të dhënat aeronautike
05-2021 Rregullore (AAC) nr. 05/2021 për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 04/2020 për kushtet dhe metodat e transportit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit
01-2021 Për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores nr. 01/2017 për sistemet e mjeteve ajrore pa pilot (SAP)
01-2017 (konsoliduar) Rregullore nr. 01/2017 për sistemet e mjeteve ajrore pa pilot (SAP), ndryshuar dhe plotësuar me Rregulloren (AAC) nr. 01/2021 (versioni i konsoliduar)
09-2020 Për përcaktimin e kërkesave të përbashkëta për ofruesit e shërbimeve të menaxhimit të trafikut ajror/navigimit ajror dhe funksioneve tjera të rrjetit të menaxhimit të trafikut ajror dhe mbikëqyrjen e tyre
08-2020 Që përcakton rregullat e hollësishme për operimin e veloreve në përputhje me Rregulloren (AAC) nr. 05/2020
07-2020 Për aftësimin profesional për punonjësit të cilët kryejnë detyra që ndikojnë në sigurinë e operimeve në aerodrome dhe certifikimin e organizatave për aftësime profesionale
06-2020 Kushtet dhe mënyra e përdorimit të paraglajdëve dhe deltaplanëve
05-2020 Për rregullat e përbashkëta në fushën e aviacionit civil dhe themelimin e Agjencisë së Bashkimit Evropian për Sigurinë e Aviacionit dhe ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 10/2015 dhe shfuqizimin e Rregullores (AAC) nr. 11/2009, Rregullores (AAC) nr. 03/2009 dhe Rregullores (AAC) nr. 6/2009
04-2020 Për kushtet dhe metodat e transportit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit
03-2020 Për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 12/2015 për sa i përket listës së transportuesve ajrorë të cilët janë të ndaluar të operojnë ose janë subjekt i kufizimeve operacionale brenda Republikës së Kosovës
02-2020 Përcaktimi i kërkesave të përdorimit të hapësirës ajrore dhe procedurat e operimit në lidhje me navigimin e bazuar në performancë
01-2020 Vendosja e rregullave të përbashkëta ajrore dhe dispozitave operacionale në lidhje me shërbimet dhe procedurat në navigimin ajror dhe ndryshimin e Rregullores (AAC) 07/2012, Rregullores (AAC) 03/2016, Rregullores (AAC) 15/2010 dhe Rregullores (AAC) 08/2017
08-2019 Përcaktimi i rregullave të hollësishme për operimin e balonave në përputhje me Rregulloren (AAC) nr. 3/2009
07-2019 Ndryshimi i Rregullores (AAC) nr. 4/2017 sa i përket fshirjes së shablloneve për autorizimet e lëshuara për operatorët e vendeve të treta dhe për specifikimet e ndërlidhura
06-2019 Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores nr. 17/2017 për dispozitat dhe procedurat administrative në lidhje me aerodromet
04-2011 (konsoliduar) Rregullore 04/2011 amenduar me Rregulloren 05/2019 (versioni i konsoliduar)
05-2019 Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores nr. 4/2011 për qasjen në tregun e shërbimeve në tokë
04-2019 Mbi vendosjen e kërkesave për ndarjen e kanaleve të komunikimit me zë për Qiellin e Vetëm Europian
03-2019 Shënjimi i pengesave
02-2019 Gjobat dhe masat administrative të shqiptuara nga Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës
01-2019 Përcaktimi i kërkesave teknike dhe procedurave administrative në lidhje me operimet ajrore në bazë të Rregullores së AAC-së nr. 03/2009
11-2018 Mbi parashutizmin
10-2018 Për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores nr. 3/2012 mbi aerodromet e aprovuara
09-2018 Mbi zonat mbrojtëse të aerodromit
08-2018 Për vlefshmërinë e vazhdueshme ajrore të mjeteve ajrore dhe produkteve, pjesëve dhe pajisjeve aeronautike, si dhe për aprovimin e organizatava dhe personelit të përfshirë në këto detyra
07-2018 E cila përcakton kërkesat për identifikimin e avionëve për survejim për qiellin e vetëm evropian
06-2018 Për ndryshimin e Rregullores së AAC-së nr. 3/2009 në lidhje me kërkesat thelbësore për mbrojtjen e mjedisit
