Aerodromet e regjistruara


Aerodromi i regjistruar është një aerodrom që mund të shfrytëzohet vetëm për operime jo-komerciale me rregulla vizuale të fluturimit gjatë ditës.

Në veçanti, AAC-ja mund të lëshojë edhe leje për shfrytëzimin e aerodromit të regjistruar, për të kryer operime me qëllim të:

  1. Realizimit të fluturimeve komerciale, që fillojnë dhe përfundojnë në të njëjtin aerodrom të regjistruar dhe që zhvillohen brenda rrezes deri në 50 milje nautike nga aerodromi, ose
  2. Trajnimit të ekuipazhit të avionit.

Kërkesat dhe kushtet për regjistrim të një aerodromi janë të përcaktuara në Rregulloren nr. 9/2015 për aerodromet e regjistruara.

 

Rregulloret


09-2015 Aerodromet e regjistruara

Publikimet Teknike


Formularët


AACK-AGA-FRM 15 Aplikacion për regjistrim të aerodromit

Tarifat


Raportet


Kontaktet


 

Burim Dinarama
Drejtor
Tel: +383 38 200 74 265
burim.dinarama@caa-ks.org

 

Emir Hiseni
Inspektor i aerodromeve
Tel: +383 38 200 74 266
emir.hiseni@caa-ks.org

 

Minir Istrefi
Inspektor i aerodromeve
Tel: +383 38 200 74 267
minir.istrefi@caa-ks.org

 

Alban Ramabaja
Inspektor i aerodromeve
Tel: +383 38 200 74 268
alban.ramabaja@caa-ks.org