Operimet dhe vlefshmëria ajrore


Kjo faqe sjell të bashkuar ekspertizën e Sektorëve të Operimeve dhe Vlefshmërisë Ajrore të Departamentit të Sigurisë së Fluturimeve brenda Autoritetit të Aviacionit Civil të Republikës së Kosovës (AAC-së) si dhe ofron vegëza të dobishme të legjislacionit te aplikueshëm kombëtar dhe ndërkombëtar.

Kjo faqe përmban të gjitha informacionet e nevojshme të lidhura me certifikimin dhe mbikëqyrjen në lidhje me fluturimet me aeroplan, helikopter dhe mjetet tjera të transportit ajror. Këtu mund të gjeni gjithashtu informacione në lidhje me operimet e specializuara, transportin e mallrave të rrezikshme, fluturimet rekreative, organizatat dhe personelin e certifikuar, rregulloret për regjistrimin e mjeteve ajrore si dhe legjislacionin që ka të bëjë me vlerësimin e sigurisë së mjeteve të huaja ajrore (SAFA).

Qëllimi i kësaj faqeje është që të ofrojë një pasqyrë të plotë në lidhje me certifikimin, operimin dhe mirëmbajtjen e mjeteve ajrore dhe të nxjerrë në pah çështjet e rëndësishme të sigurisë.

Fushat e listuara në të majtë përmbajnë strukturën e aplikueshme rregullatore të cilën duhet ta përmbushë industria e aviacionit, informacionet e aplikueshme dhe materialet relevante udhëzuese.

Rregulloret


06-2023 që ndryshon Rregulloren (AAC) nr. 15/2017 në lidhje me futjen e kërkesave të reja shtesë të vlefshmërisë ajrore
05-2023 për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 12/2015 në lidhje me listën e transportuesve ajrorë të cilëve u është ndaluar të operojnë ose i nënshtrohen kufizimeve operacionale brenda Republikës së Kosovës
06-2022 që ndryshon dhe korrigjon Rregulloren (AAC) nr. 01/2019 që përcakton kërkesat teknike dhe procedurat administrative në lidhje me operimet ajrore në bazë të Rregullores së AAC-së nr. 03/2009, në lidhje me kërkesat për planifikimin dhe menaxhimin e karburantit/energjisë, dhe në lidhje me kërkesat për programet mbështetëse dhe vlerësimin psikologjik të ekuipazhit të fluturimit, si dhe testimin e substancave psikoaktive
02-2022 për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 05/2015 lidhur me vlefshmërinë në mënyrë automatike të licencave të ekuipazhit të fluturimit të bashkimit dhe trajnimit për ngritje dhe aterrim
03-2014 mbi ngritjen dhe aterrimin e helikopterëve jashtë zonave të aerodromeve
07-2021 për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 01/2019 në lidhje me kërkesat për kompetencën e ekuipazhit të fluturimit dhe metodat e trajnimit dhe shtyrjen e datave të zbatimit të masave të caktuara në kontekstin e pandemisë COVID-19
05-2021 Rregullore (AAC) nr. 05/2021 për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 04/2020 për kushtet dhe metodat e transportit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit
08-2020 Që përcakton rregullat e hollësishme për operimin e veloreve në përputhje me Rregulloren (AAC) nr. 05/2020
04-2020 Për kushtet dhe metodat e transportit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit
03-2020 Për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 12/2015 për sa i përket listës së transportuesve ajrorë të cilët janë të ndaluar të operojnë ose janë subjekt i kufizimeve operacionale brenda Republikës së Kosovës
08-2019 Përcaktimi i rregullave të hollësishme për operimin e balonave në përputhje me Rregulloren (AAC) nr. 3/2009
07-2019 Ndryshimi i Rregullores (AAC) nr. 4/2017 sa i përket fshirjes së shablloneve për autorizimet e lëshuara për operatorët e vendeve të treta dhe për specifikimet e ndërlidhura
01-2019 Përcaktimi i kërkesave teknike dhe procedurave administrative në lidhje me operimet ajrore në bazë të Rregullores së AAC-së nr. 03/2009
08-2018 Për vlefshmërinë e vazhdueshme ajrore të mjeteve ajrore dhe produkteve, pjesëve dhe pajisjeve aeronautike, si dhe për aprovimin e organizatava dhe personelit të përfshirë në këto detyra
06-2018 Për ndryshimin e Rregullores së AAC-së nr. 3/2009 në lidhje me kërkesat thelbësore për mbrojtjen e mjedisit
05-2018 Për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores nr. 02/2015 për tarifat e ngarkuara nga Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës
14-2017 Ndryshimi i Rregullores së AAC-së nr. 4/2015 në lidhje me kërkesat për regjistruesit e fluturimit, pajisjet për lokalizim nënujor dhe sistemet për gjurmimin e mjeteve ajrore
13-2017 Ndryshimi i Rregullores së AAC-së nr. 6/2015 për zbatimin e kërkesave themelore për mbrojtjen e mjedisit
12-2017 Ndryshimi i Rregullores nr. 6/2015 në lidhje me fluturimet testuese
10-2017 Ndryshimi i Rregullores së AAC-së nr. 04/2015 në lidhje me operimet nga transportuesit ajrorë të Bashkimit Evropian të mjeteve ajrore të regjistruar në një vend të tretë
09-2017 Raportimi, analiza dhe përcjellja e ndodhive në aviacionin civil
03-2017 Tarifat dhe detyrimet e vendosura nga EASA
01-2017 Sistemet e mjeve ajrore pa pilot (SAP)
14-2015 Prioritizimi i inspektimeve në platformë të mjeteve ajrore që përdorin aeroportet e Komunitetit
13-2015 Mbledhja dhe shkëmbimi i informatave mbi sigurinë e mjeteve ajrore të cilat përdorin aeroportet e Komunitetit
12-2015 Themelimi i listës së Komunitetit të Transportuesve Ajror të cilët i nënshtrohen ndalimit të operimeve
11-2015 Percaktimi i rregullave implementuese per listen e komunitetit te transportuesve ajrore te cilet i nenshtrohen ndalimit te operimeve brenda Komunitetit
09-2010 Rregullore 09-2010 Rregullat implementuese për shpërndarje palëve të interesuara të informatave për ndodhitë në aviacionin civil, shfuqizuar nga Rregullorja 09/2017
03-2009 Rregullat e perbashketa ne fushen e aviacionit civil
01-2009 Raportimi i ndodhive ne aviacionin civil (shfuqizuar nga Rregullorja nr. 09/2017)

