Usluge vazdušne navigacije


Odeljenje za usluge vazdušne navigacije (ANS) je odgovorno za regulisanje, nadgledanje, kontrolisanje, certifikaciju i sveopšti nadzor sigurnosti davaoca usluga vazdušne navigacije (ANSP) unutar Republike Kosovo. Ono garantije da su regulativa i sigurnosni standardi ANSP-a u skladu sa Standardima i Preporučenim Praksama ICAO-a i regulative (acquis) EU-a vezano za vazduhoplovstvo, uključujući i pravila EUROCONTROL-a. Odeljenje ANS-a je odgovorno za certifikaciju, te kasnije nadgledanje sigurnosti ANSP-ova unutar Republike Kosovo, koji pružaju sledeće usluge:

  • Kontrola vazdušnog saobraćaja (ATC);
  • Komunikacija, navigacija i nadzor (CNS);
  • Služba vazduhoplovnog informisanja (AIS) i
  • Meteorološke usluge (METEO).

Odeljenje ANS-a je odgovorno za licenciranje kontrolora letenja (ATCO) i kontrolu njihovog zdravstvenog stanja i njihove sposobnosti.

ACVK-u je dodeljena uloga Nacionalnog Nadzornog Autoriteta (NSA), određeno Pravilnikom (EC) Br. 549/2004 Evropskog Parlamenta i Saveta od dana 10. marta 2004, kojom će osnovati potrebnu strukturu za stvaranje Jedinstvenog evropskog neba.

Odeljenje ANS-a garantuje da će aeronautičke informacije biti objavljene u Zborniku vazduhoplovnih informacija (AIP) i da će iste biti dostupne operatorima koji operišu unutar vazdušnog prostora Kosova.

