Dizajni


Dizajnet e reja të mjeteve ajrore duhet të jetë në përputhje me standardet e aplikueshme të certifikimit të vlefshmërisë ajrore. Përputhshmëria me standardet e certifikimit do të përcaktohet me procedurën e certifikimit në përputhje me Rregulloren nr. 6/2015 (Rreg. KE 748/2012).

Certifikimi i mjeteve ajrore EASA është kompetencë e Agjencisë Evropiane të Sigurisë së Aviacionit (EASA).

Rregulloret


09-2017 Raportimi, analiza dhe përcjellja e ndodhive në aviacionin civil
06-2015 rregullat implementuese për certifikimin e vlefshmërisë ajrore dhe certifikimin mjedisor të mjeteve ajrore

Publikimet Teknike


Formularët


Tarifat


Raportet


Kontaktet


Bajram Xhemaili

Inspektor i Vlefshmërisë Ajrore

E-mail: bajram.xhemaili@caa-ks.org

Tel: +383 38 248 629 lok.103

 

Matej Krasniqi

Inspektor i Vlefshmërisë Ajrore

E-mail: matej.krasniqi@caa-ks.org

Tel: +383 38 248 629 lok.102