Qasja në dokumente publike


Zyrtarja përgjegjëse për qasje në dokumente publike të AAC-së në përputhje me Ligjin nr. 06/L-081 është:

Sala Ahmeti
sala.ahmeti@caa-ks.org
tel.: Tel: +383 (0)38 200 74 251

Formular kërkese për qasje në dokumente publike