Snabdevanje vazhuhoplova gorivom


Snabdevanje vazhuhoplova gorivom mogu obavljati samo specijalizovane kompanije koje imaju infrastrukturu, opremu i kvalifikovano osoblje za skladištenje, upravljanje, tretman i bezbedno snabdevanje vazhuhoplova gorivom. U Republici Kosovo ovu vrstu operacija mogu da vrše samo pružaoci usluga zemaljskog opsluživanja za snabdevanje vazhuhoplova gorivom, odobrenih u skladu sa Uredbom br. 4/2011 o pristupu na tržištu usluga zemaljskog opsluživanja i tehničkom publikacijom TP – 16 „Kriterijumi i procedure za izdavanje odobrenja usluga zemaljskog opsluživanja”.

Pored zakonodavstva koji je u delokrugu ACV-a, upravljanje, skladištenje, snabdevanje i tretman goriva, podleže i važećem zakonodavstvu drugih državnih regulatornih organa.

Uredbe


05-2019 O izmeni i dopuni Uredbe br. 4/2011 o pristupu tržištu usluga zemaljskog opsluživanja
04-2011 Pristup trzistu usluga zemaljskog opsluzivanja

Tehničke Publikacije


TP 18 Punjenje vazduhoplova gorivom
TP 16 Kriterijumi i postupci za izdavanje odobrenja za pružanje usluga zemaljskog opsluživanja

Obrasci


AACK-AGA-FRM 11 Zahtev za odobrenje kao pružaoca usluga zemaljskog opsluživanja ili korisnika aerodromskih usluga koji samostalno pruža usluge zemaljskog opsluživanja

Naknade


Izvestaji


Kontakt


 

Burim Dinarama
Direktor
Tel: +383 38 200 74 265
burim.dinarama@caa-ks.org

 

Emir Hiseni
Inspektor za aerodrome
Tel: +383 38 200 74 266
emir.hiseni@caa-ks.org

 

Minir Istrefi
Inspektor za aerodrome
Tel: +383 38 200 74 267
minir.istrefi@caa-ks.org

 

Alban Ramabaja
Inspektor za aerodrome
Tel: +383 38 200 74 268
alban.ramabaja@caa-ks.org