Obrasci


Aerodromi

AACK-AGA-FRM 10 Zahtev za izdavanje sertfikata za organizaciju za stručno osposobljavanje
AACK-AGA-FRM 23 Zahtev za predloženu izmenu na sertifikovanom aerodromu
AACK-AGA-FRM 22 Izjava ukslađenosti
AACK-AGA-FRM 21 Aerodrome Manual Checklist (eng)
AACK-AGA-FRM 20 Operations Basis (OB) checklist (eng)
AACK-AGA-FRM 19 Certification Basis (CB) checklist (eng)
AACK-AGA-FRM 15 Zahtev za registraciju aerodroma
AACK-AGA-FRM 11 Zahtev za odobrenje kao pružaoca usluga zemaljskog opsluživanja ili korisnika aerodromskih usluga koji samostalno pruža usluge zemaljskog opsluživanja
AACK-AGA-FRM 04 Zahtev za izdavanje Aerodromskog Odobrenja
AACK-AGA-FRM 01 Zahtev za izdavanje Aerodromskog Sertifikata

Odobreni aerodromi

AACK-AGA-FRM 04 Zahtev za izdavanje Aerodromskog Odobrenja

Pružalac usluga zemaljskog opsluživanja

AACK-AGA-FRM 11 Zahtev za odobrenje kao pružaoca usluga zemaljskog opsluživanja ili korisnika aerodromskih usluga koji samostalno pruža usluge zemaljskog opsluživanja

Snabdevanje vazhuhoplova gorivom

AACK-AGA-FRM 11 Zahtev za odobrenje kao pružaoca usluga zemaljskog opsluživanja ili korisnika aerodromskih usluga koji samostalno pruža usluge zemaljskog opsluživanja

Registrovani aerodromi

AACK-AGA-FRM 15 Zahtev za registraciju aerodroma

Sertifikovani aerodromi

AACK-AGA-FRM 23 Zahtev za predloženu izmenu na sertifikovanom aerodromu
AACK-AGA-FRM 22 Izjava ukslađenosti
AACK-AGA-FRM 21 Aerodrome Manual Checklist (eng)
AACK-AGA-FRM 20 Operations Basis (OB) checklist (eng)
AACK-AGA-FRM 19 Certification Basis (CB) checklist (eng)
AACK-AGA-FRM 01 Zahtev za izdavanje Aerodromskog Sertifikata

Bespilotne letelice

AACK/DSF/GEN-FRM 24 Zahtev za registraciju sistema bespilotne letelice (SBL)
AACK/DSF/GAT-FRM 25 Deklaracija o letovima sa Sistemima bespilotnih letelica
AACK/DSF/GAT-FRM 26 Obrazac aplikacije za operisanje sa sistemom bespilotne letelice (SBL)
AACK/DSF/GAT-FRM 27 Prijava za teorijski ispit za sisteme bespilotnih letelica (SBL)

Javne konsultacije

FRM 1 Obraz za javnu konsultaciju

Letačke operacije i plovidbenost

AACK/DSF/GEN-FRM 24 Zahtev za registraciju sistema bespilotne letelice (SBL)
AACK/DSF/GAT-FRM 25 Deklaracija o letovima sa Sistemima bespilotnih letelica
AACK/DSF/GAT-FRM 26 Obrazac aplikacije za operisanje sa sistemom bespilotne letelice (SBL)
AACK/DSF/GAT-FRM 27 Prijava za teorijski ispit za sisteme bespilotnih letelica (SBL)

Letačke operacije

AACK-DSF-GAT-FRM 22 Application form for GAT VFR approval
AACK-DSF-OPS-FRM 01 Application for an Air Operator Certificate (AOC)
05 CAAK-EASA Form 4 - Details of Management Personnel
01 Aplikacija za dozvolu operacije za sistem bespilotne letelice (RPAS) ispod 20 kg
04 Application for RVSM Approval
03 Application for RNAV Approval
02 Application for ETOPS Approval

