Personeli për mirëmbajtën e mjeteve ajrore


Licenca e Pjesës-66 është licencë për mirëmbajte të mjeteve ajrore (EASA formulari 26), e cila pas kërkesës së aplikuesit (EASA formulari 19), lëshohet në përputhje me dispozitat e Shtojcës III (Pjesa-66) të Rregullores nr. 7/2015 (Rreg. BE 1321/2014) për vlefshmërinë ajrore të vazhdueshme të mjeteve ajrore dhe produkteve, pjesëve dhe pajisjeve aeronautike, si dhe për aprovimin e organizatave dhe personelit të përfshirë në këto detyra.

Licenca e mirëmbajtës së mjeteve ajrore sipas Pjesës-66 i jep mbajtësit të drejtën për të kryer dhe rishikuar shërbimet e mirëmbajtës së mjeteve ajrore varësisht prej tipit të mjetit ajror dhe kategorisë së licencës.

 

Organizatat trajnuese të mirëmbajtës (MTO)

Organizatat trajnuese të mirëmbajtës (Pjesa-147)

Organizatat kombëtare trajnuese të mirëmbajtës 

Rregulloret


07-2015 për vlefshmërinë ajrore të vazhdueshme të mjeteve ajrore dhe prodhimeve pjesëve dhe pajisjeve aeronautike

Publikimet Teknike


Formularët


Tarifat


Raportet


Kontaktet


Bajram Xhemaili

Inspektor i Vlefshmërisë Ajrore

E-mail: bajram.xhemaili@caa-ks.org

Tel: +383 38 248 629 lok.103

 

Matej Krasniqi

Inspektor i Vlefshmërisë Ajrore

E-mail: matej.krasniqi@caa-ks.org

Tel: +383 38 248 629 lok.102