Publikimet e fundit

07-2015

për vlefshmërinë ajrore të vazhdueshme të mjeteve ajrore dhe prodhimeve pjesëve dhe pajisjeve aeronautike

06-2015

rregullat implementuese për certifikimin e vlefshmërisë ajrore dhe certifikimin mjedisor të mjeteve ajrore

05-2015

qe percakton kerkesat teknike dhe procedurat administrative ne lidhje me personelin e ekuipazhit ajror te aviacionit

04-2015

Rregullore mbi kerkesat teknike dhe procedurat administrative ne lidhje me operimet ajrore - Ndryshuar nga 10/2017, 14/2017 dhe 15/2017

03-2015

Tarifat e aeroportit

02-2015

Tarifat e ngarkuara nga AACK (e ndryshuar dhe plotësuar me Rregulloren Nr. 5/2018)

01-2015

Rregullore për ndryshimin e Rregullores nr. 8/2014 për kushtet dhe mënyrën e transportimit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit