Operimet jo-komerciale me mjet ajror me motor kompleks (NCC) / Operimet e specializuara (SPO)


Operimet jo-komerciale me mjet ajror me motor kompleks  (NCC) si dhe Operimet e specializuara (SPO) mund të kryhen nga një operator ajror i cili ka Certifikatë të operatorit ajror (AOC) për operimet jo-komerciale me mjet ajror me motor kompleks. Operimet e specializuara komerciale mund të kryhen nga një operator ajror i cili ka Certifikatë të operatorit ajror (AOC) për operime komerciale përveç atij të transportit ajror komercial.

Rregulloret


09-2017 Raportimi, analiza dhe përcjellja e ndodhive në aviacionin civil

Publikimet Teknike


Formularët


Tarifat


Raportet


Kontaktet