Snabdevanje vazhuhoplova gorivom


Snabdevanje vazhuhoplova gorivom mogu obavljati samo specijalizovane kompanije koje imaju infrastrukturu, opremu i kvalifikovano osoblje za skladištenje, upravljanje, tretman i bezbedno snabdevanje vazhuhoplova gorivom. U Republici Kosovo ovu vrstu operacija mogu da vrše samo pružaoci usluga zemaljskog opsluživanja za snabdevanje vazhuhoplova gorivom, odobrenih u skladu sa Uredbom br. 4/2011 o pristupu na tržištu usluga zemaljskog opsluživanja i tehničkom publikacijom TP – 16 „Kriterijumi i procedure za izdavanje odobrenja usluga zemaljskog opsluživanja”.

Pored zakonodavstva koji je u delokrugu ACV-a, upravljanje, skladištenje, snabdevanje i tretman goriva, podleže i važećem zakonodavstvu drugih državnih regulatornih organa.

Uredbe


04-2011 Pristup trzistu usluga zemaljskog opsluzivanja

Tehničke Publikacije


TP 18 Punjenje vazduhoplova gorivom (eng)

Obrasci


AACK-AGA-FRM 11 Application for approval as a supplier of groundhandling services or a self-handler

Naknade


Izvestaji


Kontakt


 

Burim Dinarama
Direktor
Tel: +381 38 248 629 ext.113
burim.dinarama@caa-ks.org

 

Emir Hiseni
Inspektor za aerodrome
Tel: +381 38 248 629 ext.122
emir.hiseni@caa-ks.org

 

Minir Istrefi
Inspektor za aerodrome
Tel: +381 38 248 629 ext.129
minir.istrefi@caa-ks.org

 

Alban Ramabaja
Inspektor za aerodrome
Tel: +381 38 248 629 ext.107
alban.ramabaja@caa-ks.org