Opasne Materije

AACK/DSF/DG-FRM 01 Zahtev za odobrenje/izuzeće za prevoz opasnih materija pod posebnim okolnostima
AACK/DSF/DG-FRM 02 Zahtev za dozvolu za prevoz oružja, municije, eksploziva, štetnih ili otrovnih gasova, nuklearnog goriva i radioaktivnih materijala
AACK/DSF/DG-FRM 03 Zahtev za izdavanje/obnavljanje sertifikata za opasne materije
AACK/DSF/DG-FRM 04 Zahtev za prihvatanje koordinatora za opasne materije
AACK/DSF/DG-FRM 05 Zahtev za sertifikaciju izvođača obuke
AACK/DSF/DG-FRM 06 Zahtev za odobrenje programa obuke za opasne materije
AACK/DSF/DG-FRM 07 Zahtev za dodelu registarskih brojeva polaznika
AACK/DSF/DG-FRM 08 Zahtev za prihvatanje instruktora za opasne materije
AACK/DSF/DG-FRM 09 Izveštaj o prevozu opasnih materija
AACK/DSF/DG-FRM 10 Zahtev za odobrenje za prevoz opasnih materija vazduhom
AACK/DSF/DG-FRM 11 Zahtev i kontrolna lista za odobrenje segmenta opasnih materija operativnog priručnika

Plovidbenost

AACK/DSF/AIW-FRM 004a Zahtev za izdavanje uverenja o plovidbenosti (CofA)
AACK/DSF/AIW/EASA Form 21 Zahtev za dozvolu za let (PtF)
AACK/DSF/AIW-FRM 009a Zahtev za izdavanje uverenja o buci
AACK/DSF/AIW-FRM 010 Zahtev za izdavanje potvrde o proveri plovidbenosti (ARC)
AACK/DSF/AIW-FRM 012a Zahtev za odobrenje programa za održavanje vazduhoplova
AACK/DSF/AIW-FRM 012b Program održavanja - Lista usklađenosti Deo M
AACK/DSF/AIW-FRM 013 Zahtev za dodelu koda Mode S
AACK/DSF/AIW-FRM 017 Zahtev za odobrenje odstupanja od programa za održavanje vazduhoplova
AACK/DSF/AIW-FRM 023a Zahtev za odobrenje sistema tehničke knjige vazduhoplova
AACK/DSF/AIW-FRM 023b Deo M - Lista usklađenosti sistema tehničke knjige
AACK/DSF/AIW/EASA Form 2 Zahtev za odobrenje organizacije Deo M & Deo 145
AACK/DSF/MAI-FRM 004a Zahtev za odobrenje ugovora o održavanju vazduhoplova
AACK/DSF/MAI-FRM 004b Ugovor o održavanju - lista usklađenosti Deo M
AACK/DSF/MAI-FRM 005a Zahtev za odobrenje CAME / MOE / MOM
AACK/DSF/MAI-FRM 005b Lista usklađenosti za Priručnik za obezbeđivanje kontinuirane plovidbenosti (CAME - Deo M)
AACK/DSF/MAI-FRM 005c Lista usklađenosti za Priručnik organizacije za održavanje vazduhoplova (MOE - Deo 145)
AACK/DSF/MAI-FRM 005d Lista usklađenosti za Priručnik organizacije za održavanje vazduhoplova (MOM - Deo M)
AACK/DSF/AIW/EASA Form 4 Zahtev za prihvatanje rukovodećeg osoblja (EASA obrazac 4)

Registar vazduhoplova

AACK/DSF/AIW/REG-FRM 01 Zahtev za upis vazduhoplova u Registar Civilnih Vazduhoplova Kosova
AACK/DSF/AIW/REG-FRM 02 Zahtev za brisanje vazduhoplova iz Registra Civilnih Vazduhoplova Kosova

Licenciranje osoblje

07 Application for Maintenance Training Organisation (MTO) Part-147
06 Application for Initial-Amendment-Renewal of Part-66 Aircraft Maintenance License (AML)
05 Application for Approval to Use a Qualified Flight Synthetic Training Device (FSTD A-H)
04 Application for Approval of Training Programme-s
03 Application for Approval of an Helicopter for JAR FCL Training
02 Application for Approval of an Aeroplane for JAR FCL Training
01 Application for Accreditation of Language Proficiency Assessment Body

