Ekonomska Regulacija Aviacije


ACV obezbeđuje da politike aerodroma i Pružaoca usluga u vazdušnoj navigaciji (PUVN) u postavljanju cena ne diskriminišu bez razloga bilo koju klasu korisnika aerodroma ili usluga vazdušne navigacije, ili da ne koriste nepravedno njihov uslovljavajući položaj u odnosu na korisnike zbog njihovog monopola. Ova odgovornost se ispunjava kroz procenu i odobravanje aerodromskih tarifa i tarifa pružaoca usluga u vazdušnoj navigaciji, osiguravajući da su u skladu sa principima ICAO o ne-diskriminaciji, transparentnosti, vezano za troškove i konsultacije sa korisnicima kao i u skladu sa odgovarajućem zakonodavstvu EU u oblasti ekonomske regulacije aerodroma i pružaoca usluga u vazdušnoj navigaciji.

ACV takođe obezbeđuje da su operateri koji apliciraju za pružanje usluga na zemlji na aerodromima Republike Kosova finansijski održivi.

Uredbe


05-2019 O izmeni i dopuni Uredbe br. 4/2011 o pristupu tržištu usluga zemaljskog opsluživanja
05-2018 O izmenama i dopunama Pravilnika br. 02/2015 o tarifama koje prikuplja Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova
03-2016 Utvrđivanje zajedničke šeme obračuna naknada za usluge vazdušne plovidbe
03-2015 Aerodromske tarife
02-2015 Tarife i naknade ACVK (izmenjeno i dopunjeno Pravilnikom br. 5/2018)
07-2012 Uslovi pruzanja usluga vazdusne navigacije
04-2011 Pristup trzistu usluga zemaljskog opsluzivanja

Tehničke Publikacije


TP 16 Kriterijumi i postupci za izdavanje odobrenja za pružanje usluga zemaljskog opsluživanja

Obrasci


Naknade


Izvestaji


Kontakt


 

Besnike Ukmata
Direktor
Odeljenje za međunarodnu saradnju i ekonomsku regulaciju vazduhoplovstva
Tel: 383 38 248 629 lok. 109
besnike.ukmata@caa-ks.org

 

Arianit Dobroshi
Visoki službenik
Odeljenje za međunarodnu saradnju i ekonomsku regulaciju vazduhoplovstva
Tel: 383 38 248 629 lok. 108
arianit.dobroshi@caa-ks.org

 

Granit Berisha
Službenik za ekonomsko regulisanje aerodroma i usluga vazdušne navigacije
Odeljenje za međunarodnu saradnju i ekonomsku regulaciju vazduhoplovstva
Tel: 383 38 248 629 lok. 135
granit.sh.berisha@caa-ks.org