Upravljanje ACV-a


Alban Ramabaja

Alban Ramabaja je Vršilac dužnosti Generalnog direktora Autoriteta civilnog vazduhoplovstva. Pre ove funkcije, bio je inspektor u Odeljenju za aerodrome. G. Ramabaja je profesionalac u oblasti vazduhoplovstva, sa preko 20 godina iskustva, sa akademskom obukom u saobraćajnom i transportnom inženjerstvu kao i brojnim stručnim kvalifikacijama iz oblasti vazduhoplovstva i transporta.
Njegovo iskustvo u vazduhoplovstvu počelo je 2001. godine, u MAP “Adem Jašari” na različitim pozicijama vezanim za operacije aviona na zemlji, i kao instruktor za više stručnih obuka, a poslednjih 6 godina, do 2013. godine, bio je upravnik operacija na stajanci i kargo usluga.
Tokom svog rada u vazduhoplovnoj industriji, Alban Ramabaja se ističe po dugogodišnjoj posvećenosti u svim procesima izgradnje organizacionih struktura i standarda i sistema upravljanja bezbednošću i kvalitetom na aerodromu.
Štaviše, od 2013. godine, Alban Ramabaja je bio angažovan kao inspektor za aerodrome u ACV-u, gde je bio angažovan u svim ključnim procesima razvoja civilnog vazduhoplovstva u Republici Kosovo, kao što je aerodromska sertifikacija MAP “Adem Jašari”, sertifikacija pružalaca zemaljskih usluga, kao i odobravanje stručnih programa organizacija za obuku iz oblasti aerodromske bezbednosti. Poslednjih godina gospodin Ramabaja je bio angažovan i kao Savetnik za Civilno vazduhoplovstvo u kabinetu Ministarstva životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture (MŽSPPI), delegiran od strane Autoriteta civilnog vazduhoplovstva u skladu sa Zakonom o civilnom vazduhoplovstvu, za međuinstitucionalnu koordinaciju u konkretnim Vladinim procesima i projektima za civilno vazduhoplovstvo.
Alban Ramabaja takođe ima regionalno i međunarodno iskustvo u oblasti avio industrije. U skladu sa međuinstitucionalnim sporazumom, učestvovao je u procesu sertifikacije aerodroma Međunarodnog aerodroma u Tirani “Majka Tereza” kao podrška kolegama iz ACV-a Albanije. Dok se njegovo međunarodno iskustvo ističe učešćem u Programu za operativnu izvrsnost u savetodavnom timu za kompaniju “Saudi Ground Services – SGS” na Međunarodnom aerodromu Rijad, u Saudijskoj Arabiji. Njegova posvećenost je uglavnom bila u analizi i proučavanju operativnih i bezbednosnih sistema, kao i različitih procesa aerodroma za pružanje usluga na zemlji za avione, njihovom razvoju i unapređenju, kao i u Master projektu novog aerodroma, u oblasti planiranja infrastrukture ovog aerodroma.

Kushtrim Musa
Kushtrim Musa je direktor odeljenja za bezbednost letenja. Imenovan je u januaru 2009. godine. Gospodin Musa je profesionalni pilot i instruktor letenja, i diplomirao je na Institutu Severne Amerike za vazduhoplovstvo u Južnoj Karolini, SAD, 1998. godine. U svojoj karijeri profesionalnog pilota ima 2000 sati leta sa Fulton Flight Services Inc. sa sedištem u Atlanti. Od 2000. godine, bio je na raznim pozicijama u sektoru civilne avijacije. 2003. godine, stekao je diplomu iz upravljanja u civilnoj avijaciji u Međunarodnoj asocijaciji za vazdušni saobraćaj (MAVS) u Montrealu, u Kanadi. 2005. godine, gospodin Musa je sertifikovan kao menadžer bezbednosti u vazdušnom saobraćaju (AVSEC PM) od strane Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (ICAO) i Univerziteta Konkordija u Montrealu, Kanada. 2006. godine, imenovan je za načelnika standarda leta i bezbednosti u vazdušnom saobraćaju Regulatorne kancelarije za civilnu avijaciju. 2012. godine, imenovan je za sekretara Nacionalnog komiteta za bezbednost civilnog vazduhoplovstva od strane ministra unutrašnjih poslova Republike Kosova.

Lendita Kika
Lendita Kika-Berisha je direktor odeljenja bezbednosti i kvaliteta u Autoritetu civilnog vazduhoplovstva. Takođe je medunarodno certifikovani revizor prema ISO 9001:2015 za sistem upravljanja kvalitetom i poseduje ACV akreditive kao inspektor aerodroma. Pre toga, gospođa Kika – Berisha je bila direktor aerodroma pet godina. Od 2005. godine, zaposlena je u Regulatornoj kancelariji za civilnu avijaciju, u Odeljenju za aerodrome.

Gospođa Kika Berisha poseduje pet godina iskustva u industriji civilnog vazduhoplovstva, od čega tri godine u Swiss International Air Lines kao zamenik menadžera stanice, godinu dana u Austrian Airlines i godinu dana u Odeljenju za vazdušne operacije i kontrole kretanja unutar Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu.

Poseduje diplomu mastera iz poslovne administracije u avijaciji sa Univerziteta Dunav u Austriji i učesnik je brojnih obuka u vazduhoplovstvu međunarodnih instituta za obuku, kao što su: IATA, UKCAA, Vazduhoplovna akademija Singapura, JAA TO, Švajcarska vazduhoplovna akademija, TUV itd.

