Pristup javnim dokumentima


Odgovorni službenik za pristup službenim dokumentima ACV-a, u skladu sa Zakonom br. 06/L-081 je:

Sala Ahmeti 
sala.ahmeti@caa-ks.org
tel.: +383 (0)38 200 74 251

Obrazac za zahtev za pristup javnim dokumentiava