Administracija i Ljudski Resursi


Odeljenje za upravu i ljudske resurse ima za cilj da pruža administrativnu podršku za Upravu za civilno vazduhoplovstvo. Odeljenje za ULJR u svom sastavu ima četiri kancelarije:

Kancelarija za budžet i finansije pruža usluge u pitanjima prihoda i finansijskih troškova iz budžeta u skladu sa finansijskim propisima i Zakonom o upravljanju javnim finansijama i odgovornosti za rad.

Kancelarija za javne nabavke odgovorna je za planiranje aktivnosti nabavke i stara se da sve te aktivnosti budu sprovedene u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Kancelarija za ljudske resurse odgovorna je za sprovođenje politike zapošljavanja, za prava i obaveze osoblja u skladu sa postojećim zakonima, pravilnicima, smernicama i administrativnim uputstvima koje je objavilo Ministarstvo za javnu upravu Vlade Republike Kosovo.

Kancelarija za podršku i logistiku ima za cilj pružanje logističkih usluga koje su povezane sa upravljanjem imovinom, transportom i kancelarijskim materijalom.