Publikimet Teknike


AACK-SSP-MAN Programi Shtetëror i Sigurisë së Aviacionit Civil të Republikës së Kosovës

Formularët


AACK-DSF-OPS-FRM 33 Air Operator Certificate (AOC) – Variation/ Revision/Change
AACK/DSF/GEN-FRM 24 Formularë aplikimi për regjistrimin e sistemeve të mjeteve ajrore pa pilot (SAP)
AACK/DSF/GAT-FRM 25 Deklaratë për fluturimet me sistem të mjetit ajror pa pilot
AACK/DSF/GAT-FRM 26 Formular aplikimi për operim me sistem të mjetit ajror pa pilot (SAP)
AACK/DSF/GAT-FRM 27 Formularë aplikimi për provim teorik për sistem të mjeteve ajrore pa pilot (SAP)

Tarifat


Raportet


Kontaktet


Kushtrim Musa

Drejtor – Departamenti i Sigurisë së Fluturimeve

E-mail: kushtrim.musa@caa-ks.org

Tel: +383 38 200 74 255

 

Bajram Xhemaili

Inspektor i Vlefshmërisë Ajrore

E-mail: bajram.xhemaili@caa-ks.org

Tel: +383 38 200 74 256

 

Matej Krasniqi

Inspektor i Vlefshmërisë Ajrore

E-mail: matej.krasniqi@caa-ks.org

Tel: +383 38 200 74 257

 

Istref Nimani

Inspektor i Aviacionit të Përgjithshëm

E-mail: istref.nimani@caa-ks.org

Tel: +383 38 200 74 258

 

Skender Ahmeti

Zyrtar i Operimeve me Helikopter

E-mail: skender.i.ahmeti@caa-ks.org

Tel: +383 38 200 74 259

 

Leonora Ibraj

Zyrtare e Aviacionit të Përgjithshëm

E-mail: leonora.ibraj@caa-ks.org

Tel: +383 38 200 74 261