Letačko osoblje

AAC-DSF-GAT-FRM 01 Aplikacija za izdavanje dozvole

Vazduhoplovna medicina

CAAK.FSD.AMS-FRM 002 INSTRUCTION PAGE FOR COMPLETION OF THE MEDICAL APPLICATION FORM
CAAK.FSD.AMS-FRM 001 Application form Medical Check
AACK-DSF-AMS-AME-01 Zahtev za autorizaciju za ovlašćeni lekar (AME)

Obavezno prijavljivanje događaja

AACK/DSF/OR-FRM 01 Izveštaj o događaju (operacije i održavanje vazduhoplova, aerodromi)
AACK/DSF/OR-FRM 02 Izveštaj o događaju povezanim sa kontrolom letenja
AACK/DSF/OR-FRM 03 Izveštaj o događaju povezanim sa inženjerstvom kontrole letenja
AACK/DSF/OR-FRM 04 Izveštaj o događaju sa opasnim teretom
AACK/DSF/OR-FRM 05 Izveštaj o događaju udara ptica

Prijavljivanje događaja

AACK/DSF/OR-FRM 01 Izveštaj o događaju (operacije i održavanje vazduhoplova, aerodromi)
AACK/DSF/OR-FRM 02 Izveštaj o događaju povezanim sa kontrolom letenja
AACK/DSF/OR-FRM 03 Izveštaj o događaju povezanim sa inženjerstvom kontrole letenja
AACK/DSF/OR-FRM 04 Izveštaj o događaju sa opasnim teretom
AACK/DSF/OR-FRM 05 Izveštaj o događaju udara ptica

Usluge vazdušne navigacije

AACK-SHNA-NSA FRM 6 Air traffic controller licence application
FRM 2 Air traffic controller licence application
AACK-SHNA-NSA FRM 2 ANSP change notification

Obrasci


Aerodromi

AACK-AGA-FRM 10 Zahtev za izdavanje sertfikata za organizaciju za stručno osposobljavanje
AACK-AGA-FRM 23 Zahtev za predloženu izmenu na sertifikovanom aerodromu
AACK-AGA-FRM 22 Izjava ukslađenosti
AACK-AGA-FRM 21 Aerodrome Manual Checklist (eng)
AACK-AGA-FRM 20 Operations Basis (OB) checklist (eng)
AACK-AGA-FRM 19 Certification Basis (CB) checklist (eng)
AACK-AGA-FRM 15 Zahtev za registraciju aerodroma
AACK-AGA-FRM 11 Zahtev za odobrenje kao pružaoca usluga zemaljskog opsluživanja ili korisnika aerodromskih usluga koji samostalno pruža usluge zemaljskog opsluživanja
AACK-AGA-FRM 04 Zahtev za izdavanje Aerodromskog Odobrenja
AACK-AGA-FRM 01 Zahtev za izdavanje Aerodromskog Sertifikata

Odobreni aerodromi

AACK-AGA-FRM 04 Zahtev za izdavanje Aerodromskog Odobrenja

Pružalac usluga zemaljskog opsluživanja

AACK-AGA-FRM 11 Zahtev za odobrenje kao pružaoca usluga zemaljskog opsluživanja ili korisnika aerodromskih usluga koji samostalno pruža usluge zemaljskog opsluživanja

Snabdevanje vazhuhoplova gorivom

AACK-AGA-FRM 11 Zahtev za odobrenje kao pružaoca usluga zemaljskog opsluživanja ili korisnika aerodromskih usluga koji samostalno pruža usluge zemaljskog opsluživanja

