Vlefshmëria e vazhdueshme ajrore


Me qëllim të sigurimit të kushteve për operim të sigurt të mjetit ajror, vlefshmëria e tij ajrore duhet të monitorohet ne vazhdimësi. Ky koncept quhet “Vlefshmëria e vazhdueshme ajrore”.

Varësisht nga qëllimi për të cilin mjeti ajror përdoret, vlefshmëria e vazhdueshme ajrore mund të menaxhohet nga:

  • kompania ajrore apo ndonjë organizatë individuale,
  • përdoruesi/pronari i mjetit ajror.

Kompania ajrore apo organizata menaxhuese e vlefshmërisë së vazhdueshme ajrore duhet të aprovohet nga AACK-ja në përputhje me kërkesat ligjore të përcaktuara në Rregulloren nr. 07/2015 (Rreg. KE 1321/2014).

Rregulloret


09-2017 Raportimi, analiza dhe përcjellja e ndodhive në aviacionin civil
02-2016 për zbatimin e Shtojces 10 në Konventën Ndërkombëtare mbi Aviacionin Civil për telekomunikacionin aeronautik
07-2015 për vlefshmërinë ajrore të vazhdueshme të mjeteve ajrore dhe prodhimeve pjesëve dhe pajisjeve aeronautike

Publikimet Teknike


Formularët


Tarifat


Raportet


Kontaktet


Bajram Xhemaili

Inspektor i Vlefshmërisë Ajrore

E-mail: bajram.xhemaili@caa-ks.org

Tel: +383 38 248 629 lok.103

 

Matej Krasniqi

Inspektor i Vlefshmërisë Ajrore

E-mail: matej.krasniqi@caa-ks.org

Tel: +383 38 248 629 lok.102