Zviždač


Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës në bazë të Ligjit Nr. 06L-085 për mbrojtjen e sinjalizuesve ka caktuar zyrtarin përgjegjës brenda institucionit për ti përmbushur obligimet sipas dispozitave në fuqi për çdo veprim për tu informuar më hollësisht të bashkëlidhur në link gjeni Udhëzuesin për Sinjalizim dhe Ligjin për mbrojtje të sinjalizuesve.

Zyrtari kontaktues: +383 (0)38 200 74 277

Dokumenta te bashkangjitura:

Uredbe


Tehničke Publikacije


Obrasci


Naknade


Izvestaji


Kontakt