Upravljanje bezbednosti i kvaliteta u CAA


Upravljanje bezbednosti

Sistem upravljanja bezbednosti u CAA zasniva se na zahtevima organa koji proističu iz propisa EU i standarda državnog sigurnosnog programa iz Aneksa 19 ICAO „Upravljanje sigurnošću“.

Državni sigurnosni program formalizuje različite nivoe foruma za tretiranje sigurnosnih problema. Na državnom nivou, premijer je imenovao Komitet SSP-a, a na nivou CAA Savjet za zaštitu je imenovan da tretira sva pitanja sigurnosti. Generalni direktor je odgovoran za sprovođenje SSP u Republici Kosovo.

CAA je definisao sigurnosnu politiku, primjenjuje obavezno zakonodavstvo, kontinuirano ocjenjuje nivo usklađenosti sa standardima sigurnosti (analiza GAP-a), funkcionalizirao je sistem izvještavanja, analize i distribucije pojava u vazduhoplovstvu, imenovao, obučio i akreditovao inspektore za sigurnosni nadzor, sertifikuje i licencira operatere u vazduhoplovnoj industriji i promoviše bezbednost u ovoj industriji.

Upravljanje kvalitetom

Sistem upravljanja kvalitetom je uspostavljen i sertifikovan u CAA od 2013. godine. Poslednji certifikat izdaje TUV Austrija u novembru 2016. godine u skladu sa standardom ISO 9001: 2015.

Sistem upravljanja služi CAA-u da upravlja efikasnijom organizacijom i svim radnim procesima.

CAA identifikuje i opisuje radne procese, implementira ih, dokumentuje rezultate i mjere dostignuća prema planovima i ciljevima, planira rad zasnovan na strateškim ciljevima, planira upravljanje rizikom i meri korisnicima zadovoljstva unutar i izvan organizacije. Stalno usavršavanje je princip koji sledi CAA svakodnevni rad

Politike

Državna bezbednosna politika kosovskog civilnog vazduhoplovstva

Republika Kosovo promoviše i reguliše bezbednost civilnog vazduhoplovstva unutar države. Mi smo posvećeni razvoju i implementaciji efikasnih strategija, regulatornih okvira i procesa kako bi se osiguralo da aktivnosti vazduhoplovstva pod našim nadzorom postignu najviši praktični nivo sigurnosti. U tom cilju mi ćemo:

  • Postaviti nacionalne standarde koji su u skladu sa ICAO standardima, preporučenim praksama i procedurama, i pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti vazduhoplovne sigurnosti;
  • Usvojiti pristup zasnovan na podacima i zasnovanom na učinku u regulaciji sigurnosti i nadgledanju aktivnosti industrije, gdje je to prikladno;
  • Identifikovati bezbednosne trendove u vazduhoplovnoj industriji i usvojiti pristup zasnovan na riziku kako bi se adresirale oblasti sa većom sigurnošću ili potrebama;
  • Praćenje i mjerenje sigurnosnih performansi našeg vazduhoplovnog sistema kontinuirano kroz državne agregatne sigurnosne pokazatelje, kao i pokazatelje sigurnosti performansi pružalaca usluga;
  • sarađivati i konsultovati se sa vazduhoplovnom industrijom kako bi se bavili pitanjima vezanim za bezbjednost i kontinuirano poboljšali vazdušnu sigurnost;
  • Promovisati dobre bezbednosne prakse i pozitivnu kulturu bezbednosti organizacije u skladu sa principima jedine kulture u okviru industrije i zajednice civilne avijacije zasnovane na principima sigurnog upravljanja sigurnošću;
  • Podstiču prikupljanje, analizu i razmjenu informacija o sigurnosti između svih relevantnih industrijskih organizacija i pružalaca usluga, s namjerom da se takve informacije koriste samo za potrebe upravljanja sigurnošću;
  • Raspoređivanje dovoljnih finansijskih i ljudskih resursa za upravljanje sigurnošću i nadzor; i
  • Opremite osoblje sa odgovarajućim vještinama i stručnom spremom da kompetentno izvršite svoje nadležnosti za nadzor i upravljanje nadležnostima.

Politika kvaliteta

Politika Autoriteta za Civilno Vazduhoplovstvo Republike Kosova (CAA) je da uspostavi, primeni i održi sistem upravljanja kvalitetom u okviru organizacije, što će osigurati punu realizaciju zadataka CAA, kako bi se garantovalo sigurno i konkurentnog okruženja civilnog vazduhoplovstva u Republici Kosovo.

Za nas korisnici naših usluga su veoma važni, stoga težimo da ponudimo usluge najvišeg kvaliteta, mjerimo njihovo zadovoljstvo stalno poboljšavajući efikasnost i efikasnost našeg rada, praćenje našeg učinka u odnosu na postavljene ciljeve i promovisanje uključivanja radnika u svi procesi rada.

Odgovornost rukovodstva i svakog zaposlenog u CAA je u svakom trenutku da poštuje važeće zakonodavstvo i dokumentovane procedure rada opisane u priručniku za kvalitet i drugim srodnim dokumentima.