Registrovani aerodromi

AACK-AGA-FRM 15 Zahtev za registraciju aerodroma

Sertifikovani aerodromi

AACK-AGA-FRM 23 Zahtev za predloženu izmenu na sertifikovanom aerodromu
AACK-AGA-FRM 22 Izjava ukslađenosti
AACK-AGA-FRM 21 Aerodrome Manual Checklist (eng)
AACK-AGA-FRM 20 Operations Basis (OB) checklist (eng)
AACK-AGA-FRM 19 Certification Basis (CB) checklist (eng)
AACK-AGA-FRM 01 Zahtev za izdavanje Aerodromskog Sertifikata

Bespilotne letelice

AACK/DSF/GEN-FRM 24 Zahtev za registraciju sistema bespilotne letelice (SBL)
AACK/DSF/GAT-FRM 25 Deklaracija o letovima sa Sistemima bespilotnih letelica
AACK/DSF/GAT-FRM 26 Obrazac aplikacije za operisanje sa sistemom bespilotne letelice (SBL)
AACK/DSF/GAT-FRM 27 Prijava za teorijski ispit za sisteme bespilotnih letelica (SBL)

Javne konsultacije

FRM 1 Obraz za javnu konsultaciju

Letačke operacije i plovidbenost

AACK/DSF/GEN-FRM 24 Zahtev za registraciju sistema bespilotne letelice (SBL)
AACK/DSF/GAT-FRM 25 Deklaracija o letovima sa Sistemima bespilotnih letelica
AACK/DSF/GAT-FRM 26 Obrazac aplikacije za operisanje sa sistemom bespilotne letelice (SBL)
AACK/DSF/GAT-FRM 27 Prijava za teorijski ispit za sisteme bespilotnih letelica (SBL)

Letačke operacije

AACK-DSF-GAT-FRM 22 Application form for GAT VFR approval
AACK-DSF-OPS-FRM 01 Application for an Air Operator Certificate (AOC)
05 CAAK-EASA Form 4 - Details of Management Personnel
01 Aplikacija za dozvolu operacije za sistem bespilotne letelice (RPAS) ispod 20 kg
04 Application for RVSM Approval
03 Application for RNAV Approval
02 Application for ETOPS Approval

Opasne Materije

AACK/DSF/DG-FRM 01 Zahtev za odobrenje/izuzeće za prevoz opasnih materija pod posebnim okolnostima
AACK/DSF/DG-FRM 02 Zahtev za dozvolu za prevoz oružja, municije, eksploziva, štetnih ili otrovnih gasova, nuklearnog goriva i radioaktivnih materijala
AACK/DSF/DG-FRM 03 Zahtev za izdavanje/obnavljanje sertifikata za opasne materije
AACK/DSF/DG-FRM 04 Zahtev za prihvatanje koordinatora za opasne materije
AACK/DSF/DG-FRM 05 Zahtev za sertifikaciju izvođača obuke
AACK/DSF/DG-FRM 06 Zahtev za odobrenje programa obuke za opasne materije
AACK/DSF/DG-FRM 07 Zahtev za dodelu registarskih brojeva polaznika
AACK/DSF/DG-FRM 08 Zahtev za prihvatanje instruktora za opasne materije
AACK/DSF/DG-FRM 09 Izveštaj o prevozu opasnih materija
AACK/DSF/DG-FRM 10 Zahtev za odobrenje za prevoz opasnih materija vazduhom
AACK/DSF/DG-FRM 11 Zahtev i kontrolna lista za odobrenje segmenta opasnih materija operativnog priručnika

