Organizatat për aftësime profesionale


Aftësimi profesional dhe trajnimi i punonjësve të aerodromit dhe punonjësve tjerë të kontraktuar, ofruesve të shërbimeve në tokë dhe shfrytëzuesve të shërbimeve të aerodromit, të cilët vetë japin shërbime në tokë, mund të kryhen vetëm në Organizata të aftësimit profesional të aprovuara dhe të pranuara nga AAC-ja.

Në Republikën e Kosovës aprovimi i këtyre organizatave bëhet në përputhje me Rregulloren nr. 1/2014 të AAC-së.

Rregulloret


01-2014 Aftësimi profesional i punonjësve të aerodromit dhe autorizimi i organizatave për aftësime profesionale

Publikimet Teknike


Formularët


Tarifat


Raportet


Kontaktet


 

Burim Dinarama
Drejtor
Tel: +383 38 200 74 265
burim.dinarama@caa-ks.org

 

Emir Hiseni
Inspektor i aerodromeve
Tel: +383 38 200 74 266
emir.hiseni@caa-ks.org

 

Minir Istrefi
Inspektor i aerodromeve
Tel: +383 38 200 74 267
minir.istrefi@caa-ks.org

 

Alban Ramabaja
Inspektor i aerodromeve
Tel: +383 38 200 74 268
alban.ramabaja@caa-ks.org