Tarifat e aeroportit


AAC-ja është përgjegjëse për rregullimin ekonomik të aeroporteve në Republikën e Kosovës. Rregullimi ekonomik i këtyre operatorëve nënkupton masat që merr një rregullator i aviacionit për t’u siguruar se tarifat të cilat i vendos aeroporti janë të vendosura në mënyrë të arsyeshme, transparente dhe jodiskriminuese. Për më tepër, rregullatori siguron që këto tarifa janë vendosur vetëm pasi që ofruesit dhe shfrytëzuesit e shërbimeve janë konsultuar mes vete duke i ofruar njëri-tjetrit të dhëna në mënyrë transparente. AAC-ja i rregullon dhe i miraton vetëm tarifat aeronautike, të cilat kanë lidhje me shërbimet të cilat aeroporti i ofron ekskluzivisht, pa pasur kurrfarë konkurrence, siç janë tarifa e shërbimit të udhëtarëve, tarifa e aterrimit, tarifa e parkimit të aeroplanëve etj. AAC-ja poashtu miraton nxitjet që u ofrohen kompanive ajrore kur kushtet për ofrimin e tyre nuk janë diskriminuese dhe jepen në pajtim me standardet e ICAO-s dhe të BE-së. Gjatë ushtrimit të përgjegjësive të kësaj natyre, AAC-ja i kushton kujdes të veçantë obligimit që ka operatori i aeroportit për t’i konsultuar kompanitë ajrore lidhur me tarifat, programin nxitës etj., duke iu ofruar njëri-tjetrit të dhëna në mënyrë transparente.

Në qershor të vitit 2015 ka hyrë në fuqi Rregullorja nr. 3/2015 e AAC-së mbi tarifat e aeroportit, e cila e shfuqizon Rregulloren e mëparshme nr. 1/2011. Kjo rregullore transponon në plotëni Direktivën nr. 2009/12 të KE-së mbi tarifat në aeroporte.

Tarifat e aplikueshme

Rregulloret


03-2015 Tarifat e aeroportit
01-2011 Tarifat e aeroportit, shfuqizuar nga Rregullorja 03/2015

Publikimet Teknike


Formularët


Tarifat


01-2011 Tarifat e aeroportit, shfuqizuar nga Rregullorja 03/2015

Raportet


Kontaktet


 

Besnike Ukmata
Drejtor
Departamenti për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Rregullim Ekonomik të Aviacionit
Tel: +383 38 200 74 269
besnike.ukmata@caa-ks.org

 

Granit Berisha
Zyrtar për rregullim ekonomik të aeroporteve dhe shërbimeve të navigacionit ajror
Departamenti për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Rregullim Ekonomik të Aviacionit
Tel: +383 38 200 74 271
granit.sh.berisha@caa-ks.org