Ekuipazhi i fluturimit


Licencat e Pjesës-FCL

Licencat e Pjesës-FCL janë licenca të pilotëve, të lëshuara sipas dispozitave të rregulloreve të mëposhtme:

Licencat e Pjesës-FCL lëshohen për këto kategori të mjeteve ajrore:

  • Aeroplan
  • Helikopter
  • Anije ajrore (Airship)
  • Planer
  • Balonë
  • Fuqi-ngritëse (Powered-lift)

 

Licencat kombëtare të pilotëve

Licencat kombëtare të pilotëve janë licenca të lëshuara sipas dispozitave të Ligjit nr. 03/L-051 për Aviacionin Civil, dhe rregulloreve implementuese të tij për të gjitha mjetet ajrore të cilat nuk përfshihen me dispozitat e Rregullores nr. 3/2009 (Rreg. KE 216/2008).

Licencat kombëtare të pilotëve lëshohen për këto kategori të mjeteve ajrore:

  • Velor
  • Deltaplan
  • Paraglajder

Rregulloret


09-2021 per ndryshimin e Rregullores (AAC) nr.05/2015 ne lidhje me kerkesat per kompetencen e ekuipazhit te fluturimit dhe metodat e trajnimit, dhe ne lidhje me raportimin, analizen dhe percjelljen e ndodhive ne aviacionin civil
16-2017 Ndryshimi i Rregullores së AAC-së nr. 5/2015 në lidhje me trajnimin, testimin dhe kontrollin periodik të pilotëve për navigim të bazuar në performancë
05-2015 qe percakton kerkesat teknike dhe procedurat administrative ne lidhje me personelin e ekuipazhit ajror te aviacionit
03-2009 Rregullat e perbashketa ne fushen e aviacionit civil
02-2008 Rregullore mbi organizimin e orarit të punës së anëtarëve të ekuipazheve të avionëve
02-2008 Rregullore mbi organizimin e orarit të punës së anëtarëve të ekuipazheve të avionëve

Publikimet Teknike


Formularët


Tarifat


Raportet


Kontaktet