Odobreni aerodromi


U cilju regulisanja bezbednosti aerodroma za javnu upotrebu, Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Republike Kosovo vrši odobravanje aerodroma prema Uredbi br. 03/2012 o odobrenim aerodromima,izmenjenoj i dopunjenoj Pravilnikom br. 10/2018, kao i u skladu sa standardima Aneksa 14 Čikaške konvencije. Prema ovoj uredbi izraz „aerodrom” uključuje helidrome, letelišta i površine za jedrilice.

Ovi Pravilnici se primenjuju na aerodrome dostupne za javnu civilnu upotrebu, koji:

  • Su izuzeti u skladu sa 5. članom Pravilnika 17/2017 o uslovima i administrativnim postupcima vezanih za aerodrome,
  • Imaju asfaltirane piste kraće od 800 m, i gde se pružaju operacije instrumentalnog prilaska ili odlaska,
  • Imaju pistu namenjenu za operacije vazduhoplova upotrebom vizuelnih procedura prilaženja ili instrumentalnih procedura prilaženja do tačke nad kojim se prilaženje može nastaviti u vizuelnim meteorološkim uslovima (neinstrumentalna pista),
  • Imaju neasfaltiranu pistu,
  • Služe isključivo za helikoptere gde se pružaju operacije instrumentalnog prilaska ili odlaska.

Osnovni uslovi koji treba da se ispune za odobravanje aerodroma detaljno su opisani u Uredbi br. 03/2012 o odobrenim aerodromima.

Uredbe


03-2019 Označavanje prepreka
10-2018 O izmeni i dopuni Pravilnika br. 3/2012 o odobrenim aerodromima
09-2018 O zaštitnoj zoni aerodroma
04-2016 Pravilnik o izmenama i dopunama Uredbe 5-2010 o zastitnoj zoni vazdusne luke (ukinut Pravilnikom br. 09/2018)
02-2013 Izmena i dopuna Uredbe 02-2010 o obeležavanju prepreka (ukinut Pravilnikom 03/2019)
03-2012 O odobrenim aerodromima (izmenjeno i dopunjeno Pravilnikom br. 10/2018)
05-2010 Zaštitna zona aerodroma (ukidan sa Pravilnik (ACV) br. 09/2018)
02-2010 Obeležavanje prepreka (ukinut Pravilnikom 03/2019)

Tehničke Publikacije


TP 27 Postupci za izmene na aerodromu
TP 25 Bezbednost i održavanje vazduhoplovnog zemaljskog osvetljenja
TP 24 Merenje i procena karakteristika površinskog trenja piste
TP 21 Upravljanje rizikom na platformi
TP 20 Upravljanje opasnostima od naleta divljih zivotinja na aerodromu
TP 08 Razvoj aerodroma (ukinuto dokumentom TP 27)
TP 03 Zaštitne zone aerodroma

Obrasci


AACK-AGA-FRM 04 Zahtev za izdavanje Aerodromskog Odobrenja

Naknade


Izvestaji


Kontakt


 

Burim Dinarama
Direktor
Tel: +383 38 248 629 ext.113
burim.dinarama@caa-ks.org

 

Emir Hiseni
Inspektor za aerodrome
Tel: +383 38 248 629 ext.122
emir.hiseni@caa-ks.org

 

Minir Istrefi
Inspektor za aerodrome
Tel: +383 38 248 629 ext.129
minir.istrefi@caa-ks.org

 

Alban Ramabaja
Inspektor za aerodrome
Tel: +383 38 248 629 ext.107
alban.ramabaja@caa-ks.org