Uredbe


03-2024 o izmeni Uredbe (ACV) br. 07/2020 o stručnom osposobljavanju za poslove od značaja za sigurnost vazdušnog saobraćaja na aerodromu i certifikaciji organizacija za stručnu obuku
02-2024 o unutrašnjjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Autoritetu Civilnog Vazduhoplovstva Republike Kosovo
01-2024 o zajedničkim pravilima za obavljanje vazdušnih usluga
10-2023 kojom se utvrđuju aranžmani za sprovođenje Uredbe (ACV) br. 09/2017 u vezi sa zajedničkom evropskom šemom klasifikacije rizika
09-2023 o izmenama Uredbe (ACV) br. 06/2015 u vezi sa zadacima sertifikacije, nadzora i sprovođenja nadležnih organa u primeni pravila koja se odnose na organizacije uključene u projektovanje i proizvodnju vazduhoplova koji se koriste za sportsko i rekreativno vazduhoplovstvo
08-2023 o izmenama i dopunama Uredbe (ACV) br. 08/2018 što se tiče primene proporcionalnijih zahteva za vazduhoplove koji se koriste za sportsko i rekreativno vazduhoplovstvo
07-2023 o izmeni Uredbe (ACV) br. 01/2018 o zahtevima za pružaoce usluga u pogledu obuke i procene stručnosti osoblja koje se bavi elektronikom u području bezbednosti vazdušnog saobraćaja (ATSEP)
06-2023 o izmenama Uredbe (ACV) br. 15/2017 u vezi sa uvođenjem novih dodatnih zahteva plovidbenosti
05-2023 o izmenama Uredbe (ACV) br. 12/2015 u vezi sa listom avio-prevoznika kojima je zabranjeno da rade ili podležu operativnim ograničenjima u Republici Kosovo
04-2023 o izmeni Uredbe (ACV) Br. 06/2015 u pogledu sistema upravljanja i sistema izveštavanja o događajima koje treba da uspostave organizacije za projektovanje i proizvodnju, kao i procedura koje primenjuje Agencija, ispravljanju te Uredbe i odstupanja od određenih zahteva
03-2023 o izmenama Uredbe (ACV) br. 06/2015 u pogledu primene proporcionalnijih zahteva za vazduhoplove koji se koriste za sportsko i rekreativno vazduhoplovstvo
02-2023 o izmenama i dopunama Uredbe (ACV) br. 01/2019 u pogledu primenljivosti zahteva za lociranje vazduhoplova u nevolji
01-2023 o izmeni i dopuni Uredbe (ACV) br. 17/2017 koja se tiče zahteva za operacije u svim vremenskim uslovima i definicije za SNOWTAM
08-2022 o izmenama i dopunama Uredbe (ACV) br. 09/2020 o utvrđivanju zajedničkih zahteva za pružaoce usluga upravljanja vazdušnim saobraćajem / vazdušnim navigacijama i drugim funkcijama mreže za upravljanje vazdušnim saobraćajem i njihovim nadzorom u pogledu zahteva izveštavanja i kanala izveštavanja između organizacija i zahteva za meteorološke usluge
07-2022 kojom se dopunjava Uredba (ACV) br. 09/2017 o izveštavanju, analizi i praćenju događaja u civilnom vazduhoplovstvu, u vezi sa zajedničkom evropskom šemom klasifikacije rizika
06-2022 o izmenama i ispravkama Uredbe (ACV) br. 01/2019 o utvrđivanju tehničkih zahteva i upravnih postupaka u vezi sa letačkim operacijama u skladu sa Uredbom ACV-a br. 03/2009 u vezi sa zahtevima za planiranje i upravljanje gorivom/energijom, kao i u pogledu zahteva za programe podrške i psihološku procenu letačke posade, kao i ispitivanje psihoaktivnih supstanci
05-2022 o izmeni Uredbe (ACV) br. 05/2015 o utvrđivanju tehničkih zahteva i administrativnih postupaka u vezi sa posadom civilnog vazduhoplovstva u skladu sa Uredbom (ACV) 05/2020
03-2022 o izmeni Uredbe (ACV) br. 05/2015 u pogledu prijavljenih organizacija za obuku
03-2022 o izmenama i dopunama Uredbe (ACV) br. 05/2015 o automatskim validnosti licenci unije za letačko osoblje i obuci za sletanje i uzletanje