05-2018 Për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores nr. 02/2015 për tarifat e ngarkuara nga Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës
04-2018 Për menaxhimin e sigurisë
03-2018 Për përcaktimin e kërkesave për performancën dhe interoperatibilitetin e mbikëqyrjes (survejimit) për qiellin e vetëm evopian
02-2018 Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores nr. 1/2012 për kushtet dhe mënyren e përdorimit të deltaplanëve dhe paraglajdëve
01-2018 Mbi Kërkesat Për Ofruesit E Shërbimeve Në Lidhje Me Trajnimin Dhe Vlerësimin E Kompetencës Për Personelin E Elektronikës Të Sigurisë Të Trafikut Ajror (ATSEP)
19/2017 Që përcakton kërkesat teknike dhe procedurat administrative në lidhje me licencat dhe certifikatat e kontrollorëve të trafikut ajror
18-2017 Ndryshimi i Rregullores së AAC-së nr. 05/2015 e cila përcakton kërkesat teknike dhe procedurat administrative në lidhje me ekuipazhin ajror të aviacionit civil
17-2017 Dispozitat dhe procedurat administrative në lidhje me aerodromet
16-2017 Ndryshimi i Rregullores së AAC-së nr. 5/2015 në lidhje me trajnimin, testimin dhe kontrollin periodik të pilotëve për navigim të bazuar në performancë
15-2017 Specifikacionet shtesë të vlefshmërisë ajrore për llojin e caktuar të operimeve dhe për ndryshimin e Rregullores së AAC-së nr. 4/2015
14-2017 Ndryshimi i Rregullores së AAC-së nr. 4/2015 në lidhje me kërkesat për regjistruesit e fluturimit, pajisjet për lokalizim nënujor dhe sistemet për gjurmimin e mjeteve ajrore
13-2017 Ndryshimi i Rregullores së AAC-së nr. 6/2015 për zbatimin e kërkesave themelore për mbrojtjen e mjedisit
12-2017 Ndryshimi i Rregullores nr. 6/2015 në lidhje me fluturimet testuese
11-2017 Përcaktimi i listës që klasifikon ndodhitë në aviacionin civil që detyrimisht raportohen në bazë të Rregullores së AAC-së nr. 09/2017
10-2017 Ndryshimi i Rregullores së AAC-së nr. 04/2015 në lidhje me operimet nga transportuesit ajrorë të Bashkimit Evropian të mjeteve ajrore të regjistruar në një vend të tretë
09-2017 Raportimi, analiza dhe përcjellja e ndodhive në aviacionin civil
08-2017 Rregullat e përbashkëta për menaxhimin e fluksit të trafikut ajror
07-2017 Metodat e punës së Agjencisë Evropiane të Sigurisë së Aviacionit për kryerjen e inspektimeve të standardizimit dhe për monitorimin e implementimit të rregullave të Aneksit të Rregullores së AAC-së nr. 3/2009
06-2017 Ndryshimi i rregullores së AAC-së Nr. 3/2009 në lidhje me Rregullat e përbashkëta në fushën e aviacionit civil dhe themelimin e Agjencisë Evropiane të Sigurisë së Aviacionit
05-2017 Rregullat e hollësishme mbi gjobat dhe pagesat ndëshkuese periodike në pajtim me Rregulloren e AAC-së nr. 03/2009
04-2017 Përcaktimi i kërkesave teknike dhe procedurave administrative lidhur me operimet ajrore të operatorëve të vendeve të treta në pajtim me Rregulloren e AAC-së nr. 3/2009
03-2017 Tarifat dhe detyrimet e vendosura nga EASA
02-2017 Përcaktimi i kërkesave për përdorimin e hapësirës së përbashkët ajrore dhe procedurat operative për shmangien e përplasjeve në ajër
01-2017 (konsoliduar) Rregullore nr. 01/2017 për sistemet e mjeteve ajrore pa pilot (SAP), ndryshuar dhe plotësuar me Rregulloren (AAC) nr. 01/2021 (versioni i konsoliduar)
01-2017 Sistemet e mjeve ajrore pa pilot (SAP)
04-2016 Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores 05-2010 Mbi zonat mbrojtëse të aeroportit (e shfuqizuar me Rregulloren Nr. 09/2018)
03-2016 Përcaktimi i skemës së përbashkët të tarifave për shërbimet e navigacionit ajror
02-2016 për zbatimin e Shtojces 10 në Konventën Ndërkombëtare mbi Aviacionin Civil për telekomunikacionin aeronautik
01-2016 Plotësimi i Rregulloreve nr. 8/2009, 9/2009, 10/2009 dhe 11/2009
