Aerodromske naknade


ACV je odgovoran za ekonomsku regulaciju aerodroma u Republici Kosovo. Ekonomska regulacija ovih operatera podrazumeva mere koje se preduzimaju od strane regulatora vazduhoplovstva kako bi se obezbedilo da tarife koje stavlja aerodrom su razumne, transparentne i ne-diskriminatorske. Štaviše, regulator garantuje da su ove tarife postavljene samo nakon međusobnih konsultacija između pružaoca i korisnika usluga, nudeći podatke jedan drugome na transparentan način. ACV reguliše i odobrava samo vazduhoplovne tarife koje se odnose na usluge koje isključivo pruža aerodrom, bez ikakve konkurencije, kao što su tarife za usluge putnika, tarife za sletanje, tarife za parkiranje vazduhoplova, itd. ACV takođe usvaja podsticaje koje se daju avio-kompanijama kada uslovi za njihovo pružanje nisu diskriminatorski i daju se u skladu sa ICAO i EU standardima. Tokom vršenja nadležnosti ove prirode, ACV posebnu pažnju daje obavezi koju operater aerodroma ima za konsultacije sa avio-kompanijama vezano za tarife, podsticajnim programom, itd, nudeći jedan drugome podatke na transparentan način.

U junu 2015. godine stupila je na snagu Uredba br. 3/2015 ACV-a o aerodromskim tarifama koja stavlja van snage prethodnu uredbu br. 1/2011. Ova uredba u potpunosti transponuje Direktivu br. 2009/12 EC o aerodromskim tarifama.

Primenjive naknade

Uredbe


03-2015 Aerodromske tarife

Tehničke Publikacije


Obrasci


Naknade


Izvestaji


Kontakt


 

Besnike Ukmata
Direktor
Odeljenje za međunarodnu saradnju i ekonomsku regulaciju vazduhoplovstva
Tel: 383 38 248 629 lok. 109
besnike.ukmata@caa-ks.org

 

Arianit Dobroshi
Visoki službenik
Odeljenje za međunarodnu saradnju i ekonomsku regulaciju vazduhoplovstva
Tel: 383 38 248 629 lok. 108
arianit.dobroshi@caa-ks.org

 

Granit Berisha
Službenik za ekonomsko regulisanje aerodroma i usluga vazdušne navigacije
Odeljenje za međunarodnu saradnju i ekonomsku regulaciju vazduhoplovstva
Tel: 383 38 248 629 lok. 135
granit.sh.berisha@caa-ks.org