Pružalac usluga zemaljskog opsluživanja


Usluge zemaljskog opsluživanja uključuju sve usluge neophodne za vazduhoplov tokom njegovog boravka na zemlji. Neke avio kompanije ove usluge dobijaju od drugih kompanija koje pružaju ove usluge, neke druge avio kompanije preferiraju da ove usluge same izvrše. Usluge zemaljskog opsluživanja uključuju: usluge na platformi, usluge prihvata i otpreme putnika,  usluge prihvata i otpreme tereta i pošte, kontrola tereta/balansiranje težine (‘load control’), usluge prihvata i otpreme vazduhoplova, itd.

U cilju utvrđivanja pravila i procedura koji regulišu pristup na tržištu usluga zemaljskog opsluživanja u Republici Kosovo, u skladu sa multilateralnim sporazumom o Zajedničkom evropskom vazduhoplovnom području i zahteva iz direktiva Saveta EU-a br. 96/67/EC o pristupu na tržištu usluga zemaljskog opsluživanja, ACV je izdala Uredbu br. 4/2011 o pristupu na tržištu usluga zemaljskog opsluživanja. Prema ovoj uredbi, svaki pružioc usluga zemaljskog opsluživanja treba da se prijavi u ACV za odobrenje.

Štaviše, ACV je objavio TP -16 „Kriterijumi i procedure za izdavanje odobrenja usluga zemaljskog opsluživanja”. Kriterijumi su bezbednosne i finansijske prirode, s toga Odeljenje aerodroma i Odeljenje za saradnju i ekonomsko regulisanje vazduhoplovstva u okviru ACV-a, su odgovorne za procenu svih zahteva za odobravanje usluga zemaljskog opsluživanja na aerodromima Republike Kosovo.

Uredbe


10-2021 o izmenama Uredbe (ACV) Br. 17/2017 koja se tiče uslova i postupka za izjave organizacija odgovornih za pružanje usluga upravljanja stajankom
05-2019 O izmeni i dopuni Uredbe br. 4/2011 o pristupu tržištu usluga zemaljskog opsluživanja
04-2011 Pristup trzistu usluga zemaljskog opsluzivanja

Tehničke Publikacije


TP 16 Kriterijumi i postupci za izdavanje odobrenja za pružanje usluga zemaljskog opsluživanja

Obrasci


AACK-AGA-FRM 11 Zahtev za odobrenje kao pružaoca usluga zemaljskog opsluživanja ili korisnika aerodromskih usluga koji samostalno pruža usluge zemaljskog opsluživanja

Naknade


Izvestaji


Kontakt


 

Burim Dinarama
Direktor
Tel: +383 38 200 74 265
burim.dinarama@caa-ks.org

 

Emir Hiseni
Inspektor za aerodrome
Tel: +383 38 200 74 266
emir.hiseni@caa-ks.org

 

Minir Istrefi
Inspektor za aerodrome
Tel: +383 38 200 74 267
minir.istrefi@caa-ks.org

 

Alban Ramabaja
Inspektor za aerodrome
Tel: +383 38 200 74 268
alban.ramabaja@caa-ks.org