01-2022 o izmeni Uredbe (ACV) br. 01/2020, Uredbe (ACV) br. 17/2017 i Uredbe (ACV) br. 09/2020 u pogledu zahteva za upravljanje vazdušnim saobraćajem / uslugama vazdušne navigacije, projektovanje struktura vazdušnog prostora i kvaliteta podataka, bezbednosti piste i ukidanje Uredbe (ACV) br. 08/2015
10-2021 o izmenama Uredbe (ACV) Br. 17/2017 koja se tiče uslova i postupka za izjave organizacija odgovornih za pružanje usluga upravljanja stajankom
09-2021 o izmeni Uredbe (ACV) br. 05/2015 u pogledu zahtevaza nadleznosti letacke posade i metode obuke, kao i u pogledu izvestavanja, analize i pracenja dogadaja u civilnom vazduhoplovstvu
03-2014 Uredba br. 3/2014 o sletanju i poletanju helikoptera izvan zone aerodroma
08-2021 Uredba (ACV) br 08/2021 o izmeni Uredbe CAA 07/2018 o utvrđivanju zahteva za identifikaciju vazduhoplova za nadzor jedinstvenog evropskog neba i Uredbe CAA 03/2018 o primeni u unutrašnji pravni poredak Republike Kosovo kojom se utvrđuju zahtevi za performanse i interoperabilnost nadzora za jedinstveno evropsko nebo
07-2021 o izmeni Uredbe (ACV) br. 01/2019 u pogledu zahteva za kompetentnost letačke posade i metode obuke i odlaganja datuma primene određenih mera u kontekstu COVID-19 pandemije
04-2021 Uredba (ACV) br. 04/2021 o izmeni Uredbe (ACV) br. 12/2015 u pogledu liste vazdušnih prevoznika kojima je zabranjeno letenje ili su podvrgnuti operativnim ograničenjima unutar Republike Kosovo
06-2021 o izmenama i dopunama Uredbe (ACV) br. 17/2017 u pogledu bezbednosti piste i vazduhoplovnih podataka
05-2021 Uredba (ACV) br. 05/2021 o izmeni Uredbe (ACV) br. 04/2020 o uslovima i načinima transporta opasne robe vazdušnim putem
01-2021 Za izmenu i dopunu Uredbe br. 01/2017 o sistemima bespilotnih letelica (SBL)
01-2017 (prečišćena) Uredba br. 01/2017 o sistemima bezpilotnih letelica (SBL), izmenjena i dopunjena sa Uredbom (ACV) br. 01/2021 (prečišćena verzija)
09-2020 O utvrđivanju zajedničkih zahteva za pružaoce usluga upravljanja vazdušnim saobraćajem / vazdušnim navigacijama i drugim funkcijama mreže za upravljanje vazdušnim saobraćajem i njihovim nadzorom
08-2020 O utvrđivanju detaljnih pravila za upravljanje jedrilica u skladu sa uredbom (ACV) br. 05/2020
07-2020 O stručnom osposobljavanju za poslove od značaja za sigurnost vazdušnog saobraćaja na aerodromu i certifikaciji organizacija za stručnu obuku
06-2020 Uslovim i način korišćenja paraglajda i deltaplana
05-2020 O zajedničkim pravilima u području civilnog vazduhoplovstva i osnivanju Agencije Evropske Unije za bezbednost vazdušnog saobraćaja i izmeni Uredbe (ACV) br. 10/2015, i stavljanju van snage Uredbe (ACV) br. 11/2009, Uredbe (ACV) br. 03/2009 i Uredbe (ACV) br. 6/2009
04-2020 O uslovima i načinima transporta opasne robe vazdušnim putem
03-2020 Izmena Uredbe (ACV) br. 12/2015 u pogledu liste vazdušnih prevoznika kojima je zabranjeno letenje ili su podvrgnuti operativnim ograničenjima unutar Republike Kosovo
02-2020 Utvrđivanje zahteva upotrebe zračnog prostora i operativnih postupaka za navigaciju temeljenu na performansama
01-2020 Utvrđivanje zajedničkih pravila vazdušnog saobraćaja i operativnih odredaba u vezi sa uslugama i postupcima u vazdušnoj plovidbi i izmeni Uredbe (ACV) 07/2012, Uredbe (ACV) 03/2016, Uredbe (ACV) 15/2010 i Uredbe (ACV) 08/2017
08-2019 Utvrđivanje detaljnih pravila za upravljanje balonima u skladu sa Uredbom (ACV) br. 3/2009
07-2019 O izmeni Uredbe (ACV) br. 4/2017 u pogledu brisanja obrazaca za odobrenja koja su izdana operatorima iz trećih zemalja i za povezane specifikacije
