Mjetet ajrore


Kategoritë e ndryshme të mjeteve ajrore kërkojnë procedura të ndryshme të mbikëqyrjes së këtyre mjeteve ajrore, varësisht nga rregulloret të cilat ato përkojnë.

Mjetet ajrore të certifikuara, të cilat mbajnë certifikatë standarde të vlefshmërisë ajrore, rregullohen si me rregulloret kombëtare poashtu edhe ato të BE-së. Këtyre mjeteve ajrore zakonisht iu referohen si “mjete ajrore të EASA” pasi që Agjencia Europiane e Sigurisë së Aviacionit (EASA) është përgjegjëse për certifikimin e tyre në territorin e BE-së.

Disa kategori të mjeteve ajrore nuk bien nën rregulloret e detyrueshme të BE-së. Atyre zakonisht iu referohen si “mjete ajrore të Shtojcës II” bazuar në shtojcën II të Rregullores nr. 3/2009 (Rreg. KE 216/2008), e cila definon kategoritë e këtyre mjeteve ajrore.

Rregulloret


09-2017 Raportimi, analiza dhe përcjellja e ndodhive në aviacionin civil
03-2009 Rregullat e perbashketa ne fushen e aviacionit civil

Publikimet Teknike


Formularët


Tarifat


Raportet


Kontaktet


Bajram Xhemaili

Inspektor i Vlefshmërisë Ajrore

E-mail: bajram.xhemaili@caa-ks.org

Tel: +383 38 248 629 lok.103

 

Matej Krasniqi

Inspektor i Vlefshmërisë Ajrore

E-mail: matej.krasniqi@caa-ks.org

Tel: +383 38 248 629 lok.102