Mirëmbajtja


Për të siguruar operime të sigurta, mjeti ajror duhet të riparohet dhe mirëmbahet rregullisht në përputhje me programin e miratuar të mirëmbajtjes.

Varësisht nga qëllimi i mjetit ajror si dhe kompleksiteti i shërbimeve të kërkuara, mirëmbajtja mund të kryhet nga :

  • organizata e aprovuar e mirëmbajtjes,
  • aviomekanikët e licencuar,
  • piloti apo pronari.

Organizata e mirëmbajtjes dhe mekanikët aprovohen (certifikohen) nga AACK-ja në përputhje me Shtojcën II dhe IV të Rregullores nr. 7/2015 (Rreg. KE 1321/2014).

Rregulloret


09-2017 Raportimi, analiza dhe përcjellja e ndodhive në aviacionin civil
07-2015 për vlefshmërinë ajrore të vazhdueshme të mjeteve ajrore dhe prodhimeve pjesëve dhe pajisjeve aeronautike

Publikimet Teknike


Formularët


Tarifat


Raportet


Kontaktet


Bajram Xhemaili

Inspektor i Vlefshmërisë Ajrore

E-mail: bajram.xhemaili@caa-ks.org

Tel: +383 38 248 629 lok.103

 

Matej Krasniqi

Inspektor i Vlefshmërisë Ajrore

E-mail: matej.krasniqi@caa-ks.org

Tel: +383 38 248 629 lok.102