Zaštitne zone aerodroma


Zaštitne zone aerodroma obuhvataju niz površina koja definišu vazdušni prostor u i oko aerodroma, prostor u kom ne sme biti ikakvih prepreka, kako bi se omogućile bezbedne operacije vazduhoplova i kako bi se sprečila izgradnja objekata koji bi bili prepreka za funkcionisanje aerodroma.

Zaštitne zone aerodroma utvrđuju operatori aerodroma prema Uredbi br. 9/2018 o zaštitnim zonama aerodroma, u skladu sa standardima poglavlja 4, Aneksa 14 Čikaške konvencije.

U cilju održavanja bezbednosti civilnog vazduhoplovstva u Republici Kosovo, od velike je važnosti da svi pravni subjekti i fizička lica koja poseduju ili planiraju izgradnju nekog objekta u blizini aerodroma, sve institucije koje su prema Zakonu br. 04/L-110 o izgradnji odgovorne za izdavanje građevinskih dozvola, kao i svi operatori aerodroma, sarađuju i da poštuju propisane procedure o zaštitnim zonama aerodroma.

U cilju podrške i olakšavanja u sprovođenju pravilnika od strane odgovornih vlasti, ACV je objavio priručnik TP-03 „Zaštitne zone aerodroma”, koji pruža tehnička uputstva za procenu i utvrđivanje ovih zona.

Uredbe


03-2019 Označavanje prepreka
09-2018 O zaštitnoj zoni aerodroma
04-2016 Pravilnik o izmenama i dopunama Uredbe 5-2010 o zastitnoj zoni vazdusne luke (ukinut Pravilnikom br. 09/2018)
02-2013 Izmena i dopuna Uredbe 02-2010 o obeležavanju prepreka (ukinut Pravilnikom 03/2019)
05-2010 Zaštitna zona aerodroma (ukidan sa Pravilnik (ACV) br. 09/2018)
02-2010 Obeležavanje prepreka (ukinut Pravilnikom 03/2019)

Tehničke Publikacije


TP 03 Zaštitne zone aerodroma

Obrasci


Naknade


Izvestaji


Kontakt


 

Burim Dinarama
Direktor
Tel: +383 38 248 629 ext.113
burim.dinarama@caa-ks.org

 

Emir Hiseni
Inspektor za aerodrome
Tel: +383 38 248 629 ext.122
emir.hiseni@caa-ks.org

 

Minir Istrefi
Inspektor za aerodrome
Tel: +383 38 248 629 ext.129
minir.istrefi@caa-ks.org

 

Alban Ramabaja
Inspektor za aerodrome
Tel: +383 38 248 629 ext.107
alban.ramabaja@caa-ks.org