Uredbe


08-2021 Uredba (ACV) br 08/2021 o izmeni Uredbe CAA 07/2018 o utvrđivanju zahteva za identifikaciju vazduhoplova za nadzor jedinstvenog evropskog neba i Uredbe CAA 03/2018 o primeni u unutrašnji pravni poredak Republike Kosovo kojom se utvrđuju zahtevi za performanse i interoperabilnost nadzora za jedinstveno evropsko nebo
02-2020 Utvrđivanje zahteva upotrebe zračnog prostora i operativnih postupaka za navigaciju temeljenu na performansama
01-2020 Utvrđivanje zajedničkih pravila vazdušnog saobraćaja i operativnih odredaba u vezi sa uslugama i postupcima u vazdušnoj plovidbi i izmeni Uredbe (ACV) 07/2012, Uredbe (ACV) 03/2016, Uredbe (ACV) 15/2010 i Uredbe (ACV) 08/2017
04-2019 Mbi vendosjen e kërkesave për ndarjen e kanaleve të komunikimit me zë për Qiellin e Vetëm Europian
07-2018 O utvrđivanju zahteva koji se odnose na identifikaciju vazduhoplova u okviru nadzora za jedinstveno evropsko nebo
05-2018 O izmenama i dopunama Pravilnika br. 02/2015 o tarifama koje prikuplja Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova
03-2018 Për përcaktimin e kërkesave për performancën dhe interoperatibilitetin e mbikëqyrjes (survejimit) për qiellin e vetëm evopian
01-2018 O zahtevima za pružaoce usluga u pogledu obuke i procene stručnosti osoblja koje se bavi elektronikom u području bezbednosti vazdušnog saobraćaja (ATSEP)
19-2017 O utvrđivanju tehničkih zahteva i upravnih postupaka koji se odnose na dozvole i sertifikate kontrolora letenja
11-2017 Utvrđivanje spiska u kome se klasifikuju događaji u civilnom vazduhoplovstvu koje treba obavezno prijaviti u skladu sa Uredbom ACV-a br. 09/2017
09-2017 Izveštavanje, analiza i praćenje događaja u civilnom vazduhoplovstvu
08-2017 Zajedničke pravila za upravljanje protokom vazdušnog saobraćaja
03-2016 Utvrđivanje zajedničke šeme obračuna naknada za usluge vazdušne plovidbe
02-2016 o sprovodjenju Aneksa 10 o aeronautičkoj telekomunikaciji na Konvenciju o Međunarodnom Civilnom Vazduhoplovstvu
08-2015 o zahtevima za kvalitet aeronautickih podataka i informacija za Jedinstveno Evropsko Nebo
02-2015 Tarife i naknade ACVK (izmenjeno i dopunjeno Pravilnikom br. 5/2018)
09-2014 Vazduhoplovne karte
02-2014 Primena Aneksa 3 na Konvenciju o Međunarodnom Civilnom Vazduhoplovstvu o Meteorološkim Uslugama
05-2013 Primena Aneksa 15 na Konvenciju o Međunarodnoj Civilno Vazduhoplovstvo na Informacione Usluge u Vazduhoplovstvu
04-2013 Sprovođenje_Aneksa_11_na_Konvenciju_o_Međunarodnu_Civilno_Vazduhoplovstvo_o ATS
07-2012 Uslovi pruzanja usluga vazdusne navigacije
06-2012 Nadzor bezbednosti u upravljanju vazdusnog saobracaja i uslugama vazdusne navigacije
05-2012 Pravila za dozvolu kontrolora vazdusnog saobracaja i drugih sertifikata
10-2011 Odobrenje procedura letova uklucujuci SID i STAR
08-2011 Ovlascenja i akreditacija inspektora
03-2011 Kalibraza aeronautickih uredjaja iz vazduha
18-2010 Zajednicka pravila za fleksibilnu upotrebu vazdusnog prostora
17-2010 Uspostavljanje zajednickog preduzeca za SESAR
16-2010 Uslovi za primenu protokola o prenosu letne poruke
15-2010 Uslovi o postupcima za planove leta u predletnoj fazi za Jedinstveno Evropsko Nebo
13-2010 Izmena i dopuna Uredbe 4-2008 - ukinuta Uredbom 5/2012
12-2010 Sertifikacija pruzaoca usluga u vazdusnoj plovidbi
07-2010 Uslovi o zvucnom kanalu vazduh-zemlja koji se prostire na Jedinstveno Evropsko Nebo
06-2010 Koja predvida uslove za automatiski sistem za razmjeni podataka o letu
14-2009 Uspostavljanje sistema osiguranja zastite softvera koji moraju uvesti pružaoci usluga vazdusnog saobracaja
13-2009 Sigurnosni nadzor pri upravljanju vazdusnim saobracajem – ukinuta Uredbom br. 6/2012
12-2009 Zajednicke zahteve za pruzanje usluga vazdusnog prevoza - ukinuta Uredbom br. 7/2012
11-2009 Interoperabilnost evropske mreze upravljanja vazdusnim saobracajem
10-2009 Organizacija i koriscenje vazdusnog prostora u okviru Jedinstvenog Evropskog Neba
09-2009 Pruzanje usluga vazdusne plovidbe u okviru Jedinstvenog Evropskog Neba
08-2009 Okvir za formiranje Jedinstvenog Evropskog Neba
01-2009 Prijavljivanje dogadjaja u civilnom vazduhoplovstvu, ukinut sa Pravilnikom 09/2017
04-2008 Licenca za kontrolore letenja ukinuta sa Uredbom br. 5/2012

Tehničke Publikacije


TP 26 Safety Management System (SMS) for Service Providers (eng)
TP 15 SAM – System Safety Assesment
TP 14 TP 14 - SAM – Preliminary System Safety Assessment
TP 13 SAM – Functional Hazard Identification
TP 15 SAM – System Safety Assesment
TP 05 Occurrence eporting in Civil Aviation

Obrasci


AACK-SHNA-NSA FRM 6 Air traffic controller licence application
FRM 2 Air traffic controller licence application
AACK-SHNA-NSA FRM 2 ANSP change notification

Naknade


Izvestaji


Kontakt