14-2015 Prioritizimi i inspektimeve në platformë të mjeteve ajrore që përdorin aeroportet e Komunitetit
13-2015 Mbledhja dhe shkëmbimi i informatave mbi sigurinë e mjeteve ajrore të cilat përdorin aeroportet e Komunitetit
12-2015 Themelimi i listës së Komunitetit të Transportuesve Ajror të cilët i nënshtrohen ndalimit të operimeve
11-2015 Percaktimi i rregullave implementuese per listen e komunitetit te transportuesve ajrore te cilet i nenshtrohen ndalimit te operimeve brenda Komunitetit
10-2015 Themelimi i listës së komunitetit të transportuesve ajror të cilët i nënshtrohen ndalimit të operimeve brenda komunitetit dhe në lidhje me informimin e aviopasagjerëve për identitetin e transportuesit ajror
09-2015 Aerodromet e regjistruara
08-2015 Kërkesat e cilësisë së të dhënave dhe informatave aeronautike për qiellin e vetëm evropian
07-2015 për vlefshmërinë ajrore të vazhdueshme të mjeteve ajrore dhe prodhimeve pjesëve dhe pajisjeve aeronautike
06-2015 rregullat implementuese për certifikimin e vlefshmërisë ajrore dhe certifikimin mjedisor të mjeteve ajrore
05-2015 qe percakton kerkesat teknike dhe procedurat administrative ne lidhje me personelin e ekuipazhit ajror te aviacionit
04-2015 (shfuqizuar) Rregullore mbi kerkesat teknike dhe procedurat administrative ne lidhje me operimet ajrore - Ndryshuar nga 10/2017, 14/2017 dhe 15/2017
03-2015 Tarifat e aeroportit
02-2015 Tarifat e ngarkuara nga AACK (e ndryshuar dhe plotësuar me Rregulloren Nr. 5/2018)
01-2015 Rregullore për ndryshimin e Rregullores nr. 8/2014 për kushtet dhe mënyrën e transportimit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit
09-2014 Hartat aeronautike
08-2014 Kushtet dhe menyra e transportit te mallrave te rrezikshme permes ajrit - Ndryshuar nga Rregullorja 01/2015
07-2014 Operimi i mjeteve ajrore (Shtojca 6 e ONAC)
05-2014 Vlefshmeria ajrore (Anneksi 8)
04-2014 Zbatimi i Aneksit 1 - Licencimi i Personelit
03-2014 Ngritja dhe aterrimi i helikopterëve jashtë zonave të aerodromeve
02-2014 Zbatimi i Aneksit 3 në Konventën Ndërkombëtare mbi Aviacionin Civil për Shërbime Meteorologjike
01-2014 Aftësimi profesional i punonjësve të aerodromit dhe autorizimi i organizatave për aftësime profesionale
06-2013 Rregullat në ajër
05-2013 Zbatimi i Shtojcës 15 në Konventën Ndërkombëtare të Aviacionit Civil për AIS
04-2013 Zbatimi i Aneksit 11 në Konventën Ndërkombëtare për Aviacionin Civil mbi ATS
03-2013 Njësitë matëse që përdoren në operimet nga ajri dhe toka
02-2013 Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores 2-2010 për shënjimin e pengesave (e shfuqizuar me Rregulloren Nr. 03/2019)
01-2013 Zbatimi i Sistemit per Menaxhimin e Sigurise (SMS)
07-2012 Kushtet për ofrimin e shërbimeve të navigacionit ajror
06-2012 Mbikëqyrja e sigurisë në menaxhimin e trafikut ajror dhe shërbimet e navigacionit ajror
05-2012 Rregullat për licencën e kontrollorëve të trafikut ajror dhe certifikimet tjera
04-2012 Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores 01-2008 për aerodromet (e shfuqizuar me Rregulloren Nr.17/2017 për dispozitat dhe procedurat administrative në lidhje me aerodromet)
01-2012 Kushtet dhe menyra e perdorimit te deltaplaneve dhe paraglajdeve
03-2012 Aerodromet e aprovuara (e ndryshuar dhe plotësuar me Rregulloren Nr. 10/2018)
11-2011 Ndryshimi dhe plotesimi i Rregullores 02-2009
10-2011 Aprovimi i procedurave te fluturimit duke perfshire SID dhe STAR
08-2011 Autorizimet dhe kredencialet e inspektoreve
07-2011 Tarifat e ngarkuara nga AACK, shfuqizuar nga Rregullorja 02/2015
07-2011 Tarifat e ngarkuara nga AACK, shfuqizuar nga Rregullorja 02/2015
05-2011 Perdorimi i substancave te ndaluara
04-2011 Qasja ne tregun e sherbimeve ne toke
03-2011 Kalibrimi i instalimeve aeronautike nga ajri
01-2011 Tarifat e aeroportit, shfuqizuar nga Rregullorja 03/2015
