Publikimet e fundit

01-2009

Raportimi i ndodhive ne aviacionin civil (shfuqizuar nga Rregullorja nr. 09/2017)

04-2008

Licenca e kontrollit te trafikut ajror - shfuqizuar me Rregullorën nr. 5/2012

01-2008

Aerodromet (e shfuqizuar me Rregulloren Nr.17/2017 për dispozitat dhe procedurat administrative në lidhje me aerodromet)

02-2008

Rregullore mbi organizimin e orarit të punës së anëtarëve të ekuipazheve të avionëve