Aerodromet e certifikuara


Me qëllim të rregullimit të sigurisë së aerodromeve në dispozicion për shfrytëzim publik, Autoriteti i Aviacionit Civil i Republikës së Kosovës bën certifikimin e aerodromeve sipas Rregullores nr. 17/2017 për dispozitat dhe procedurat administrative në lidhje me aerodromet në përputhje me standardet e certifikimit sipas kerkesave të përcaktuara nga Agjencia Europiane e Sigurisë së Aviacionit (EASA).

Të gjitha aerodromet në të cilat trafiku tejkalon 10.000 pasagjerë në vit apo kanë më shumë se 850 lëvizje të avionëve për transportin e mallrave në vit, duhet të jenë të certifikuar nga AAC-ja.

Versionet e fundit të dokumenteve “Mjetet e pranueshme të përputhshmërisë (AMC)” dhe “Specifikimet e certifikimit (CS’s)” janë në dispozicion në faqen zyrtare të EASA-së:

Kushtet themelore që duhet të plotësohen për certifikim të aerodromit janë detajisht të përshkruara në rregulloren e lartpërmendur.

Rregulloret


10-2021 për ndryshimin e Rregullores (AAC) Nr. 17/2017 në lidhje me kushtet dhe procedurat për deklarimin nga organizatat përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve të menaxhimit të platformës
06-2019 Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores nr. 17/2017 për dispozitat dhe procedurat administrative në lidhje me aerodromet
03-2019 Shënjimi i pengesave
09-2018 Mbi zonat mbrojtëse të aerodromit
17-2017 Dispozitat dhe procedurat administrative në lidhje me aerodromet
04-2016 Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores 05-2010 Mbi zonat mbrojtëse të aeroportit (e shfuqizuar me Rregulloren Nr. 09/2018)
01-2014 Aftësimi profesional i punonjësve të aerodromit dhe autorizimi i organizatave për aftësime profesionale
02-2013 Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores 2-2010 për shënjimin e pengesave (e shfuqizuar me Rregulloren Nr. 03/2019)
04-2012 Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores 01-2008 për aerodromet (e shfuqizuar me Rregulloren Nr.17/2017 për dispozitat dhe procedurat administrative në lidhje me aerodromet)
05-2010 Zonat mbrojtëse të aerodromit - Ndryshuar dhe plotësuar me Rregulloren 4/2016 (shfuqizuar me Rreg. nr. 09/2018)
02-2010 Shenjimi i pengesave (e shfuqizuar me Rregulloren Nr. 03/2019)
01-2008 Aerodromet (e shfuqizuar me Rregulloren Nr.17/2017 për dispozitat dhe procedurat administrative në lidhje me aerodromet)

Publikimet Teknike


TP 27 Procedurat për ndryshime në aerodrom
TP 26 Safety Management System (SMS) for Service Providers (eng)
TP 25 Ndriçimi aeronautik në tokë siguria dhe mirëmbajtja
TP 24 Matja dhe vlerësimi i karakteristikave të fërkimit në sipërfaqen e pistës (shfuqizuar)
TP 21 Menaxhimi i rrezikut në platformë
TP 20 Menaxhimi i rrezikut të goditjeve nga bota shtazore në aerodrom
TP 03 Zonat Mbrojtëse të Aerodromit

Formularët


AACK-AGA-FRM 23 Kërkesë për ndryshimin e propozuar në aerodromin e certifikuar
AACK-AGA-FRM 22 Deklarata e përputhshmërisë
AACK-AGA-FRM 21 Aerodrome Manual Checklist (eng)
AACK-AGA-FRM 20 Operations Basis (OB) checklist (eng)
AACK-AGA-FRM 19 Certification Basis (CB) checklist (eng)
AACK-AGA-FRM 01 Aplikacion për certifikatë të aerodromit

Tarifat


15.A-A1 Certifikata Klasa A - 20.000 €
15.A-A2 Certifikata Klasa B - 10.000 €
15.A-A3 Certifikata Klasa C - 5.000 €

Raportet


Kontaktet


 

Burim Dinarama
Drejtor
Tel: +383 38 200 74 265
burim.dinarama@caa-ks.org

 

Emir Hiseni
Inspektor i aerodromeve
Tel: +383 38 200 74 266
emir.hiseni@caa-ks.org

 

Minir Istrefi
Inspektor i aerodromeve
Tel: +383 38 200 74 267
minir.istrefi@caa-ks.org

 

Alban Ramabaja
Inspektor i aerodromeve
Tel: +383 38 200 74 268
alban.ramabaja@caa-ks.org