Plovidbenost

AACK/DSF/AIW-FRM 004a Zahtev za izdavanje uverenja o plovidbenosti (CofA)
AACK/DSF/AIW/EASA Form 21 Zahtev za dozvolu za let (PtF)
AACK/DSF/AIW-FRM 009a Zahtev za izdavanje uverenja o buci
AACK/DSF/AIW-FRM 010 Zahtev za izdavanje potvrde o proveri plovidbenosti (ARC)
AACK/DSF/AIW-FRM 012a Zahtev za odobrenje programa za održavanje vazduhoplova
AACK/DSF/AIW-FRM 012b Program održavanja - Lista usklađenosti Deo M
AACK/DSF/AIW-FRM 013 Zahtev za dodelu koda Mode S
AACK/DSF/AIW-FRM 017 Zahtev za odobrenje odstupanja od programa za održavanje vazduhoplova
AACK/DSF/AIW-FRM 023a Zahtev za odobrenje sistema tehničke knjige vazduhoplova
AACK/DSF/AIW-FRM 023b Deo M - Lista usklađenosti sistema tehničke knjige
AACK/DSF/AIW/EASA Form 2 Zahtev za odobrenje organizacije Deo M & Deo 145
AACK/DSF/MAI-FRM 004a Zahtev za odobrenje ugovora o održavanju vazduhoplova
AACK/DSF/MAI-FRM 004b Ugovor o održavanju - lista usklađenosti Deo M
AACK/DSF/MAI-FRM 005a Zahtev za odobrenje CAME / MOE / MOM
AACK/DSF/MAI-FRM 005b Lista usklađenosti za Priručnik za obezbeđivanje kontinuirane plovidbenosti (CAME - Deo M)
AACK/DSF/MAI-FRM 005c Lista usklađenosti za Priručnik organizacije za održavanje vazduhoplova (MOE - Deo 145)
AACK/DSF/MAI-FRM 005d Lista usklađenosti za Priručnik organizacije za održavanje vazduhoplova (MOM - Deo M)
AACK/DSF/AIW/EASA Form 4 Zahtev za prihvatanje rukovodećeg osoblja (EASA obrazac 4)

Registar vazduhoplova

AACK/DSF/AIW/REG-FRM 01 Zahtev za upis vazduhoplova u Registar Civilnih Vazduhoplova Kosova
AACK/DSF/AIW/REG-FRM 02 Zahtev za brisanje vazduhoplova iz Registra Civilnih Vazduhoplova Kosova

Licenciranje osoblje

07 Application for Maintenance Training Organisation (MTO) Part-147
06 Application for Initial-Amendment-Renewal of Part-66 Aircraft Maintenance License (AML)
05 Application for Approval to Use a Qualified Flight Synthetic Training Device (FSTD A-H)
04 Application for Approval of Training Programme-s
03 Application for Approval of an Helicopter for JAR FCL Training
02 Application for Approval of an Aeroplane for JAR FCL Training
01 Application for Accreditation of Language Proficiency Assessment Body

Letačko osoblje

AAC-DSF-GAT-FRM 01 Aplikacija za izdavanje dozvole

Vazduhoplovna medicina

CAAK.FSD.AMS-FRM 002 INSTRUCTION PAGE FOR COMPLETION OF THE MEDICAL APPLICATION FORM
CAAK.FSD.AMS-FRM 001 Application form Medical Check
AACK-DSF-AMS-AME-01 Zahtev za autorizaciju za ovlašćeni lekar (AME)

Obavezno prijavljivanje događaja

AACK/DSF/OR-FRM 01 Izveštaj o događaju (operacije i održavanje vazduhoplova, aerodromi)
AACK/DSF/OR-FRM 02 Izveštaj o događaju povezanim sa kontrolom letenja
AACK/DSF/OR-FRM 03 Izveštaj o događaju povezanim sa inženjerstvom kontrole letenja
AACK/DSF/OR-FRM 04 Izveštaj o događaju sa opasnim teretom
AACK/DSF/OR-FRM 05 Izveštaj o događaju udara ptica

Prijavljivanje događaja

AACK/DSF/OR-FRM 01 Izveštaj o događaju (operacije i održavanje vazduhoplova, aerodromi)
AACK/DSF/OR-FRM 02 Izveštaj o događaju povezanim sa kontrolom letenja
AACK/DSF/OR-FRM 03 Izveštaj o događaju povezanim sa inženjerstvom kontrole letenja
AACK/DSF/OR-FRM 04 Izveštaj o događaju sa opasnim teretom
AACK/DSF/OR-FRM 05 Izveštaj o događaju udara ptica

Usluge vazdušne navigacije

AACK-SHNA-NSA FRM 6 Air traffic controller licence application
FRM 2 Air traffic controller licence application
AACK-SHNA-NSA FRM 2 ANSP change notification