Tarifat e shërbimeve të navigacionit ajror


AAC-ja është përgjegjëse për rregullimin ekonomik të ofruesve të shërbimeve të navigacionit ajror në Republikën e Kosovës. Rregullimi ekonomik i këtyre operatorëve nënkupton masat që merr një rregullator i aviacionit për t’u siguruar se tarifat të cilat i vendos ofruesi i shërbimeve të navigacionit ajror për kompanitë ajrore janë të vendosura në mënyrë të arsyeshme, transparente dhe jodiskriminuese. Për më tepër, rregullatori siguron që këto tarifa janë vendosur vetëm pasi që ofruesit dhe shfrytëzuesit e shërbimeve janë konsultuar mes vete duke i ofruar njëri-tjetrit të dhëna në mënyrë transparente.

Miratimi i tarifave për shërbimet e navigacionit ajror bëhet në bazë të Rregullores nr. 3/2016 të AAC-së mbi skemën e përbashkët të tarifave për shërbimet e navigacionit ajror, që transponon në plotëni Rregulloren nr. 1794/2006 të KE-së.

Tarifa e aplikueshme

Rregulloret


03-2016 Përcaktimi i skemës së përbashkët të tarifave për shërbimet e navigacionit ajror

Publikimet Teknike


Formularët


Tarifat


Raportet


Kontaktet


 

Besnike Ukmata
Drejtor
Departamenti për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Rregullim Ekonomik të Aviacionit
Tel: +383 38 200 74 269
besnike.ukmata@caa-ks.org

 

Granit Berisha
Zyrtar për rregullim ekonomik të aeroporteve dhe shërbimeve të navigacionit ajror
Departamenti për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Rregullim Ekonomik të Aviacionit
Tel: +383 38 200 74 271
granit.sh.berisha@caa-ks.org