Sertifikovani aerodromi


U cilju regulisanja bezbednosti aerodroma na raspolaganju za javnu upotrebu, Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Republike Kosovo vrši sertifikaciju aerodroma u skladu sa Pravilnikom br. 01/2017 o uslovima i upravnim postupcima vezanih za aerodrome, u skladu sa standardima za sertifikaciju prema uslovima koje utvrđuje Europska Agenciju za Sigurnost Vazdušnog Saobraćaja (EASA).

Svaki aerodrom u kojima saobraćaj prelazi 10.000 putnika godišnje ili ima više od 850 operacija sa tovarom  godišnje, dužan je da bude sertifikovan od strane ACV-a.

Najnovija verzija dokumenata “Prihvatljivi načini usaglašavanja (AMC)” i “Uslovi za izdavanje sertifikata (CS’s)” su dostupni na službenoj internet stranici EASA-e:

Osnovni uslovi koje treba ispuniti za sertifikaciju aerodroma su detaljno opisani u gore pomenutoj uredbi.

Uredbe


10-2021 o izmenama Uredbe (ACV) Br. 17/2017 koja se tiče uslova i postupka za izjave organizacija odgovornih za pružanje usluga upravljanja stajankom
06-2019 O izmeni i dopuni Pravilnika Br. 17/2017 o uslovima i upravnim postupcima vezanih za aerodrome
03-2019 Označavanje prepreka
09-2018 O zaštitnoj zoni aerodroma
17-2017 Administrativne odredbe i procedure koje se odnose na aerodrome
04-2016 Pravilnik o izmenama i dopunama Uredbe 5-2010 o zastitnoj zoni vazdusne luke (ukinut Pravilnikom br. 09/2018)
01-2014 Stručno osposobljavanje radnika aerodroma i ovlašćenje za rad organizacija za stručno osposobljavanje
02-2013 Izmena i dopuna Uredbe 02-2010 o obeležavanju prepreka (ukinut Pravilnikom 03/2019)
04-2012 Izmena i dopuna Uredbe Br. 01/2008 o aerodromima (ukinut Pravilnikom Br. 17/2017 o uslovima i upravnim postupcima vezanih za aerodrome)
05-2010 Zaštitna zona aerodroma (ukidan sa Pravilnik (ACV) br. 09/2018)
02-2010 Obeležavanje prepreka (ukinut Pravilnikom 03/2019)
01-2008 Aerodromi (ukinut Pravilnikom Br. 17/2017 o uslovima i upravnim postupcima vezanih za aerodrome)

Tehničke Publikacije


TP 27 Postupci za izmene na aerodromu
TP 26 Safety Management System (SMS) for Service Providers (eng)
TP 25 Bezbednost i održavanje vazduhoplovnog zemaljskog osvetljenja
TP 24 Merenje i procena karakteristika površinskog trenja piste
TP 21 Upravljanje rizikom na platformi
TP 20 Upravljanje opasnostima od naleta divljih zivotinja na aerodromu
TP 08 Razvoj aerodroma (ukinuto dokumentom TP 27)
TP 03 Zaštitne zone aerodroma

Obrasci


AACK-AGA-FRM 23 Zahtev za predloženu izmenu na sertifikovanom aerodromu
AACK-AGA-FRM 22 Izjava ukslađenosti
AACK-AGA-FRM 21 Aerodrome Manual Checklist (eng)
AACK-AGA-FRM 20 Operations Basis (OB) checklist (eng)
AACK-AGA-FRM 19 Certification Basis (CB) checklist (eng)
AACK-AGA-FRM 01 Zahtev za izdavanje Aerodromskog Sertifikata

Naknade


15.A-A1 Sertifikat Klasa A - 20.000 €
15.A-A2 Sertifikat Klasa B - 10.000 €

Izvestaji


Kontakt


 

Burim Dinarama
Direktor
Tel: +383 38 200 74 265
burim.dinarama@caa-ks.org

 

Emir Hiseni
Inspektor za aerodrome
Tel: +383 38 200 74 266
emir.hiseni@caa-ks.org

 

Minir Istrefi
Inspektor za aerodrome
Tel: +383 38 200 74 267
minir.istrefi@caa-ks.org

 

Alban Ramabaja
Inspektor za aerodrome
Tel: +383 38 200 74 268
alban.ramabaja@caa-ks.org