Raportimi i obligueshëm


Formularët EASA për raportim të ndodhive (kompatibil me ECCAIRS)

Formulari për Operimet Ajrore (Flight Operations)

Formulari për Aerodromet (Aerodrome)

Formulari për Menaxhimin e Trafikut Ajror (ATM)

Formulari për Ndodhitë Teknike (Technical)

Formulari për Aviacionin e Përgjithshëm (General Aviation)

Formularët e plotësuar dërgohen në: occurrences@caa-ks.org 


Formularët e AAC-së

Raport i ndodhisë (operimi dhe mirëmbajtja e mjeteve ajrore, aerodromet)

Formulari  AACK/DSF/OR-FRM 01 duhet të plotësohet dhe dërgohet në occurrences@caa-ks.org ose të mbushet formulari online.


Raport i ndodhisë së lidhur me shërbimin e trafikut ajror

Formulari i AACK/DSF/OR-FRM 02 duhet të plotësohet dhe dërgohet në occurrences@caa-ks.org ose të mbushet formulari online.


Raport i ndodhisë së lidhur me inxhinierinë e shërbimit të trafikut ajror

CAA Form AACK/DSF/OR-FRM 03 should be completed and sent to occurrences@caa-ks.org ose të mbushet formulari online.


Raport i ndodhisë me mallrat e rrezikshme

Formulari i AACK/DSF/OR-FRM 04 duhet të plotësohet dhe dërgohet në occurrences@caa-ks.org ose të mbushet formulari online.


Raport i ndodhisë së goditjes së shpezëve

Formulari i AACK/DSF/OR-FRM 05 duhet të plotësohet dhe dërgohet në occurrences@caa-ks.org ose të mbushet formulari online.