Qasja në dokumente publike


Zyrtari përgjegjës për komunikim me publikun dhe zyrtari përgjegjës për pranimin dhe shqyrtimin e kërkesave për qasje në dokumente publike të AAC-së në përputhje me Ligjin nr. 06/L-081:

Arianit Dobroshi
arianit.dobroshi@caa-ks.org
tel.:+383 (o) 38 248 629 x 108

Formular kërkese për qasje në dokumente publike