Publikimet e fundit

03-2020

Për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 12/2015 për sa i përket listës së transportuesve ajrorë të cilët janë të ndaluar të operojnë ose janë subjekt i kufizimeve operacionale brenda Republikës së Kosovës

02-2020

Përcaktimi i kërkesave të përdorimit të hapësirës ajrore dhe procedurat e operimit në lidhje me navigimin e bazuar në performancë

01/2020

Qarkore Sigure Nr. 01/2020 - Operimet me paraglajd dhe deltaplan në hapësirën ajrore të Republikës së Kosovës