Publikimet e fundit

TP 24

Matja dhe vlerësimi i karakteristikave të fërkimit në sipërfaqen e pistës (eng)

TP 21

Menaxhimi i rrezikut në platformë (eng)

TP 20

Menaxhimi i rrezikut të goditjeve nga bota shtazore në aerodrom

TP 18

Furnizimi i aeroplanëve me karburant (eng)

TP 16

Kriteret dhe procedurat për aprovimin e shërbimeve në tokë

TP 03

Zonat Mbrojtëse të Aerodromit (eng)

DOK

Fushat Ajrore në Republikën e Kosovës