Student


Licenca KTA student

Sipas rregullores së AAC-së nr. 5/2012, aplikuesi për licencë KTA student duhet:

  • Të ketë së paku 18 vjet;
  • Të mbajë së paku një diplomë e cila mundëson hyrjen në universitete apo ekuivalente, ose çfardo kualifikimi të edukimit sekondar, e cila iu lejon atyre që të përfundojnë trajnimin për kontrollorë të trafikut ajror;
  • Të ketë të përfunduar me sukses trajnimin fillestar të aprovuar në përputhje me gradimin dhe, nëse është e aplikueshme, edhe me vlerësimin e gradimit;
  • Të mbajë një çertifikatë të vlefshme mjekësore;
  • Të ketë demonstruar një nivel adekuat të njohjes së gjuhës angleze.

 

Formulari i aplikimit për KTA/KTA Student (dok)

 

Rregulloret


Publikimet Teknike


TP 22 Katalogu i pyetjeve të testit teorik për licencë të pilotit të paraglajdit apo privilegjeve të instruktorit

Formularët


Tarifat


Raportet


Kontaktet