Furnizimi i aeroplanëve me karburant


Furnizimi i avionëve me karburant mund të bëhet vetëm nga kompanitë e specializuara që kanë infrstrukturë, pajisje dhe personel të kualifikuar për deponim, menaxhim, trajtim dhe furnizim të sigurt të avionëve me karburant. Në Republikën e Kosovës këtë lloj të operimeve mund ta bëjnë vetëm ofruesit të shërbimeve në tokë për furnizim të avionëve me karburant, të aprovuar në përputhje me Rregulloren nr. 4/2011 për qasje në tregun e shërbimeve në tokë dhe publikimit teknik TP – 16 “Kriteret dhe procedurat për lëshimin e aprovimit të shërbimeve në tokë”.

Përveç legjislacionit që është në fushëveprimin e AAC-së, menaxhimi, deponimi, furnizimi dhe trajtimi i karburantit i nënshtrohet edhe legjislacionit në fuqi të organeve tjera rregulluese shtetërore.

Rregulloret


04-2011 (konsoliduar) Rregullore 04/2011 amenduar me Rregulloren 05/2019 (versioni i konsoliduar)
05-2019 Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores nr. 4/2011 për qasjen në tregun e shërbimeve në tokë
04-2011 Qasja ne tregun e sherbimeve ne toke

Publikimet Teknike


TP 18 Furnizimi i aeroplanëve me karburant
TP 16 Kriteret dhe procedurat për aprovimin e shërbimeve në tokë

Formularët


AACK-AGA-FRM 11 Formular aplikimi për aprovim si furnizues i shërbimeve në tokë apo si vetëshërbyes

Tarifat


Raportet


Kontaktet


 

Burim Dinarama
Drejtor
Tel: +383 38 248 629 ext.113
burim.dinarama@caa-ks.org

 

Emir Hiseni
Inspektor i aerodromeve
Tel: +383 38 248 629 ext.122
emir.hiseni@caa-ks.org

 

Minir Istrefi
Inspektor i aerodromeve
Tel: +383 38 248 629 ext.129
minir.istrefi@caa-ks.org

 

Alban Ramabaja
Inspektor i aerodromeve
Tel: +383 38 248 629 ext.107
alban.ramabaja@caa-ks.org