Licenciranje osoblje


Svako ko želi da postane pilot, bilo pilot aviona, helikoptera, ultralakih vazduhoplova, jedrelica ili balona na vruć vazduh, mora da prođe jasno definisanu putanju obuke. Ovo obuhvata teoretske lekcije kao i praktičnu obuku za odgovarajući vazduhoplov. Obuka se završava sa ispitom. Nakon osnovne obuke, piloti mogu da pohađaju dodatnu obuku da postanu instruktori, privatni piloti ili komercijalni piloti.

ACV je odgovoran za izdavanje, produžavanje i stavljanje van snage dozvola vazduhoplovnog osoblja – letačkog osoblja i ne-pilotnog osoblja.

Dozvole se izdaju na osnovu završenih programa obuke koji se sprovode za svaku vrstu vazduhoplovnog osoblja, nakon temeljnog procesa ispitivanja. Nakon prvog izdavanja, dozvole se produžavaju nakon određenog vremenskog perioda, kako je predviđeno odgovarajućim uredbama. Detalji o pravilima za ovu vrstu delatnosti mogu se naći odvojeno za svaku vrstu vazduhoplovnog osoblja klikom na ime delatnosti. Dalji detalji o regulisanju ove oblasti mogu se naći u Uredbi br. 7/2009 o dozvolama i ovlašćenjima za vazduhoplovno osoblje – pilote aviona i u Uredbi br. 4/2010 o dozvolama i ovlašćenjima za vazduhoplovno osoblje – pilote helikoptera.

Odsek vazduhoplovnog osoblja vrši postupke vezane za:

 • Nadgledanje i ocenjivanje sprovođenja međunarodnih propisa, standarda i postupka u okviru njegovog delokruga;
 • Učešće u harmonizaciji propisa sa međunarodnim propisima i standardima;
 • Nadgledanje i obezbeđivanje sprovođenja obavezajućih međunarodnih standarda u Republici Kosova;
 • Vršenje administrativnih i tehničko-stručnih zadataka vezanih za izdavanje dozvola i ovlašćenja vazduhoplovnog osoblja;
 • Izrada obrazaca i procedura za izdavanje, produžavanje roka, i obnavljanje dozvola i ovlašćenja vazduhoplovnog osoblja;
 • Odobrenje programa obuke i provera stručnih sposobnosti;
 • Imenovanje odbora i ispitivača za održavanje ispita za vazduhoplovnog osoblja;
 • Organizovanje i održavanje ispita za letačko osoblje i osoblje za održavanje vazduhoplova;
 • Stvaranje spiska eksperata za održavanje ispita i obavljanje overavanja za vazduhoplovno osoblje;
 • Stvaranje spiska stručnjaka za lekarske procene vazduhoplovnog osoblja;
 • Upravljanje i kontrola Centralne Banke pitanja za ispite za letačko osoblje i osoblje za održavanje vazduhoplova;
 • Vođenje registra vazduhoplovnog osoblja, ovlašćenih ispitivača, odobrenih organizacija za obuku vazduhoplovnog osoblja i pravnih lica ovlašćenih za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti;
 • Sprovođenje inspekcija i nadzora, izdavanje i ukidanje ovlašćenja za organizacije za obuku vazduhoplovnog osoblja;
 • Kontrola odobrenih bezbednosnih postupaka, programa i sistema kvaliteta organizacija za obuku vazduhoplovnog osoblja.

Deo FCL

Nova Uredba EZ-a koja rukovodi FCL će stupiti na snagu u aprilu 2012, šta će uticati na nosioce pilotskih dozvola. Uredba je poznata kao Deo FCL.

Uredbe


03-2022 o izmeni Uredbe (ACV) br. 05/2015 u pogledu prijavljenih organizacija za obuku
09-2021 o izmeni Uredbe (ACV) br. 05/2015 u pogledu zahtevaza nadleznosti letacke posade i metode obuke, kao i u pogledu izvestavanja, analize i pracenja dogadaja u civilnom vazduhoplovstvu
05-2018 O izmenama i dopunama Pravilnika br. 02/2015 o tarifama koje prikuplja Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova
16-2017 Izmena Uredbe ACV-a br. 5/2015 u pogledu obuke, testiranja i periodične kontrole pilota za navigaciju na osnovu učinka
09-2017 Izveštavanje, analiza i praćenje događaja u civilnom vazduhoplovstvu
04-2010 Uslovi i postupku za sticanje, izdavanje, obnavljanje i produženje dozvola i ovlascenja za vazduhoplovno osoblje – pilote helikoptera - ukinuta Uredbom br. 5/2015

Tehničke Publikacije


TP 30 Katalog pitanja teoretskog testa za licencu i ovlašćenja pilota za mikro-lake vazduhoplove

Obrasci


07 Application for Maintenance Training Organisation (MTO) Part-147
06 Application for Initial-Amendment-Renewal of Part-66 Aircraft Maintenance License (AML)
05 Application for Approval to Use a Qualified Flight Synthetic Training Device (FSTD A-H)
04 Application for Approval of Training Programme-s
03 Application for Approval of an Helicopter for JAR FCL Training
02 Application for Approval of an Aeroplane for JAR FCL Training
01 Application for Accreditation of Language Proficiency Assessment Body

Naknade


Izvestaji


Kontakt