Publikimet e fundit

09-2020

Për përcaktimin e kërkesave të përbashkëta për ofruesit e shërbimeve të menaxhimit të trafikut ajror/navigimit ajror dhe funksioneve tjera të rrjetit të menaxhimit të trafikut ajror dhe mbikëqyrjen e tyre

08-2020

Që përcakton rregullat e hollësishme për operimin e veloreve në përputhje me Rregulloren (AAC) nr. 05/2020

07-2020

Për aftësimin profesional për punonjësit të cilët kryejnë detyra që ndikojnë në sigurinë e operimeve në aerodrome dhe certifikimin e organizatave për aftësime profesionale

TP 32

Operational Concept Document