Publikimet e fundit

08-2022

për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 09/2020 për përcaktimin e kërkesave të përbashkëta për ofruesit e shërbimeve të menaxhimit të trafikut ajror/navigimit ajror dhe funksioneve tjera të rrjetit të menaxhimit të trafikut ajror dhe mbikëqyrjen e tyre, në lidhje me kërkesat e raportimit dhe kanalet e raportimit ndërmjet organizatave, dhe kërkesat për shërbimet meteorologjike

07-2022

për plotësimin e Rregullores (AAC) nr. 09/2017 për raportimin, analizën dhe përcjelljen e ndodhive në aviacionin civil, në lidhje me skemën e përbashkët evropiane të klasifikimit të rrezikut