Naknade za usluge vazdušne navigacije


ACV je odgovoran za ekonomsko regulisanje pružaoca usluga u vazdušnoj navigaciji u Republici Kosovo. Ekonomska regulacija ovih operatera podrazumeva mere koje regulator vazduhoplovstva preduzima kako bi osigurao da su tarife koje postavlja pružaoc usluga u vazdušnoj navigaciji za avio-kompanije razumne, transparentne i ne-diskriminatorske. Štaviše, regulator osigurava da su ove tarife postavljene nakon konsultacija između pružaoca i korisnika usluga nudeći jedan drugome podatke na transparentan način.

Usvajanje tarife za usluge u vazdušnoj navigaciji se vrši na osnovu Uredbe br. 3/2016 o ACV-a o zajedničkoj šemi tarifa za usluge u vazdušnoj navigaciji, što transponuje u potpunosti Uredbu br. 1794/2006 EK-a.

Primenljiva naknada

Uredbe


03-2016 Utvrđivanje zajedničke šeme obračuna naknada za usluge vazdušne plovidbe
01-2016 koji izmenjuje Uredbe br. 8/2009, 9/2009, 10/2009 and 11/2009

Tehničke Publikacije


Obrasci


Naknade


Izvestaji


Kontakt


 

Besnike Ukmata
Direktor
Odeljenje za međunarodnu saradnju i ekonomsku regulaciju vazduhoplovstva
Tel: 383 38 248 629 lok. 109
besnike.ukmata@caa-ks.org

 

Arianit Dobroshi
Visoki službenik
Odeljenje za međunarodnu saradnju i ekonomsku regulaciju vazduhoplovstva
Tel: 383 38 248 629 lok. 108
arianit.dobroshi@caa-ks.org

 

Granit Berisha
Službenik za ekonomsko regulisanje aerodroma i usluga vazdušne navigacije
Odeljenje za međunarodnu saradnju i ekonomsku regulaciju vazduhoplovstva
Tel: 383 38 248 629 lok. 135
granit.sh.berisha@caa-ks.org