Besnike Ukmata
Besnike Ukmata je direktor za međunarodnu saradnju i direktor Odeljenja za ekonomske uredbe u Autoritetu civilnog vazduhoplovstva od svog osnivanja 2009. godine. Ona je obavljala slične poslove u okviru Regulatorne kancelarije za civilnu avijaciju u periodu od 2005. do 2008. godine. Dve godine je radila (2003-2005) na Međunarodnom aerodromu u Prištini, gde je bila na poziciji direktora projekta osnivanja aerodroma i sekretara kompanije. Gospođa Ukmata je magistrirala vazduhoplovstvo na Univerzitetu Dunav u Austriji i bila učesnik velikog broja stručnih obuka u međunarodnim institucijama avijacije. Odabrana je od strane generalnog direktora za službenika za evropske integracije u ACV. Gospođa Ukmata je ključna osoba Evropske komisije u Republici Kosovo za sprovođenje obaveza proisteklih iz Sporazuma o zajedničkom evropskom vazdušnom prostoru u našoj zemlji.

Arianit Islami
Arianit Islami je direktor službe vazdušne navigacije. Imenovan je januara 2009. godine. Od 1999. godine, bio je na različitim pozicijama u sektoru civilne avijacije, uključujući i poziciju načelnika službe navigacije. Od 2009. godine, drži predavanja na temu sistema upravljanja bezbednošću, prvobitno na Univerzitetu u Prištini, na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, a kasnije i na Fakultetu primenjenih tehničkih nauka Tempula. Gospodin Islami je diplomirao elektrotehniku na Fakultetu elektrotehnike i računarstva na univerzitetu u Prištini. Masterirao je na Univerzitetu za civilno vazduhoplovstvo u Francuskoj na temu satelitska komunikacija, navigacija i nadzor. 2003. godine, stekao je diplomu upravljanja u vazdušnoj navigaciji, diplomu upravljanja u civilnom vazduhoplovstvu od strane IATA, centra za trening i obuku iz oblasti avijacije sa sedištima u Montrealu, Ženevi i Singapuru. Gospodin Islami je sertifikovan kao sigurnosni revizor od strane Instituta EUROCONTROL za vazdušnu navigaciju i uspešno je završio sve potrebne obuke kako bi obavljao poverene mu zadatke. Od 2009. godine, član je revizorskog tima za verifikaciju bezbednosti i sertifikaciju vazdušne navigacije pružaoca usluga u Albaniji. Član je istraživačkog tima u oblasti upravljanja vazdušnim saobraćajem na MAIAA laboratoriji na Univerzitetu za civilno vazduhoplovstvo u Francuskoj.

Burim Dinarama

Burim Dinarama je direktor Odeljenja za aerodrome. Imenovan je septembra 2011. godine. Gospodin Dinarama je zaposlen u Autoritetu civilnog vazduhoplovstva Kosova od njegovog osnivanja 2009. godine, a pre toga je radio u Regulatornoj kancelariji za civilnu avijaciju (2006). Njegova prva iskustva u civilnom vazduhoplovstvu datiraju iz perioda 2001-2004 godine kada je bio odgovoran za realizaciju velikih infrastrukturnih projekata na Međunarodnom aerodromu u Prištini. Pre toga bio je na različitim pozicijama u građevinskom sektoru, uglavnom je radio na projektima izgradnje puteva i mostova finansiranih od strane Evropske komisije i Vlade Kosova. Bio je zadužen za mnoge važne procese u Odeljenju za aerodrome kao što je sertifikacija Međunarodnog aerodroma u Prištini, sertifikacija pružalaca usluga na zemlji, sertifikacija dobavljača za gorivo, odobrenje prvog privatnog heliodroma na Kosovu itd. Diplomirao je građevinsko inženjerstvo na Univerzitetu u Prištini.

Hysa Matoshi
Hysa Matoshi je direktor Odeljenja za administraciju u Upravi za Civilno Vazduhoplovstvo Kosova. Na ovom položaju je imenovana u junu 2017.

Studije je završila 2009 godine na Koledžu „Fama“ u Prištini na Pravnom Fakultetu u oblasti Kriminalistike i dobila zvanje Bachelor Kriminologije. Postdiplomske studije za Master je završila 2013 godine na Univerzitetskom Koledžu „Fama“ u Prištini na Pravnom Fakultetu u oblasti prava i krivičnog prava. U 2016 godini položila je Pravosudni ispit.

Od 2002 do 2017 radila je za policiju Kosova, u početku kao policijski službenik, kasnije 2004 godine je unapređena u čin Narednika, 2006 godine unapređena u Poručnika, a 2013 godine je unapređena u čin Kapetana. Tokom ovog razdoblja je služila na različitim položajima u okviru Policije Kosova. Napustila je Policiju na položaju rukovodilac Sektora za Razvoj Obuke.

Takodje tokom ovog perioda rada u Kosovskoj Policiji je završila znatan broj kurseva i obuka, od osnovnih , naprednih, specijalizovanih i menadžerskih.

Takođe iz Policije Kosova je bila zahvaljena za individualni rad, za grupni rad, dobila je Policijsku Medalju za Slavu te Medalju za Službu Lojalnosti. Od Univerzitetskog Koledžu Fama je nagrađena Zahvalnicom za izvanredan rezultat tokom studija.