Pristup javnim dokumentima


Odgovorni službenik za odnose sa javnošću i odgovorni službenik za prijem i pregled zahteva za pristup službenim dokumentima ACV-a, u skladu sa Zakonom br. 03/L-215:

Arianit Dobroshi
infocaa@caa-ks.org
tel.:+381 (o) 38 248 629 x 108
fax: +381 (0)38 211 009