Poslednje publikacije

01-2019

O utvrđivanju tehničkih zahteva i upravnih postupaka u vezi sa letačkim operacijama u skladu sa Uredbom ACV-a br. 03/2009

11-2018

O padobranstvu

TP 26

Sistemi i menaxhimit të sigurisë (SMS) - Udhëzues për Qendrat Aeromjekësore (AeMC)

10-2018

O izmeni i dopuni Pravilnika br. 3/2012 o odobrenim aerodromima

09-2018

O zaštitnoj zoni aerodroma