O nama


Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Republike Kosova (ACVK) osnovan je na temelju Zakona br. 03/L-051 o Civilnom Vazduhoplovstvu kao nezavisna regulativna agencija za civilno vazduhoplovstvu. ACVK je odgovoran za regulisanje sigurnosti civilnog vazduhoplovstva i ekonomsko regulisanje aerodroma i usluga u vazdušnoj plovidbi u Republici Kosova. Delatnosti civilnog vazduhoplovstva u vazdušnom prostoru Kosova obavljaju se u skladu sa odredbama Zakona o civilnom vazduhoplovstvu, Konvencijom o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu od 7. decembra 1944, kao i Sporazumom o osnivanju Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja. Kosovo ima odgovarajući zakonodavni okvir za vazduhoplovno i nadzor vazduhoplovnih delatnosti. Propisi i zahtevi razvijaju se stalno da usklađuju Kosovske propise i procedure vazduhoplovstva sa međunarodnim zahtevima, kao što su Standardi i Preporučene prakse Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo i posebno sa EU regulativom vazduhoplovstva kao deo naše obaveze iz sporazum o Zajedničkom evropskom vazduhoplovnom području, kojeg je Kosovo potpisala.

Politike i smernice, kako za industriju i za ACVK osoblje razvijene su za omogućavanje lakšeg razumevanja i usaglašenosti sa propisima i standardima. Kamen temeljac bezbednih operacija vazduhoplovstva je implementacija sistema upravljanja bezbednošću od strane svih operatera od aerodroma, aviokompanija do i provajdera usluga vazdušnog saobraćaja i do organizacija za održavanje. ACVK je posvećen postizanju najvećeg mogućeg nivoa bezbednosti na Kosovu. ACVK ima izvršno ovlašćenje za postizanje usaglašenosti sa propisima i standardima.

Kao regulator civilnog vazduhoplovstva mi:

Sprovodimo zakonsku regulativu civilnog vazduhoplovstva i izvršavamo politike koje su usvojene od strane Ministarstva za Infrastrukturu ili Vlade u oblasti civilnog vazduhoplovstva;

Pružamo savete i predloge Ministarstvu, Vladi i Skupštini u vezi sa politikama i zakonskoj regulativi iz oblasti civilnog vazduhoplovstva;

Objavljujemo propise o sprovođenju i naloge o vazdušnoj plovidbi, u skladu sa Zakonom o civilnom vazduhoplovstvu i Sporazumom ECAA, za sprovođenje politika civilnog vazduhoplovstva usvojene od strane Ministarstva i relevantne regulative u vezi sa civilnom vazduhoplovstvu;

Izdajemo dozvole, uverenja i odobrenja u skladu sa nadležnostima i odgovornostima ACVK-a;

Regulišemo bezbednost vazdušnog saobraćaja u Republici Kosovo;

Regulišemo ekonomiju aerodroma i usluga u vazdušnoj plovidbi;

Pružamo savete Ministru u vezi sa razvojem predloženih politika za upotrebu vazdušnog prostora Kosova koje zadovoljavaju potrebe korisnika, uzimajući u obzir nacionalnu bezbednost, ekonomske i ekološke činitelje, kao i potrebu za visokim standardima bezbednosti;

Nadziremo i obezbedimo efikasno sprovođenje regulative, standarda, pravila, procedura i naređenja civilnog vazduhoplovstva, osim u slučajevima kada Zakon o civilnom vazduhoplovstvu ili drugi osnovni normativni akt izričito i isključivo dodeli tu funkciju Ministarstvu ili drugom javnom autoritetu;

Informišemo javnost o pitanjima od značaja za funkcije i delatnost ACVK;

Vršimo takva dela, sprovodimo takve istrage i inspekcije i izdajemo takva naređenja, pravila, propisa i/ili procedura kako ACVK može da smatra da su opravdano neophodna za pravilno i zakonito (i) sprovođenje važećih odredba Zakona o civilnom vazduhoplovstvu ili (ii) vrši ovlašćenja i dužnosti dodeljene ACVK-u Zakonom o civilnom vazduhoplovstvu;

Obavljamo sve druge funkcije koje se odnose na civilno vazduhoplovstvo na Kosovu dodeljene ACVK-u Zakonom o civilnom vazduhoplovstvu ili drugim osnovnim normativnim aktom.

Vizija, Misija i Vrednosti

Naša vizija

Da budemo kredibilan i globalno prihvaćen regulator i nadzorni organ civilnog vazduhoplovstva, rangiran ispred drugih u regionu i šire, u smislu sigurnosti vazduhoplovstva.

Naša misija

Da stvorimo okruženje civilnog vazduhoplovstva u skladu sa međunarodnim standardima, kroz kontinuirani nadzor, partneritet sa industrijom i visok nivo stručnosti osoblja.

Naše vrednosti

Mi smo svesni naše odgovornosti prema agenciji, našim partnerima kao i jednih prema drugima;

Za postizanje naših ciljeva, mi mislimo i delujemo složno i jedinstveno;

Mi smo fleksibilni u rešavanju zadataka i našoj saradnji i organizacionoj strukturi;

Poštujemo međusobne sposobnosti, kompetentosti i razlike, otvoreni smo, odgovorni i pouzdani;

Mi smo usmereni ka razvoju, postizanju rezultata i rešavanja pitanja.

Nadzorni odbor

Rad ACVK-a nagleda Nadzorni odbor sačinjen od 5 članova. Nadzorni odbor je odgovoran za nadgledanje i procenu:

(i) rada i odluka ACVK-a o administrativnim, izvršnim i regulativnim pitanjima, licenciranju, i

(ii) svih aspekata finansijskog menadžmenta, prihoda i rashoda ACVK-a.