18-2010 Rregullat e përbashkëta për përdorimin fleksibil të hapësirës ajrore
17-2010 Krijimi i një ndërmarrje të përbashkët për SESAR
16-2010 Vendosja e kërkesave për aplikimin e protokolit për transmetimin e porosive të fluturimit
15-2010 Vendosja e kërkesave për procedurat e planeve të fluturimit në fazën e para-fluturimit në QVE
13-2010 Amandamenti i Rregullores 4-2008 - shfuqizuar me Rregullorën 5/2012
12-2010 Certifikimi i ofruesit te sherbimeve te navigimit ajror
11-2010 Metodat e punes per inspektimet standardizuese te Agjencise Evropiane mbi Sigurine e Aviacionit
10-2010 Rregullat per organizimin dhe perberjen e Bordit te Apelit te Agjencise Evropiane mbi Sigurine e Aviacionit
09-2010 Rregullore 09-2010 Rregullat implementuese për shpërndarje palëve të interesuara të informatave për ndodhitë në aviacionin civil, shfuqizuar nga Rregullorja 09/2017
08-2010 Rregullat implementuese per integrim ne bazen qendrore te informatave per ndodhite ne aviacionin civil, shfuqizuar nga Rregullorja 09/2017
07-2010 Vendosja e kërkesave mbi ndarjen e kanaleve të komunikimit ajër-tokë për QVE
06-2010 Mbi vendosjen e kërkesave për aplikimin e sistemeve automatike për transmetimin e porosive të fluturimit
05-2010 Zonat mbrojtëse të aerodromit - Ndryshuar dhe plotësuar me Rregulloren 4/2016 (shfuqizuar me Rreg. nr. 09/2018)
04-2010 Licencat dhe autorizimet - pilotet e helikoptereve - shfuqizuar me Rregulloren nr. 5/2015
03-2010 Rregullore e Autoriteteve të Përbashkëta të Aviacionit (JAR) mbi kërkesat dhe procedurat administrative të aplikueshme në transportin komercijal ajror - helikopterët - shfuqizuar me Rregulloren nr. 4/2015
02-2010 Shenjimi i pengesave (e shfuqizuar me Rregulloren Nr. 03/2019)
01-2010 Rregullorja mbi kërkesat mjekësore për licencimin e ekuipazhit të fluturimit (JAR-FCL3) - shfuqizuar me Rregulloren nr. 5/2015
14-2009 Vendosja e sistemit për garantimin e sigurisë së softuer-it që duhet të implementohet nga OSHNA
13-2009 Mbikëqyrja e sigurisë në menaxhimin e trafikut ajror - shfuqizuar me Rregullorën nr. 6/2012
12-2009 Kërkesat e përbashkëta për ofrimin e shërbimeve të navigacionit ajror - shfuqizuar me Rregullorën nr. 7/2012
11-2009 Ndërveprueshmëria e rrjetit të menaxhimit të trafikut ajror evropian - Plotësuar nga Rregullorja 01/2016
10-2009 Organizimi dhe shfrytezimi i hapësirës ajrore në Qiellin e Vetëm Evropian - Plotësuar nga Rregullorja 01/2016
09-2009 Ofrimi i shërbimeve të navigacionit ajror në Qiellin e Vetëm Evropian - Plotësuar nga Rregullorja 01/2016
08-2009 Vendosja e kornizës për krijimin e Qiellit të Vetëm Evropian - Plotësuar nga Rregullorja 01/2016
07-2009 Licencat dhe autorizimet - pilotet e aeroplaneve - shfuqizuar me Rregulloren nr. 5/2015
05-2009 Vlefshmeria ajrore e vazhdueshme e aeroplaneve dhe prodhimeve aeronautike, pjeseve, si dhe aprovimi i organizatave dhe personelit te perfshire ne keto detyra - shfuqizuar me Rregulloren 7/2015
04-2009 Rregullat zbatuese për sigurinë e aviacionit dhe certifikimin mjedisor të avionëve dhe prodhimeve, pjesëve dhe pajisjeve të ngjashme, si dhe për çertifikimin e organizatave të dizenjimit dhe prodhimit - shfuqizuar me Rregulloren nr. 6/2015
03-2009 Rregullat e perbashketa ne fushen e aviacionit civil
02-2009 Regjistrimi dhe shenjezimi i mjeteve ajrore - ndryshuar dhe plotësuar nga Rregullorja 11/2011
01-2009 Raportimi i ndodhive ne aviacionin civil (shfuqizuar nga Rregullorja nr. 09/2017)
04-2008 Licenca e kontrollit te trafikut ajror - shfuqizuar me Rregullorën nr. 5/2012
01-2008 Aerodromet (e shfuqizuar me Rregulloren Nr.17/2017 për dispozitat dhe procedurat administrative në lidhje me aerodromet)
02-2008 Rregullore mbi organizimin e orarit të punës së anëtarëve të ekuipazheve të avionëve