06-2019 O izmeni i dopuni Pravilnika Br. 17/2017 o uslovima i upravnim postupcima vezanih za aerodrome
05-2019 O izmeni i dopuni Uredbe br. 4/2011 o pristupu tržištu usluga zemaljskog opsluživanja
04-2019 Mbi vendosjen e kërkesave për ndarjen e kanaleve të komunikimit me zë për Qiellin e Vetëm Europian
03-2019 Označavanje prepreka
02-2019 Administrativne novčane kazne i mere izrečene od strane Autoriteta Civilnog Vazduhoplovstva Kosova
01-2019 Utvrđivanje tehničkih zahteva i upravnih postupaka u vezi sa letačkim operacijama u skladu sa Uredbom ACV-a br. 03/2009
11-2018 O padobranstvu
10-2018 O izmeni i dopuni Pravilnika br. 3/2012 o odobrenim aerodromima
09-2018 O zaštitnoj zoni aerodroma
08-2018 O kontinuiranoj plovidbenosti vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja, i o odobravanju organizacija i osoblja koji se bave ovim poslovima
07-2018 O utvrđivanju zahteva koji se odnose na identifikaciju vazduhoplova u okviru nadzora za jedinstveno evropsko nebo
06-2018 Izmena Uredbe ACV-a br. 3/2009 u pogledu osnovnih zahteva za zaštitu životne sredine
05-2018 O izmenama i dopunama Pravilnika br. 02/2015 o tarifama koje prikuplja Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova
04-2018 Za upravljanje bezbednosti
02-2018 Uredba br. 02/2018 o izmenama i zaverenju Uredbe br. 1/2012 o uslovima i načinu korišćenja deltaplana i parapagela
03-2018 Për përcaktimin e kërkesave për performancën dhe interoperatibilitetin e mbikëqyrjes (survejimit) për qiellin e vetëm evopian
01-2018 O zahtevima za pružaoce usluga u pogledu obuke i procene stručnosti osoblja koje se bavi elektronikom u području bezbednosti vazdušnog saobraćaja (ATSEP)
19-2017 O utvrđivanju tehničkih zahteva i upravnih postupaka koji se odnose na dozvole i sertifikate kontrolora letenja
18-2017 Izmena Uredbe ACV-a br. 05/2015 kojom se utvrđuju tehnički zahtevi i administrativni postupci vezano za članove posade vazduhoplova u civilnom vazduhoplovstvu
17-2017 Administrativne odredbe i procedure koje se odnose na aerodrome
16-2017 Izmena Uredbe ACV-a br. 5/2015 u pogledu obuke, testiranja i periodične kontrole pilota za navigaciju na osnovu učinka
15-2017 Dodatne specifikacije u pogledu plovidbenosti za određenu vrstu operacija i o izmeni Uredbe ACV-a br. 4/2015
14-2017 Izmena Uredbe ACV-a br. 4/2015 u pogledu zahteva za uređaje za snimanje podataka o letu, podvodne uređaje za lociranje i sisteme za praćenje vazduhoplova
13-2017 Izmena Uredbe ACV-a br. 6/2015 u pogledu sprovođenja značajnih zahteva za zaštitu životne sredine
12-2017 Izmena Uredbe br. 6/2015 u pogledu probnih letova
11-2017 Utvrđivanje spiska u kome se klasifikuju događaji u civilnom vazduhoplovstvu koje treba obavezno prijaviti u skladu sa Uredbom ACV-a br. 09/2017
10-2017 Izmena Uredbe ACV-a br. 04/2015 u pogledu operacija letačkih vazdušnih prevoznika Unijie vazduhoplova registrovanim u trećoj zemlji
09-2017 Izveštavanje, analiza i praćenje događaja u civilnom vazduhoplovstvu
08-2017 Zajedničke pravila za upravljanje protokom vazdušnog saobraćaja
07-2017 Metode rada Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja za sprovođenje inspekcija standardizacije i za praćenje primene pravila Aneksa Uredbe ACV-a br. 3/2009
06-2017 Izmena Uredbe ACV-a br. 3/2009 u skladu sa zajedničkim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i osnivanju Evropske Agencije za Vazduhoplovnu Bezbednost
05-2017 Detaljna pravila o kaznama i periodičnih kaznenih plaćanja u skladu sa Uredbom ACV br. 03/2009
