Kontrollor


Licenca KTA

Sipas rregullores së AAC nr. 5/2012, aplikuesi për licencë të KTA-së duhet:

  • të ketë së paku 21 vjet,
  • të mbajë licencë të studentit të kontrollit të trafikut ajror;
  • të ketë përfunduar planin e aprovuar të trajnimeve të njësisë dhe të ketë kaluar me sukses testimet ose vlerësimet përkatëse;
  • të mbajë një çertifikatë të vlefshme mjekësore;
  • të ketë demostruar një nivel adekuat të njohjes së gjuhës angleze në përputhje me kërkesat e theksuara në Nenin 13 të Rregullores.

 

Formulari i aplikimit për KTA/KTA Student (dok)

Rregulloret


Publikimet Teknike


Formularët


Tarifat


Raportet


Kontaktet