Qasja në dokumente publike


Zyrtari përgjegjës për komunikim me publikun dhe zyrtari përgjegjës për pranimin dhe shqyrtimin e kërkesave për qasje në dokumente publike të AAC-së në përputhje me Ligjin nr. 03/L-215:

Arianit Dobroshi
infocaa@caa-ks.org;
tel.:+381 (o) 38 248 629 x 108
fax: +381 (0)38 211 009