04-2017 Utvrđivanje tehničkih zahteva i upravnih postupaka u vezi sa vazduhoplovnim operacijama operatora iz trećih zemalja u skladu sa uredbom ACV br. 03/2009
03-2017 Takse i naknade koje naplacuje EASA
02-2017 Zahtevi za korišćenju zajedničkog vazdušnog prostora i operativnih procedura za izbegavanje sudara u vazduhu
01-2017 (prečišćena) Uredba br. 01/2017 o sistemima bezpilotnih letelica (SBL), izmenjena i dopunjena sa Uredbom (ACV) br. 01/2021 (prečišćena verzija)
01-2017 Sistemi bespilotnih letelica (SBL)
04-2016 Pravilnik o izmenama i dopunama Uredbe 5-2010 o zastitnoj zoni vazdusne luke (ukinut Pravilnikom br. 09/2018)
03-2016 Utvrđivanje zajedničke šeme obračuna naknada za usluge vazdušne plovidbe
02-2016 o sprovodjenju Aneksa 10 o aeronautičkoj telekomunikaciji na Konvenciju o Međunarodnom Civilnom Vazduhoplovstvu
01-2016 koji izmenjuje Uredbe br. 8/2009, 9/2009, 10/2009 and 11/2009
14-2015 Prioritizacija inspekcija na platformi vazduhoplova koji koriste aerodrome Zajednice
13-2015 Prikupljanja i razmena informacija o bezbednosti vazduhoplova koji koriste aerodrome Zajednice
12-2015 Uspostavljenje liste Zajednice koja se odnosi na avio prevozioce koji su predmet operativne zabrane unutar
11-2015 Propisanje pravila za izvršenje liste Zajednice avio prevozilaca koji su predmet operativne zabrane
10-2015 Uspostavljivanje liste avio prevozilaca koji su predmet operativne zabrane unutar Zajednice.pdf
09-2015 Registrovani aerodromi
05-2015 Koja uspostavlja tehničke zahteve i administrativne procedure u vezi sa letačkom posadom u civilnom vazduhoplovstvu
08-2015 o zahtevima za kvalitet aeronautickih podataka i informacija za Jedinstveno Evropsko Nebo
07-2015 o kontinuiranoj plovidbenosti vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, delova i uredjaja i o odobravanju organizacija
06-2015 o pravilima za izvrsenje sertifikacije vazduhoplova i sa njima povezanih proizvoda delova i uredjaja u oblasti plovidbenosti
04-2015 (stavljena van snage) Utvrdjivanju tehncikih zahteva I administrativne procedure vezane za vazdusne operacije
03-2015 Aerodromske tarife
02-2015 Tarife i naknade ACVK (izmenjeno i dopunjeno Pravilnikom br. 5/2018)
01-2015 Izmena Pravilnika br 8-2014 o uslovima i nacinu prevoza opasnih materija vazdusnim putem
09-2014 Vazduhoplovne karte
08-2014 Uslovi i nacin prevoza opasnih materija vazdusnim putem
07-2014 Upravljanje vazduhoplova
04-2014 Sprovodjenje Aneksa 1 - Izdavanje licenci sa osoblje
05-2014 Plovidbenost vazduhoplova (ICAO Aneks 8)
03-2014 Sletanje i poletanja helikoptera izvan zone aerodroma
02-2014 Primena Aneksa 3 na Konvenciju o Međunarodnom Civilnom Vazduhoplovstvu o Meteorološkim Uslugama
01-2014 Stručno osposobljavanje radnika aerodroma i ovlašćenje za rad organizacija za stručno osposobljavanje
06-2013 Pravila u vazduhu
05-2013 Primena Aneksa 15 na Konvenciju o Međunarodnoj Civilno Vazduhoplovstvo na Informacione Usluge u Vazduhoplovstvu
04-2013 Sprovođenje_Aneksa_11_na_Konvenciju_o_Međunarodnu_Civilno_Vazduhoplovstvo_o ATS
03-2013 Jedinice merenja koje se primenjuju u vazdušnim i zemaljskim operacijama
02-2013 Izmena i dopuna Uredbe 02-2010 o obeležavanju prepreka (ukinut Pravilnikom 03/2019)
01-2013 Sprovodjenje Sistema Upravljanja Bezbednoscu (SMS)
07-2012 Uslovi pruzanja usluga vazdusne navigacije
06-2012 Nadzor bezbednosti u upravljanju vazdusnog saobracaja i uslugama vazdusne navigacije
05-2012 Pravila za dozvolu kontrolora vazdusnog saobracaja i drugih sertifikata
04-2012 Izmena i dopuna Uredbe Br. 01/2008 o aerodromima (ukinut Pravilnikom Br. 17/2017 o uslovima i upravnim postupcima vezanih za aerodrome)
