Qasja në dokumente publike


Zyrtari përgjegjës për komunikim me publikun dhe zyrtari përgjegjës për pranimin dhe shqyrtimin e kërkesave për qasje në dokumente publike të AAC-së në përputhje me Ligjin nr. 03/L-215:

Safete Selmani
infocaa@caa-ks.org;
tel.:+383 (o) 38 248 629 x 106
fax: +383 (0)38 211 009