03-2012 O odobrenim aerodromima (izmenjeno i dopunjeno Pravilnikom br. 10/2018)
01-2012 Uslovi i nacin koriscenja zmajeva i paraglajdera
11-2011 Izmena i dopunama Uredbe 02-2009 o registraciji i oznacavanju vazduhoplova
10-2011 Odobrenje procedura letova uklucujuci SID i STAR
08-2011 Ovlascenja i akreditacija inspektora
07-2011 Tarife koje prikuplja ACVK, ukinut sa Pravilnikom 02/2015
05-2011 Koriscenje zabranjenih supstanci za osoblje koje radi na bezbednosno osetljivim funkcijama u vazduhoplovstvu
04-2011 Pristup trzistu usluga zemaljskog opsluzivanja
03-2011 Kalibraza aeronautickih uredjaja iz vazduha
02-2011 Tarifa za terminalnu navigaciju
01-2011 Aerodromske tarife, ukinut sa Pravilnikom 03/2015
18-2010 Zajednicka pravila za fleksibilnu upotrebu vazdusnog prostora
17-2010 Uspostavljanje zajednickog preduzeca za SESAR
16-2010 Uslovi za primenu protokola o prenosu letne poruke
15-2010 Uslovi o postupcima za planove leta u predletnoj fazi za Jedinstveno Evropsko Nebo
13-2010 Izmena i dopuna Uredbe 4-2008 - ukinuta Uredbom 5/2012
12-2010 Sertifikacija pruzaoca usluga u vazdusnoj plovidbi
11-2010 Metode rada za standardizacijske inspekcije evropske agencije za vaduhoplovnu bezbednost
10-2010 Pravila organizovanja i sastava odbora za žalbe Evropske Agencije za Bezbednost Vazdusne PlovidbePravila organizovanja i sastava odbora za žalbe Evropske Agencije za Bezbednost Vazdusne Plovidbe
09-2010 Pravila sprovodenja za sirenje informacija zainteresovanim stranama o dogadajima u civilnom vazduhoplovstvu, ukinut sa Pravilnikom 09/2017
08-2010 Pravila sprovodena za integraciju u centralno skladiste informacija o dogadajima u civilnom vazduhoplovstvu razmenjena, ukinut sa Pravilnikom 09/2017
07-2010 Uslovi o zvucnom kanalu vazduh-zemlja koji se prostire na Jedinstveno Evropsko Nebo
06-2010 Koja predvida uslove za automatiski sistem za razmjeni podataka o letu
05-2010 Zaštitna zona aerodroma (ukidan sa Pravilnik (ACV) br. 09/2018)
04-2010 Uslovi i postupku za sticanje, izdavanje, obnavljanje i produženje dozvola i ovlascenja za vazduhoplovno osoblje – pilote helikoptera - ukinuta Uredbom br. 5/2015
02-2010 Obeležavanje prepreka (ukinut Pravilnikom 03/2019)
14-2009 Uspostavljanje sistema osiguranja zastite softvera koji moraju uvesti pružaoci usluga vazdusnog saobracaja
13-2009 Sigurnosni nadzor pri upravljanju vazdusnim saobracajem – ukinuta Uredbom br. 6/2012
12-2009 Zajednicke zahteve za pruzanje usluga vazdusnog prevoza - ukinuta Uredbom br. 7/2012
11-2009 Interoperabilnost evropske mreze upravljanja vazdusnim saobracajem
10-2009 Organizacija i koriscenje vazdusnog prostora u okviru Jedinstvenog Evropskog Neba
09-2009 Pruzanje usluga vazdusne plovidbe u okviru Jedinstvenog Evropskog Neba
08-2009 Okvir za formiranje Jedinstvenog Evropskog Neba
04-2009 Pravila za izvršenje sertifikacije vazduhoplova i sa njima povezanih proizvoda, delova i uređaja, u oblasti plovidbenosti i zaštite životne sredine kao i za odobravanje organizacija za proizvodnju i organizacija za projektovanje - ukinuta Uredbom br. 6/2015
03-2009 Osnovna pravila u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadleznosti EASA
02-2009 Registracija i oznacavanje vazduhoplova
01-2009 Prijavljivanje dogadjaja u civilnom vazduhoplovstvu, ukinut sa Pravilnikom 09/2017
04-2008 Licenca za kontrolore letenja ukinuta sa Uredbom br. 5/2012
01-2008 Aerodromi (ukinut Pravilnikom Br. 17/2017 o uslovima i upravnim postupcima vezanih za aerodrome)